e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: python
Seria: Inne


Python. Wprowadzenie. Wydanie IV

Mark Lutz
cena: 149.00 z
Data wydania: 2010-12-30
stron: 1184, twarda oprawa, format: 172x245

wicej na stronie helion.pl

Poznaj jêzyk, który wykorzystuje Google i YouTube!

  • Jak tworzyæ i przetwarzaæ obiekty za pomoc± instrukcji Pythona?
  • Jak stworzyæ strukturê kodu i wykorzystaæ go ponownie?
  • Jak programowaæ obiektowo w Pythonie?
Czy wiesz, dlaczego ponad milion programistów na ca³ym ¶wiecie u¿ywa w³a¶nie tego jêzyka skryptowego? Jego atuty to niezwyk³a czytelno¶æ, spójno¶æ i wydajno¶æ - pewnie dlatego tak¿e i Ty chcesz opanowaæ s³ynnego Pythona. Kod napisany w tym jêzyku mo¿na z ³atwo¶ci± utrzymywaæ, przenosiæ i u¿ywaæ go ponownie. Pozostaje on zrozumia³y nawet wówczas, je¶li analizuje go kto¶, kto nie jest jego autorem. Co wiêcej, taki kod ma rozmiary ¶rednio o dwie trzecie do czterech pi±tych mniejsze od kodu w jêzykach C++ czy Java, co wielokrotnie zwiêksza wydajno¶æ pracy u¿ywaj±cych go programistów. Python obs³uguje tak¿e zaawansowane mechanizmy pozwalaj±ce na ponowne wykorzystanie kodu, takie jak programowanie zorientowane obiektowo, a programy w nim napisane dzia³aj± natychmiast, bez konieczno¶ci przeprowadzania d³ugiej kompilacji, niezale¿nie od wykorzystywanej platformy. Je¶li jeste¶ gotowy na opanowanie tego potê¿nego jêzyka, mamy doskona³y podrêcznik dla Ciebie.
Mark Lutz, autor tego podrêcznika, jest kultow± postaci± w ¶rodowisku Pythona i znanym na ca³ym ¶wiecie instruktorem tego jêzyka, a struktura jego ksi±¿ki powsta³a w oparciu o s³ynny, prowadzony przez niego kurs. Naukê rozpoczniesz od najwa¿niejszych wbudowanych typów danych - liczb, list czy s³owników. Przyjrzysz siê równie¿ typom dynamicznym oraz ich interfejsom. Pó¼niej poznasz instrukcje oraz ogólny model sk³adni Pythona. Poszerzysz wiedzê na temat powi±zanych z nim narzêdzi, takich jak system PyDoc, a tak¿e alternatywnych mo¿liwo¶ci tworzenia kodu. Dowiesz siê wszystkiego na temat modu³ów: jak siê je tworzy, prze³adowuje i jak siê ich u¿ywa. W koñcu poznasz klasy oraz zagadnienia zwi±zane z programowaniem zorientowanym obiektowo i nauczysz siê obs³ugiwaæ wyj±tki. Czwarte wydanie tej ksi±¿ki zosta³o wzbogacone o wiele nowych, ciekawych i bardzo zaawansowanych zagadnieñ, dziêki czemu stanowi doskona³± lekturê tak¿e dla zawodowców, na co dzieñ pisz±cych kod w tym jêzyku.
Dziêki tej ksi±¿ce:
  • zapoznasz siê z podstawowymi typami wbudowanymi Pythona, takimi jak liczby, listy oraz s³owniki
  • nauczysz siê tworzyæ i przetwarzaæ obiekty za pomoc± instrukcji Pythona, a tak¿e opanujesz ogólny model sk³adni tego jêzyka
  • stworzysz strukturê kodu i wykorzystasz kod ponownie dziêki podstawowym narzêdziom proceduralnym Pythona
  • dowiesz siê wszystkiego o modu³ach Pythona - pakietach instrukcji i funkcji oraz innych narzêdziach zorganizowanych w wiêksze komponenty
  • odkryjesz narzêdzie programowania zorientowanego obiektowo, umo¿liwiaj±ce strukturyzacjê kodu
  • opanujesz model obs³ugi wyj±tków i narzêdzia programistyczne s³u¿±ce do pisania wiêkszych programów
  • zapoznasz siê z zaawansowanymi narzêdziami Pythona, w tym dekoratorami, deskryptorami, metaklasami i przetwarzaniem tekstu Unicode

Opanuj Pythona z Markiem Lutzem
- najbardziej znanym ekspertem w tej dziedzinie!Cena: 149.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: python

Python. Od podstaw (87.00z)
Python. Leksykon kieszonkowy. Wydanie IV (29.90z)
Python. Wprowadzenie (55.00z)
Python 3. Kompletne wprowadzenie do programowania. Wydanie II (79.00z)

Pozostae z serii: Inne

Minikomputer Onion Omega 2. Internet rzeczy i inne zastosowania (15.44z)
Tablice informatyczne. VBA dla Excela (12.90z)
Excel 2016 PL. Programowanie w VBA. Vademecum Walkenbacha (99.00z)
Kobiety globalne w ¶wiecie start-upów. Rozmowy w Dolinie Krzemowej (41.07z)
Expression Blend Przewodnik (35.91z)
Programowanie. Od podstaw (49.00z)
CSS wed³ug Erica Meyera. Sztuka projektowania stron WWW, CSS wed³ug Erica Meyera. Kolejna ods³ona (99.00z)
Adobe Flash CS4/CS4 PL Professional. Biblia (129.00z)
Projektowanie oprogramowania. Wstêp do programowania i techniki komputerowej (69.00z)
Socjotechnika. Sztuka zdobywania w³adzy nad umys³ami (59.00z)
Coach wart bilion dolarów. Zasady przywództwa wed³ug Billa Campbella, s³ynnego coacha z Doliny Krzemowej (25.14z)
Ksi±¿ka dla skutecznych szefów. Znane i mniej znane drogi do sukcesu w kierowaniu lud¼mi. Wydanie II rozszerzone (79.00z)
Python Programming Blueprints (169.00z)
QuarkXPress 4.1. Praktyczne projekty (25.00z)
Asynchroniczno¶æ i wielow±tkowo¶æ w jêzyku C# (23.68z)
Wysoko wydajne MySQL. Sprawdzone strategie dzia³ania na du¿± skalê. Wydanie IV (89.00z)
Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce. Wydanie II (199.00z)
Continuous Delivery in Java. Essential Tools and Best Practices for Deploying Code to Production (203.15z)
Nie t³umacz siê, dzia³aj! Odkryj moc samodyscypliny (Wydanie ekskluzywne + Audiobook mp3) (32.45z)
Bezpieczeñstwo defensywne. Podstawy i najlepsze praktyki (32.45z)

Dobry stomatolog Szczecin | Katalog4u to moderowany Katalog SEO stron internetowych | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet kuków telefon | Komornik Ursynów | Zajmujemy się wyłączanie adblue we wszystkich maszynach grupy CNH. Dojazd do klienta oraz gwarancja dożywotnia. Faktura Vat. Atrakcyjne ceny.