e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -35%


Python. Uczenie maszynowe

Sebastian Raschka
promocja -35%
cena: 69 z 44.85 z
Data wydania: 2017-11-24
stron: 416, miêkka oprawa, format: 170x230

wicej na stronie helion.pl
Sprawd¼ drugie wydanie tej ksi±¿ki >>
--
Uczenie maszynowe, zajmuj±ce siê algorytmami analizuj±cymi dane, stanowi chyba najciekawsz± dziedzinê informatyki. W czasach, w których generuje siê olbrzymie ilo¶ci danych, samoucz±ce siê algorytmy maszynowe stanowi± wyj±tkow± metodê przekszta³cania tych danych w wiedzê. W ten sposób powsta³o wiele innowacyjnych technologii, a mo¿liwo¶ci uczenia maszynowego s± coraz wiêksze. Nieocenion± pomoc w rozwijaniu tej dziedziny stanowi± liczne nowe biblioteki open source, które pozwalaj± na budowanie algorytmów w jêzyku Python, bêd±cym ulubionym, potê¿nym i przystêpnym narzêdziem naukowców i analityków danych.
Niniejsza ksi±¿ka jest lektur± obowi±zkow± dla ka¿dego, kto chce rozwin±æ swoj± wiedzê o danych naukowych i zamierza w tym celu wykorzystaæ jêzyk Python. Przystêpnie opisano tu teoretyczne podstawy dziedziny i przedstawiono wyczerpuj±ce informacje o dzia³aniu algorytmów uczenia maszynowego, sposobach ich wykorzystania oraz metodach unikania powa¿nych b³êdów. Zaprezentowano równie¿ biblioteki Theano i Keras, sposoby przewidywania wyników docelowych za pomoc± analizy regresywnej oraz techniki wykrywania ukrytych wzorców metod± analizy skupieñ. Nie zabrak³o opisu technik przetwarzania wstêpnego i zasad oceny modeli uczenia maszynowego.
W tej ksi±¿ce:
  • podstawowe rodzaje uczenia maszynowego i ich zastosowanie,
  • biblioteka scikit-learn i klasyfikatory uczenia maszynowego,
  • wydajne ³±czenie ró¿nych algorytmów ucz±cych,
  • analiza sentymentów — przewidywanie opinii osób na podstawie sposobu pisania,
  • praca z nieoznakowanymi danymi — uczenie nienadzorowane,
  • tworzenie i trenowanie sieci neuronowych.

Uczenie maszynowe — odkryj wiedzê, któr± nios± dane!Cena: 44.85 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Python - Programowanie

Python i Asyncio. Programowanie asynchroniczne (25.14z)
Fluent Python. 2nd Edition (254.15z)
Python na start. Kurs video. Twórz gry w PyGame! (49.00z)
Modernizing Oracle Tuxedo Applications with Python (159.00z)
Python 3. Proste wprowadzenie do fascynuj±cego ¶wiata programowania (32.45z)
Python. Automatyzacja zadañ. Jak efektywnie pracowaæ z danymi, arkuszami Excela, raportami i e-mailami. Wydanie II (56.96z)
Python. 14 twórczych projektów dla dociekliwych programistów (99.00z)
Python dla zupe³nie pocz±tkuj±cych. Owoce programowania. Wydanie IV (99.00z)
Mapping with ArcGIS Pro (159.00z)
Informatyka Europejczyka. Python. Programowanie na maturze (22.42z)
Hello World! Przygoda z programowaniem dla dzieci i absolutnie pocz±tkuj±cych. Wydanie II (49.00z)
Mastering Geospatial Analysis with Python (179.00z)
Flask. Tworzenie aplikacji internetowych w Pythonie. Wydanie II (69.00z)
Generative AI with Python and TensorFlow 2 (129.00z)
TDD w praktyce. Niezawodny kod w jêzyku Python (37.95z)
Mastering Geospatial Development with QGIS 3.x (139.00z)
Robotic Process Automation with Automation Anywhere (159.00z)
Learning Python. Powerful Object-Oriented Programming. 4th Edition (135.15z)
Python Network Programming Techniques (139.00z)
Przewodnik po Pythonie. Dobre praktyki i praktyczne narzêdzia (30.20z)

Pozostae z serii: Inne

Barszcz ukraiñski (39.90z)
Production-Ready Microservices. Building Standardized Systems Across an Engineering Organization (143.65z)
Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Najlepsze zasady, wzorce i praktyki (71.20z)
Hands-On Smart Contract Development with Hyperledger Fabric V2 (254.15z)
Ajax, JavaScript i PHP. Intensywny trening (69.00z)
Learning Linux Shell Scripting (159.00z)
Unreal Engine Blueprints Visual Scripting Projects (149.00z)
Ironman. 24 tygodnie przygotowañ do triatlonu d³ugodystansowego (24.05z)
Tablice informatyczne. CSS3. Wydanie II (19.90z)
C# and .NET Core Test-Driven Development (139.00z)
Technika pomiarowa (37.94z)
Petersburg. Miasto bia³ych nocy. Wydanie 4 (29.90z)
The Kerbal Player's Guide. The Easiest Way to Launch a Space Program (143.65z)
HTML, XHTML i CSS. Biblia. Wydanie V (54.45z)
Wirusy komputerowe. Leczenie i profilaktyka (1.40z)
Node.js, MongoDB, AngularJS. Kompendium wiedzy (99.00z)
VirtueMart. Jak szybko stworzyæ profesjonalny sklep internetowy w Joomla! (17.54z)
ASP.NET Core 2 Fundamentals (119.00z)
W sercu PC (52.50z)
Adobe Illustrator CS6/CS6 PL. Oficjalny podrêcznik (79.00z)