e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


Python dla profesjonalistów. Debugowanie, testowanie i utrzymywanie kodu

Kristian Rother
cena: 49.00 z
Data wydania: 2017-12-11
stron: 272, miêkka oprawa, format: 170x230

wicej na stronie helion.pl
Python istnieje ju¿ ponad 25 lat. Nie jest trudnym jêzykiem i oferuje ogromne mo¿liwo¶ci. Tworzenie dobrych programów w Pythonie wymaga jednak od programistów du¿ych umiejêtno¶ci. Cykl rozwoju oprogramowania jest pe³en pu³apek nieznanych pocz±tkuj±cym koderom. Mimo to w podrêcznikach Pythona niewiele uwagi po¶wiêca siê debugowaniu i testowaniu, a przecie¿ etapy te maj± kluczowe znaczenie dla jako¶ci kodu i funkcjonalno¶ci tworzonego oprogramowania.
Ta ksi±¿ka uczyni Ciê lepszym programist±! Dziêki przedstawionym tu podstawowym praktykom stosowanym przez najbardziej profesjonalnych programistów Pythona bêdziesz tworzy³ doskonalszy kod. Zoptymalizujesz z nimi procesy debugowania programów, pisania automatycznych testów i utrzymywania oprogramowania bez nadmiernego wysi³ku. Przedstawione tu techniki bêd± szczególnie przydatne dla programistów zajmuj±cych siê analiz± danych, tworzeniem stron internetowych oraz rozwijaniem oprogramowania naukowego.
Najwa¿niejsze zagadnienia przedstawione w ksi±¿ce:
  • b³êdy semantyczne i wyj±tki,
  • sposoby eliminacji b³êdów i narzêdzia do debugowania,
  • zasady i techniki testowania aplikacji,
  • mocne i s³abe strony testów automatycznych,
  • mechanizm kontroli wersji,
  • kontrola typów i sporz±dzanie dokumentacji.

Ty te¿ mo¿esz programowaæ w Pythonie!


Dr Kristian Rother zajmuje siê programowaniem od wczesnego dzieciñstwa. Jest równie¿ specjalist± w dziedzinie bioinformatyki: prowadzi³ badania struktur 3D bia³ek i RNA na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Przez wiele lat doskonali³ swoje umiejêtno¶ci nauczania, a obecnie pracuje w Berlinie jako profesjonalny trener. Prowadzi szkolenia z programowania w Pythonie, uczy biochemii, statystyki, testowania aplikacji internetowych, wyszukiwarek, wyg³asza prezentacje.


Cena: 49.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Python - Programowanie

Uczenie maszynowe w Pythonie. Leksykon kieszonkowy (28.29z)
Mapping with ArcGIS Pro (159.00z)
Deep Learning. Praca z jêzykiem Python i bibliotek± Keras (36.58z)
Introduction to Machine Learning with Python. A Guide for Data Scientists (186.15z)
Programming Python. 3rd Edition (203.15z)
Pandas Cookbook (159.00z)
Algorytmy Data Science. Siedmiodniowy przewodnik. Wydanie II (49.00z)
Python for Finance. Mastering Data-Driven Finance. 2nd Edition (254.15z)
Django 3. Praktyczne tworzenie aplikacji sieciowych. Wydanie III (48.95z)
Python. Leksykon kieszonkowy. Wydanie V (49.90z)
Lightweight Django (135.15z)
Extending Power BI with Python and R (159.00z)
Getting Started with Python (179.00z)
Matematyczny Python. Obliczenia naukowe i analiza danych z u¿yciem NumPy, SciPy i Matplotlib (65.45z)
Python. Æwiczenia praktyczne (13.70z)
Hands-On Docker for Microservices with Python (129.00z)
Analiza danych behawioralnych przy u¿yciu jêzyków R i Python (80.99z)
Data Science w Pythonie. Kurs video. Przetwarzanie i analiza danych (79.00z)
OpenCV. Kurs video. Przetwarzanie obrazów w jêzyku Python (79.00z)
Skrypty pow³oki systemu Linux. Zagadnienia zaawansowane. Wydanie II (32.45z)

Pozostae z serii: Inne

Scratch. Komiksowa przygoda z programowaniem (20.35z)
SQL Server i T-SQL w mgnieniu oka. Wydanie II (26.95z)
Python. Nowoczesne programowanie w prostych krokach. Wydanie II (48.95z)
Nie t³umacz siê, dzia³aj! Odkryj moc samodyscypliny (21.95z)
Sieci domowe i bezprzewodowe (30.40z)
Windows 10. Programowanie uniwersalnych aplikacji mobilnych (63.20z)
ABC sieci komputerowych (39.00z)
Enterprise DevOps for Architects (159.00z)
Java. Æwiczenia praktyczne. Wydanie III. eBook. Pdf (23.90z)
Mastering Bootstrap 4 - Second Edition (149.00z)
PowerPoint 2007 PL. Ilustrowany przewodnik (19.90z)
Workflow Automation with Microsoft Power Automate (169.00z)
Astronomy Hacks. Tips and Tools for Observing the Night Sky (126.65z)
Excel w praktyce, wydanie kwiecieñ 2015 r (37.09z)
Bazy danych. Pierwsze starcie. eBook. Mobi (22.90z)
Software Craftsman. Profesjonalizm, czysty kod i techniczna perfekcja (29.50z)
Jumpstart Jamstack Development (109.00z)
Serwer SQL 2008. Us³ugi biznesowe. Analiza i eksploracja danych (37.95z)
Oracle PL/SQL Programming: A Developer's Workbook (186.15z)
Java Programming for Beginners (109.00z)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet zawoja telefon | zajdzyj Serwis komputerowy ursus naprawimy wszystko | noclegi nad morzem w domkach wolne domki nad morzem Pustkowo last minute domki nad morzem | ciechocinek hotel | Komornik Poznań