e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -39%


Python. Leksykon kieszonkowy. Wydanie V

Mark Lutz
promocja -39%
cena: 34.327868852459 z 20.94 z
Data wydania: 2014-10-10
stron: 256, miêkka oprawa, format: 122x194

wicej na stronie helion.pl

Podrêczny przewodnik po jêzyku Python!

Jêzyk Python obecny jest na rynku od ponad 20 lat. Opracowany zosta³ na pocz±tku lat dziewiêædziesi±tych XX wieku i b³yskawicznie zacz±³ zdobywaæ uznanie programistów na ca³ym ¶wiecie. Python sprawdza siê doskonale w pisaniu skryptów oraz narzêdzi, a w du¿ym projekcie tak¿e nie zawiedzie oczekiwañ. Jêzyk ten korzysta z automatycznego zarz±dzania pamiêci± oraz umo¿liwia obiektowe i funkcyjne podej¶cie do tworzonego programu. Jednym z jego najwa¿niejszych atutów jest bardzo silna spo³eczno¶æ programistów, wymieniaj±ca siê na bie¿±co informacjami na temat praktycznych zastosowañ tego jêzyka. Dziêki temu uzyskanie odpowiedzi na trapi±ce Ciê pytania nie powinno stanowiæ problemu.
Je¿eli jednak chcesz mieæ zawsze pod rêk± sprawdzone ¼ród³o informacji, które pozwoli Ci w ka¿dej sytuacji rozwiaæ w±tpliwo¶ci, to trafi³e¶ na doskona³± pozycjê. Nale¿y ona do serii „Leksykon kieszonkowy” i charakteryzuje siê niezwykle zwiêz³ym, przejrzystym uk³adem najwa¿niejszych tre¶ci oraz porêczn± form±. Znajdziesz tu szczegó³owe informacje na temat typów wbudowanych, wyj±tków, programowania obiektowego oraz przetwarzania nazw i regu³ zasiêgu. Kolejne wydanie tej ksi±¿ki zosta³o ulepszone i zaktualizowane o mnóstwo nowych informacji, takich jak wykorzystanie Python Launcher w systemie Windows czy formalne regu³y dziedziczenia. To doskona³e ¼ród³o informacji na temat jêzyka Python!
Dziêki tej ksi±¿ce:
  • poznasz podstawy Pythona
  • zapoznasz siê z zasadami programowania w tym jêzyku
  • poznasz typy wbudowane
  • wykorzystasz standardowe modu³y
  • bêdziesz mieæ zawsze pod rêk± solidne ¼ród³o informacji o Pythonie

Najlepsze rozwi±zania typowych problemów!Cena: 20.94 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Python - Programowanie

Programowanie w Pythonie dla ¶rednio zaawansowanych. Najlepsze praktyki tworzenia czystego kodu (50.56z)
Learning OpenCV 4 Computer Vision with Python 3 - Third Edition (109.00z)
Node Cookbook - Fourth Edition (109.00z)
Hands-On Data Preprocessing in Python (159.00z)
Hands-On Data Structures and Algorithms with Python - Third Edition (139.00z)
Hands-On Exploratory Data Analysis with Python (129.00z)
Learning pandas - Second Edition (189.00z)
Practical Python Data Wrangling and Data Quality (254.15z)
Django 3. Praktyczne tworzenie aplikacji sieciowych. Wydanie III (56.96z)
Odoo 11 Development Cookbook - Second Edition (169.00z)
Python. Dobre praktyki profesjonalistów (37.17z)
Python Data Cleaning Cookbook (139.00z)
Bioinformatics Programming Using Python. Practical Programming for Biological Data (203.15z)
Creating Actionable Insights Using CRM Analytics (139.00z)
Real World Instrumentation with Python. Automated Data Acquisition and Control Systems (186.15z)
Python 3. Kolejne lekcje dla nowych programistów (21.95z)
Supervised Machine Learning with Python (69.90z)
40 algorytmów, które powinien znaæ ka¿dy programista. Nauka implementacji algorytmów w Pythonie (69.00z)
Raspberry Pi. Przewodnik u¿ytkownika. Wydanie III (26.95z)
ArcGIS Pro 2.x Cookbook (189.00z)

Pozostae z serii: Inne

Kod doskona³y. Jak tworzyæ oprogramowanie pozbawione b³êdów. Wydanie II. eBook. Mobi (99.00z)
Bieganie i odchudzanie dla kobiet. Zdrowa i piêkna ka¿dego dnia (26.90z)
Adobe Creative Suite 2/2 PL. Oficjalny podrêcznik (57.00z)
PHP 5 i MySQL. Zastosowania e-commerce (79.00z)
Hands-On Functional Programming with TypeScript (109.00z)
Ochrona programów i danych w praktyce (6.80z)
Gamestorming. A Playbook for Innovators, Rulebreakers, and Changemakers (101.15z)
Data Forecasting and Segmentation Using Microsoft Excel (139.00z)
High Performance Images. Shrink, Load, and Deliver Images for Speed (126.65z)
TDD. Programowanie w Javie sterowane testami (29.50z)
CMake Best Practices (139.00z)
Biblia Windows Server 2019. Podrêcznik Administratora (54.90z)
100 sposobów na Perl. eBook. Pdf (31.99z)
Accelerating Angular Development with Ivy (94.99z)
Rejestr Windows 7. Praktyczne przyk³ady. eBook. ePub (22.90z)
Building Serverless Microservices in Python (109.00z)
Understanding Software (119.00z)
Learning Flex 3. Getting up to Speed with Rich Internet Applications (135.15z)
Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. Lekcje ze Scottem Kelbym. eBook. ePub (31.99z)
Social eCommerce. Increasing Sales and Extending Brand Reach (135.15z)