e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Python 3. Projekty dla pocz±tkuj±cych i pasjonatów

Adam Jurkiewicz
promocja -44%
cena: 58.839285714286 z 32.95 z
Data wydania: 2021-11-12
stron: 232, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl

Twórz ró¿ne programy w Pythonie - i baw siê ¶wietnie!

Je¶li:
  • chcesz poznaæ jêzyk Python od strony praktycznej
  • przymierzasz siê do matury z informatyki
  • marzysz o karierze programisty
to doskonale trafi³e¶!
Dziêki tej ksi±¿ce przekonasz siê, jak wspania³± przygod± jest programowanie i jak ³atwo j± zacz±æ! Poznasz podstawy Pythona, dowiesz siê, jak pisaæ i formatowaæ kod, a tak¿e szybko nauczysz siê uruchamiaæ swoje programy. Instrukcje steruj±ce, operatory, typy danych, funkcje, klasy i modu³y nie bêd± mia³y przed Tob± tajemnic, a to jeszcze nie koniec! Przede wszystkim bêdziesz poznawaæ Pythona od strony praktycznej, tworz±c projekty prawdziwych gier i symulacji oraz aplikacje do wizualizacji danych i anonimizowania metadanych plików graficznych.
Mo¿esz u¿yæ tej ksi±¿ki jako pomocy w przygotowaniu do matury i wsparcia w wyborze drogi zawodowej. Przekonaj siê, ¿e nauka mo¿e byæ najlepsz± zabaw±. Baw siê dobrze i zdaj egzamin celuj±co - oczywi¶cie z Pythonem!
  • ¶rodowisko IDLE
  • podstawy Pythona w wersji 3.6 i wy¿szej
  • konstrukcje jêzyka
  • projekty gier
  • symulacje fizyczne
  • prezentacja i wizualizacja danych
  • praktyczne zastosowania Pythona

Okie³znaj Pythona i naucz siê programowaæ!Cena: 32.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Python - Programowanie

Python dla ka¿dego. Podstawy programowania. Wydanie III (37.95z)
Programowanie dla pocz±tkuj±cych (10.95z)
Python. Leksykon kieszonkowy. Wydanie V (49.90z)
Using Asyncio in Python. Understanding Python's Asynchronous Programming Features (143.65z)
Finanse i Python. £agodne wprowadzenie do teorii finansów (32.44z)
Python w zadaniach. Programowanie dla m³odzie¿y. Poziom podstawowy (37.17z)
PySpark Cookbook (139.00z)
Wielka ksiêga ma³ych projektów w Pythonie. 81 ³atwych praktycznych programów (51.35z)
Mastering Machine Learning with scikit-learn - Second Edition (179.00z)
Python dla testera (37.95z)
Python. Uczenie maszynowe w przyk³adach. TensorFlow 2, PyTorch i scikit-learn. Wydanie III (64.35z)
Machine Learning on Kubernetes (119.00z)
Python Pocket Reference. Python in Your Pocket. 4th Edition (50.92z)
Jak zaprogramowaæ robota. Zastosowanie Raspberry Pi i Pythona w tworzeniu autonomicznych robotów. Wydanie II (54.45z)
Profesjonalne programowanie w Pythonie. Poznaj najlepsze praktyki kodowania i zaawansowane koncepcje programowania. Wydanie IV (59.95z)
ECDL S10. Podstawy programowania w jêzyku Python (32.68z)
Applied Text Analysis with Python. Enabling Language-Aware Data Products with Machine Learning (220.15z)
Python na start! Programowanie dla nastolatków (23.79z)
Becoming an Enterprise Django Developer (139.00z)
Think Bayes. 2nd Edition (186.15z)

Pozostae z serii: Inne

Mambo. Tworzenie, edycja i zarz±dzanie stron±. Niebieski podrêcznik (47.00z)
Windows 7 PL. Biblia (99.00z)
Learning Angular - Second Edition (159.00z)
Programowanie w systemie Windows. Wydanie IV (109.00z)
Schudnij z Kaizen (34.90z)
Fotografia górska i wspinaczkowa. Od inspiracji do obrazu (24.70z)
Visual Studio 2005. Programowanie z Windows API w jêzyku C++ (99.00z)
Learn Ethereum (109.00z)
Slackware Linux. Æwiczenia (24.90z)
Wojny konsolowe (38.49z)
Windows Vista PL. Nieoficjalny podrêcznik (54.45z)
vSphere High Performance Cookbook - Second Edition (189.00z)
Debian Linux. System operacyjny dla ka¿dego. Pierwsze starcie (13.70z)
PageMaker 7. Æwiczenia (14.90z)
ECDL Arkusze kalkulacyjne Modu³ 4 (32.68z)
Cyberkolonializm. Poznaj ¶wiat cyfrowych przyjació³ i wrogów (13.90z)
Windows od ¶rodka. Architektura systemu, procesy, w±tki, zarz±dzanie pamiêci± i du¿o wiêcej. Wydanie VII (129.00z)
Prawa ludzkiej natury (42.35z)
Minecraft. Strategie dla zaawansowanych graczy (29.90z)
Linux Pocket Guide. Essential Commands. 3rd Edition (72.24z)