e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Bestseller: TOP-8
Promocja: -35%


Python i AI dla e-commerce

Sebastian Kondracki
promocja -35%
cena: 99 z 64.35 z
Data wydania: 2022-04-01
stron: 0, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Sztuczna inteligencja wed³ug Pythona. Siêgnij po potê¿ne wsparcie dla swojego e-sklepu

E-commerce wspierany przez potê¿n± moc sztucznej inteligencji ― to dla wielu w³a¶cicieli rodzimych firm internetowych wci±¿ brzmi jak odleg³a przysz³o¶æ. Mo¿e gdzie¶ tam, w Kalifornii, mo¿e u technologicznych gigantów, mo¿e Apple, Amazon, a bli¿ej nas, powiedzmy, Allegro korzysta lub bêdzie korzystaæ z chatbotów czy data-driven marketingu. Ale nasza firma do tej pory ¶wietnie sobie radzi³a, to i dalej bêdzie sobie radziæ z prostym mechanizmem sklepu online i kilkoma osobami obs³ugi. Marzenie ¶ciêtej g³owy. Do 2025 roku w Polsce brakowaæ bêdzie 200 tysiêcy specjalistów w dziedzinie AI. I to nie w wielkich korporacjach. G³ód programistów potrafi±cych kodowaæ algorytmy sztucznej inteligencji odczuj± przede wszystkim firmy mniejsze i ¶rednie.
Je¶li jeste¶ w³a¶cicielem biznesu bazuj±cego na sprzeda¿y w sieci, je¶li jeste¶ pocz±tkuj±cym programist± albo dzia³asz ju¿ jako programista e-commerce, ale chcesz siê w tym kierunku rozwijaæ ― ta „ksi±¿ka kucharska” jest dla Ciebie. Dlaczego „ksi±¿ka kucharska”? Poniewa¿ podrêcznik zawiera gotowe przepisy na algorytmy optymalizacyjne, systemy rekomendacyjne, przetwarzanie ogromnych ilo¶ci danych z ruchu odnotowanego w sklepie i zamianê ich w wiedzê o kliencie. Wszystko to ju¿ dzi¶ wdro¿ysz w dowolnym e-sklepie stosunkowo ma³ym kosztem. Zarówno przy u¿yciu gotowych programów napisanych w Pythonie przez ogromn± spo³eczno¶æ mi³o¶ników AI i Pythona, jak i sprytnych produktów w modelu SaaS (ang. software as a service), sprzedawanych przez rzeszê polskich i zagranicznych startupów.


Cena: 64.35 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Python - Programowanie

Web Development with Django (129.00z)
Python. Dobre praktyki profesjonalistów (32.45z)
Distributed Machine Learning with Python (139.00z)
Zautomatyzuj swoj± firmê z Pythonem. Praktyczne rozwi±zania dla firmowej sieci (41.54z)
Python Data Analysis - Third Edition (109.00z)
Python for Finance Cookbook - Second Edition (149.00z)
Hands-On Data Structures and Algorithms with Python - Third Edition (139.00z)
Python Pocket Reference. Python in Your Pocket. 4th Edition (50.92z)
Data Science from Scratch. First Principles with Python. 2nd Edition (220.15z)
Elegant SciPy. The Art of Scientific Python (143.65z)
Zaawansowany Python. Jasne, zwiêz³e i efektywne programowanie (113.52z)
Behavioral Data Analysis with R and Python (254.15z)
Python. Rusz g³ow±! Wydanie II (54.45z)
Skrypty pow³oki systemu Linux. Zagadnienia zaawansowane. Wydanie II (59.00z)
TDD w praktyce. Niezawodny kod w jêzyku Python (99.00z)
Interpretable Machine Learning with Python (159.00z)
Python dla testera (37.95z)
Python 3. Projekty dla pocz±tkuj±cych i pasjonatów (32.95z)
Asynchroniczne REST API w Pythonie. Kurs video. Tworzenie aplikacji w aiohttp (49.00z)
Matematyka w Pythonie. Algebra, statystyka, analiza matematyczna i inne dziedziny (37.95z)

Pozostae z serii: Inne

Driving DevOps with Value Stream Management (179.00z)
Profesjonalne programowanie w Pythonie. Poznaj najlepsze praktyki kodowania i zaawansowane koncepcje programowania. Wydanie IV (59.95z)
Inkscape. Æwiczenia praktyczne (39.90z)
Cyberprzestêpczo¶æ. Jak walczyæ z ³amaniem prawa w Sieci (69.90z)
Praktyczny SQL (71.20z)
Java. Rusz g³ow±! Wydanie II (59.17z)
Mastering Rust - Second Edition (159.00z)
Hands-On Cloud-Native Microservices with Jakarta EE (139.00z)
Odoo 11 Development Essentials (159.00z)
Polska dla ¿eglarzy (35.90z)
Algorytmy. Almanach (79.00z)
PHP, MySQL i JavaScript. Wprowadzenie. Wydanie IV (54.45z)
Python. Uczenie maszynowe. Wydanie II (61.38z)
Hack Proofing XML. Edycja polska (49.00z)
Prawo dla twórców internetowych (34.90z)
Implementing VMware Horizon 7.7 - Third Edition (159.00z)
AutoCAD 2011 PL. Pierwsze kroki. eBook. Mobi (27.90z)
Java EE 6. Leksykon kieszonkowy (19.43z)
Gra na gitarze. Patrz i ucz siê! (26.95z)
Streaming Systems. The What, Where, When, and How of Large-Scale Data Processing (186.15z)

Dobry stomatolog Szczecin | Katalog4u to moderowany Katalog SEO stron internetowych | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet kuków telefon | Komornik Ursynów | Zajmujemy się wyłączanie adblue we wszystkich maszynach grupy CNH. Dojazd do klienta oraz gwarancja dożywotnia. Faktura Vat. Atrakcyjne ceny.