e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Python. Kurs dla nauczycieli i studentów

Gniewomir Sarbicki
promocja -44%
cena: 57.946428571429 z 32.45 z
Data wydania: 2019-04-16
stron: 440, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl

We¼ Pythona na uczelniê!

Python to jeden z tych jêzyków programowania, bez których trudno siê dzi¶ obej¶æ. Dziêki s³ynnej elastyczno¶ci oraz rozbudowanemu zestawowi narzêdzi i bibliotek mo¿na wykorzystywaæ go w najró¿niejszych projektach i na najró¿niejszych platformach, a ³atwo¶æ opanowania podstaw zachêca do nauki. Sprawd¼ sam, jak wygodnie i prosto da siê w nim pisaæ w³asny kod, opracowywaæ aplikacje desktopowe, projektowaæ strony www czy przeprowadzaæ obliczenia numeryczne.
Ksi±¿ka Python. Kurs dla nauczycieli i studentów powsta³ z my¶l± o wszystkich, którzy chc± opanowaæ podstawy Pythona i praktycznie wykorzystywaæ go na co dzieñ. Kurs dzieli siê na dwie czê¶ci: pierwsza zawiera wprowadzenie do jêzyka, pozwalaj±ce ruszyæ z w³asnymi projektami; druga za¶ wprowadza wa¿ne, bardziej rozbudowane konstrukcje jêzykowe. Niezwykle istotnym atutem tego podrêcznika s± æwiczenia wraz z rozwi±zaniami, opracowane na podstawie wieloletnich do¶wiadczeñ autora. Mo¿na tu znale¼æ zarówno materia³y do samodzielnej nauki, jak i inspiracje do prowadzenia w³asnych zajêæ z uczniami czy studentami. Je¶li chcesz zacz±æ aktywnie korzystaæ z niesamowitych mo¿liwo¶ci Pythona, ta ksi±¿ka jest dla Ciebie!
  • Podstawowe elementy, operacje i funkcje
  • Programowanie obiektowe i graficzny interfejs u¿ytkownika
  • Wielow±tkowo¶æ i komunikacja sieciowa
  • Obs³uga baz danych i wspó³praca z serwerem Apache
  • Obliczenia numeryczne i zarz±dzanie atrybutami w klasach
  • Iteratory, generatory, koprocedury
  • Wspó³bie¿no¶æ wykorzystuj±ca podprocesy

Moc Pythona w Twoich rêkach!Cena: 32.45 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Python - Programowanie

Programming Python. 3rd Edition (203.15z)
Mastering Python for Finance - Second Edition (129.00z)
Finanse i Python. £agodne wprowadzenie do teorii finansów (32.44z)
Raspberry Pi. Przewodnik dla programistów Pythona (19.20z)
MicroPython Cookbook (129.00z)
Matplotlib for Python Developers (139.00z)
SciPy Recipes (139.00z)
Zaawansowany Python. Jasne, zwiêz³e i efektywne programowanie (111.92z)
Python dla testera (44.16z)
Python na start! Programowanie dla nastolatków (13.50z)
Python w zadaniach. Programowanie dla m³odzie¿y. Poziom podstawowy (21.95z)
Wielka ksiêga ma³ych projektów w Pythonie. 81 ³atwych praktycznych programów (43.45z)
Wysoko wydajny Python. Efektywne programowanie w praktyce. Wydanie II (48.95z)
Applied Supervised Learning with Python (109.00z)
Deep Learning for Coders with fastai and PyTorch (254.15z)
Hands-On Docker for Microservices with Python (129.00z)
Introducing Python. Modern Computing in Simple Packages (109.65z)
Django 2. Praktyczne tworzenie aplikacji sieciowych. Wydanie II (43.45z)
Uczymy dzieci programowania. Przyjazny przewodnik po programowaniu w Pythonie (63.20z)
Python Network Programming Techniques (139.00z)

Pozostae z serii: Inne

Uchwycone obiektywem. Lekcje legendarnego fotografa dzikich zwierzat (79.00z)
Learning Chaos Engineering. Discovering and Overcoming System Weaknesses Through Experimentation (220.15z)
Test-Driven iOS Development with Swift 4 - Third Edition (159.00z)
Pracownia komputerowa. Poradnik dla nauczyciela (14.90z)
Excel 2013 PL. Biblia (64.35z)
Word Processing in Pages '09: The Mini Missing Manual (21.17z)
Sekrety cyfrowej ciemni Scotta Kelbyego. Edycja i obróbka zdjêæ w programie Adobe Photoshop Lightroom (77.00z)
Microsoft PowerPoint 2013. Krok po kroku (44.80z)
Niemiecki dla bystrzaków (39.00z)
React dla zaawansowanych (49.00z)
Analiza danych w naukach ¶cis³ych i technice (49.45z)
Hakowanie Androida. Kompletny przewodnik XDA Developers po rootowaniu, ROM-ach i kompozycjach (21.95z)
Windows 7 Vademecum Administratora (47.04z)
Windows 95. Czy król jest nagi? (34.50z)
Wprowadzenie do SQL. Jak generowaæ, pobieraæ i obs³ugiwaæ dane. Wydanie III (50.56z)
Microsoft Visual C# 2013 Krok po kroku (88.83z)
Analiza i projektowanie strukturalne. Wydanie II (35.00z)
HTML5. Nieoficjalny podrêcznik (37.95z)
Eksploracja danych na przyk³adzie wybranej gry losowej (41.41z)
Po prostu Acrobat 5. Tworzenie plików (45.00z)

NAJLEPSZE - strony internetowe Piła | bezprzewodowy światłowodowy internet maków podhalański telefon serwery | noclegi nad morzem w domkach domki nad morzem Sianożęty wolne domki nad morzem | vet animal | hdpornos