e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Python. Wprowadzenie. Wydanie IV

Mark Lutz
promocja -44%
cena: 146.33928571429 z 81.95 z
Data wydania: 2012-03-14
stron: 1184, miêkka oprawa, format: 172x245

wicej na stronie helion.pl

Poznaj jêzyk, który wykorzystuje Google i YouTube!

  • Jak tworzyæ i przetwarzaæ obiekty za pomoc± instrukcji Pythona?
  • Jak stworzyæ strukturê kodu i wykorzystaæ go ponownie?
  • Jak programowaæ obiektowo w Pythonie?
Czy wiesz, dlaczego ponad milion programistów na ca³ym ¶wiecie u¿ywa w³a¶nie tego jêzyka skryptowego? Jego atuty to niezwyk³a czytelno¶æ, spójno¶æ i wydajno¶æ - pewnie dlatego tak¿e i Ty chcesz opanowaæ s³ynnego Pythona. Kod napisany w tym jêzyku mo¿na z ³atwo¶ci± utrzymywaæ, przenosiæ i u¿ywaæ go ponownie. Pozostaje on zrozumia³y nawet wówczas, je¶li analizuje go kto¶, kto nie jest jego autorem. Co wiêcej, taki kod ma rozmiary ¶rednio o dwie trzecie do czterech pi±tych mniejsze od kodu w jêzykach C++ czy Java, co wielokrotnie zwiêksza wydajno¶æ pracy u¿ywaj±cych go programistów. Python obs³uguje tak¿e zaawansowane mechanizmy pozwalaj±ce na ponowne wykorzystanie kodu, takie jak programowanie zorientowane obiektowo, a programy w nim napisane dzia³aj± natychmiast, bez konieczno¶ci przeprowadzania d³ugiej kompilacji, niezale¿nie od wykorzystywanej platformy. Je¶li jeste¶ gotowy na opanowanie tego potê¿nego jêzyka, mamy doskona³y podrêcznik dla Ciebie.
Mark Lutz, autor tego podrêcznika, jest kultow± postaci± w ¶rodowisku Pythona i znanym na ca³ym ¶wiecie instruktorem tego jêzyka, a struktura jego ksi±¿ki powsta³a w oparciu o s³ynny, prowadzony przez niego kurs. Naukê rozpoczniesz od najwa¿niejszych wbudowanych typów danych - liczb, list czy s³owników. Przyjrzysz siê równie¿ typom dynamicznym oraz ich interfejsom. Pó¼niej poznasz instrukcje oraz ogólny model sk³adni Pythona. Poszerzysz wiedzê na temat powi±zanych z nim narzêdzi, takich jak system PyDoc, a tak¿e alternatywnych mo¿liwo¶ci tworzenia kodu. Dowiesz siê wszystkiego na temat modu³ów: jak siê je tworzy, prze³adowuje i jak siê ich u¿ywa. W koñcu poznasz klasy oraz zagadnienia zwi±zane z programowaniem zorientowanym obiektowo i nauczysz siê obs³ugiwaæ wyj±tki. Czwarte wydanie tej ksi±¿ki zosta³o wzbogacone o wiele nowych, ciekawych i bardzo zaawansowanych zagadnieñ, dziêki czemu stanowi doskona³± lekturê tak¿e dla zawodowców, na co dzieñ pisz±cych kod w tym jêzyku.
Dziêki tej ksi±¿ce:
  • zapoznasz siê z podstawowymi typami wbudowanymi Pythona, takimi jak liczby, listy oraz s³owniki
  • nauczysz siê tworzyæ i przetwarzaæ obiekty za pomoc± instrukcji Pythona, a tak¿e opanujesz ogólny model sk³adni tego jêzyka
  • stworzysz strukturê kodu i wykorzystasz kod ponownie dziêki podstawowym narzêdziom proceduralnym Pythona
  • dowiesz siê wszystkiego o modu³ach Pythona - pakietach instrukcji i funkcji oraz innych narzêdziach zorganizowanych w wiêksze komponenty
  • odkryjesz narzêdzie programowania zorientowanego obiektowo, umo¿liwiaj±ce strukturyzacjê kodu
  • opanujesz model obs³ugi wyj±tków i narzêdzia programistyczne s³u¿±ce do pisania wiêkszych programów
  • zapoznasz siê z zaawansowanymi narzêdziami Pythona, w tym dekoratorami, deskryptorami, metaklasami i przetwarzaniem tekstu Unicode

Opanuj Pythona z Markiem Lutzem
- najbardziej znanym ekspertem w tej dziedzinie!Cena: 81.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Python - Programowanie

Python Natural Language Processing Cookbook (129.00z)
Natural Language Processing with Python (152.15z)
Czyszczenie danych w Pythonie. Receptury. Nowoczesne techniki i narzêdzia Pythona do wykrywania i eliminacji zanieczyszczeñ oraz wydobywania kluczowych cech z danych (50.56z)
Flask. Tworzenie aplikacji internetowych w Pythonie. Wydanie II (29.50z)
Python i AI dla e-commerce (64.35z)
Hands-On Quantum Information Processing with Python (109.00z)
Essential Math for Data Science (220.15z)
Efektywny Python. 90 sposobów na lepszy kod. Wydanie II (43.45z)
Applying Math with Python (109.00z)
Python. Receptury. Wydanie III (54.45z)
Data Engineering with AWS (159.00z)
Programowanie dla pocz±tkuj±cych (11.94z)
Foundations for Analytics with Python. From Non-Programmer to Hacker (169.15z)
Behavioral Data Analysis with R and Python (254.15z)
Matematyka w Pythonie. Algebra, statystyka, analiza matematyczna i inne dziedziny (37.95z)
Python dla profesjonalistów. Debugowanie, testowanie i utrzymywanie kodu (49.00z)
Hands-On Vision and Behavior for Self-Driving Cars (159.00z)
Python i Asyncio. Programowanie asynchroniczne (25.14z)
Python for Unix and Linux System Administration (169.15z)
Python na start. Kurs video. Twórz gry w PyGame! (49.00z)

Pozostae z serii: Inne

Stykowe elektryczne uk³ady sterowania (25.54z)
Rozbudowa i naprawa systemu Windows (99.00z)
3D Studio MAX. Vademecum profesjonalisty (55.00z)
Blender. Praktyczny przewodnik po modelowaniu, rze¼bieniu i renderowaniu (37.95z)
RS 232C - praktyczne programowanie. Od Pascala i C++ do Delphi i Buildera. Wydanie II (45.00z)
Firefox. Nie klikaj w niebieskie e! (27.00z)
The Artificial Intelligence Infrastructure Workshop (139.00z)
Prawo odwagi. Si³a, która na zawsze odmieni Twoje ¿ycie (31.35z)
CSS3. Tworzenie nowoczesnych stron WWW (32.45z)
Real World Haskell. Code You Can Believe In (169.15z)
CSS Pocket Reference. Visual Presentation for the Web. 5th Edition (63.74z)
Uwolnij swój jêzyk. Jak zacz±æ konwersacjê i zdobyæ przyjació³ (34.90z)
VMware NSX Cookbook (159.00z)
Ró¿a, a co chcesz wiedzieæ? Komiks edukacyjny o technologiach dla dzieci (29.90z)
Advanced TypeScript 3 Programming Projects (129.00z)
Przypadek? Nie s±dzê... prawdopodobieñstwo, niepewno¶æ kwantowa, z³udzenia poznawcze (39.20z)
Projekty elektroniczne dla bystrzaków (30.20z)
Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza. Wydanie II (49.28z)
Architecting the Industrial Internet (189.00z)
e-Publikacje w InDesign CS6. Projektowanie i tworzenie publikacji cyfrowych dla tabletów, czytników, smartfonów i innych urz±dzeñ (87.92z)