e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -35%


Python z ¿ycia wziêty. Rozwi±zywanie problemów za pomoc± kilku linii kodu

Lee Vaughan
promocja -35%
cena: 79 z 51.35 z
Data wydania: 2022-02-15
stron: 368, miêkka oprawa, format: 170x230

wicej na stronie helion.pl
Po nauczeniu siê podstaw Pythona przychodzi czas na co¶ powa¿niejszego. Umiesz ju¿ napisaæ kilkana¶cie linii kodu, który dzia³a zgodnie z oczekiwaniami, znasz sk³adniê jêzyka i wiesz, jakie mo¿liwo¶ci oferuje. Byæ mo¿e nawet traktujesz tworzenie kodu w Pythonie jako ¶wietn± zabawê. W ka¿dym razie, skoro znasz ju¿ podstawy, mo¿esz siê zaj±æ prawdziwymi projektami. Dziêki nim nie tylko rozwi±¿esz pal±ce problemy codziennego ¿ycia, ale równie¿ nauczysz siê tworzyæ kompletne, funkcjonalne programy. Programy, które bêd± dzia³aæ.
Ta ksi±¿ka jest sposobem na dalsz± naukê programowania poprzez realizacjê projektów. Ka¿dy z nich zosta³ wyja¶niony krok po kroku, opisano te¿ sposoby korzystania z licznych bibliotek i pakietów Pythona. Dziêki projektom dowiesz siê, jak wykorzystywaæ programowanie do realizacji eksperymentów, testowania teorii, na¶ladowania natury lub po prostu do zabawy. Nabierzesz wprawy w pracy z bibliotekami i modu³ami Pythona, nauczysz siê tak¿e po¿ytecznych skrótów, przydatnych funkcji i innych pomocnych technik. W efekcie lektury w ³atwy sposób zrealizujesz zadania, które kiedy¶ spêdza³y sen z powiek geniuszom - a to dopiero pocz±tek przygody z Pythonem!
Dziêki ksi±¿ce dowiesz siê, jak:
  • u¿ywaæ bibliotek: matplotlib, NumPy, Bokeh, pandas, Requests, Beautiful Soup i turtle
  • tworzyæ szyfry, szyfrowaæ i odszyfrowywaæ wiadomo¶ci
  • przetwarzaæ jêzyk naturalny i pisaæ kod do rozpoznawania obrazów
  • pisaæ programy wykrywaj±ce i ¶ledz±ce obiekty
  • korzystaæ z narzêdzi do analizy i wizualizacji danych

Python. Byæ mo¿e polegniesz, a mo¿e Ci siê uda!Cena: 51.35 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Python - Programowanie

Practical Time Series Analysis (179.00z)
Python w zadaniach. Programowanie dla m³odzie¿y. Poziom podstawowy (21.95z)
Python. Rusz g³ow±! Wydanie II (60.39z)
Designing Production-Grade and Large-Scale IoT Solutions (139.00z)
Automatyzacja nudnych zadañ z Pythonem. Nauka programowania. Wydanie II (69.76z)
Robotic Process Automation with Automation Anywhere (159.00z)
Python. Kurs dla nauczycieli i studentów. Wydanie II (51.35z)
Finanse i Python. £agodne wprowadzenie do teorii finansów (27.45z)
Python. Zwiêz³e kompendium dla programisty (69.00z)
Receptura na Python. Kurs Video. 54 praktyczne porady dla programistów (109.00z)
Python na start! Programowanie dla nastolatków (13.50z)
Hands-On Ensemble Learning with Python (129.00z)
Hands-On Natural Language Processing with PyTorch 1.x (129.00z)
Python. Instrukcje dla programisty. Wydanie II (54.45z)
Python na start. Kurs video. Twórz gry w PyGame! (49.00z)
Hands-On Financial Trading with Python (139.00z)
Python. Uczenie maszynowe (44.85z)
Uczenie maszynowe w Pythonie. Leksykon kieszonkowy (28.29z)
OpenCV 4 with Python Blueprints - Second Edition (139.00z)
Hands-On Vision and Behavior for Self-Driving Cars (159.00z)

Pozostae z serii: Inne

Jêzyk SQL. Przyjazny podrêcznik. Wydanie II (28.20z)
Designing API-First Enterprise Architectures on Azure (159.00z)
Prawo dla biznesu. E-commerce (26.95z)
Quicken 2009: The Missing Manual (80.74z)
Programming Rust. 2nd Edition (254.15z)
Microsoft Excel 2019 Krok po kroku (51.92z)
MERN Quick Start Guide (109.00z)
AutoCAD 2005 PL. Pierwsze kroki (24.90z)
Office 2010: The Missing Manual (135.15z)
TCP/IP. Szko³a programowania (79.00z)
Layout in Pages '09: The Mini Missing Manual (21.17z)
Elementy teorii operatorów na przestrzeni Hilberta (9.60z)
Java. Praktyczne narzêdzia. eBook. Mobi (79.00z)
Spock: Up and Running. Writing Expressive Tests in Java and Groovy (220.15z)
Czysty kod w Pythonie. Twórz wydajny i ³atwy w utrzymaniu kod. Wydanie II (51.35z)
Zwyciê¿yæ znaczy prze¿yæ. 20 lat pó¼niej (39.90z)
20 Recipes for Programming MVC 3. Faster, Smarter Web Development (72.24z)
Techniki obróbki zdjêæ cyfrowych w 40 ujêciach (39.90z)
Tajniki projektowania gier w Unreal Engine 4 (55.92z)
Learning Redux (189.00z)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet zawoja telefon | zajdzyj Serwis komputerowy ursus naprawimy wszystko | noclegi nad morzem w domkach wolne domki nad morzem Pustkowo last minute domki nad morzem | ciechocinek hotel | Komornik Poznań