e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -35%


Python. Kurs dla nauczycieli i studentów

Gniewomir Sarbicki
promocja -35%
cena: 59 z 38.35 z
Data wydania: 2019-04-16
stron: 440, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl

We¼ Pythona na uczelniê!

Python to jeden z tych jêzyków programowania, bez których trudno siê dzi¶ obej¶æ. Dziêki s³ynnej elastyczno¶ci oraz rozbudowanemu zestawowi narzêdzi i bibliotek mo¿na wykorzystywaæ go w najró¿niejszych projektach i na najró¿niejszych platformach, a ³atwo¶æ opanowania podstaw zachêca do nauki. Sprawd¼ sam, jak wygodnie i prosto da siê w nim pisaæ w³asny kod, opracowywaæ aplikacje desktopowe, projektowaæ strony www czy przeprowadzaæ obliczenia numeryczne.
Ksi±¿ka Python. Kurs dla nauczycieli i studentów powsta³ z my¶l± o wszystkich, którzy chc± opanowaæ podstawy Pythona i praktycznie wykorzystywaæ go na co dzieñ. Kurs dzieli siê na dwie czê¶ci: pierwsza zawiera wprowadzenie do jêzyka, pozwalaj±ce ruszyæ z w³asnymi projektami; druga za¶ wprowadza wa¿ne, bardziej rozbudowane konstrukcje jêzykowe. Niezwykle istotnym atutem tego podrêcznika s± æwiczenia wraz z rozwi±zaniami, opracowane na podstawie wieloletnich do¶wiadczeñ autora. Mo¿na tu znale¼æ zarówno materia³y do samodzielnej nauki, jak i inspiracje do prowadzenia w³asnych zajêæ z uczniami czy studentami. Je¶li chcesz zacz±æ aktywnie korzystaæ z niesamowitych mo¿liwo¶ci Pythona, ta ksi±¿ka jest dla Ciebie!
  • Podstawowe elementy, operacje i funkcje
  • Programowanie obiektowe i graficzny interfejs u¿ytkownika
  • Wielow±tkowo¶æ i komunikacja sieciowa
  • Obs³uga baz danych i wspó³praca z serwerem Apache
  • Obliczenia numeryczne i zarz±dzanie atrybutami w klasach
  • Iteratory, generatory, koprocedury
  • Wspó³bie¿no¶æ wykorzystuj±ca podprocesy

Moc Pythona w Twoich rêkach!Cena: 38.35 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Python - Programowanie

Data science od podstaw. Analiza danych w Pythonie (31.35z)
Hands-On Deep Learning Algorithms with Python (109.00z)
Python Data Analysis - Third Edition (109.00z)
Wielka ksiêga ma³ych projektów w Pythonie. 81 ³atwych praktycznych programów (51.35z)
Hands-On Deep Learning Architectures with Python (94.99z)
Python Microservices Development - Second Edition (139.00z)
Mastering Exploratory Analysis with pandas (69.90z)
Deep Learning for Coders with fastai and PyTorch (254.15z)
Django 3 Web Development Cookbook - Fourth Edition (109.00z)
Think DSP. Digital Signal Processing in Python (109.65z)
Mapping with ArcGIS Pro (159.00z)
Django 2. Praktyczne tworzenie aplikacji sieciowych. Wydanie II (43.45z)
Hands-On Data Structures and Algorithms with Python - Third Edition (139.00z)
Sztuczna inteligencja w finansach. U¿ywaj jêzyka Python do projektowania i wdra¿ania algorytmów AI (64.35z)
Hands-On Genetic Algorithms with Python (129.00z)
Mastering Python Networking - Third Edition (179.00z)
Minikomputer Onion Omega 2. Internet rzeczy i inne zastosowania (13.70z)
Python. Kurs dla nauczycieli i studentów. Wydanie II (43.45z)
Data Wrangling with Python. Tips and Tools to Make Your Life Easier (143.65z)
40 algorytmów, które powinien znaæ ka¿dy programista. Nauka implementacji algorytmów w Pythonie (37.95z)

Pozostae z serii: Inne

The Smashing Book #2. eBook. Pdf (54.99z)
C#. Tworzenie aplikacji sieciowych. Gotowe projekty (49.00z)
Projektowanie systemów CMS przy u¿yciu PHP i jQuery (59.00z)
ECDL Advanced na skróty z p³yt± CD (66.25z)
Kiedy kropla dr±¿y ska³ê, czyli droga do mistrzostwa w komunikacji perswazyjnej. Wydanie II rozszerzone (21.95z)
Building Serverless Architectures (179.00z)
Deep Learning for Computer Vision (139.00z)
Scala for Machine Learning - Second Edition (229.00z)
Gitara dla bystrzaków. Wydanie III (39.90z)
Niech Ciê widz± w sieci! Blog lub serwis bran¿owy od podstaw (21.95z)
Open Source for the Enterprise. Managing Risks, Reaping Rewards (101.15z)
Building Web Applications with Erlang. Working with REST and Web Sockets on Yaws (67.92z)
Incident Management for Operations (126.65z)
Photoshop CS. Kurs (34.90z)
AutoCAD 2021 PL. Pierwsze kroki (24.70z)
CorelDRAW 10. Æwiczenia praktyczne (12.00z)
Nieoficjalny przewodnik dla budowniczego LEGO (19.20z)
Agile. Szybciej, ³atwiej, dok³adniej (44.90z)
DDD. Kompendium wiedzy (19.20z)
Serwer SQL 2008. Us³ugi biznesowe. Analiza i eksploracja danych (69.00z)