e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Bestseller: TOP-25
Promocja: -37%


Python. Wprowadzenie. Wydanie V

Mark Lutz
promocja -37%
cena: 199 z 125.37 z
Data wydania: 2020-08-04
stron: 1496, twarda oprawa, format: 164x239

wicej na stronie helion.pl
Python jest wieloparadygmatowym, wszechstronnym jêzykiem programowania, zoptymalizowanym pod k±tem efektywno¶ci pracy, czytelno¶ci kodu i jako¶ci oprogramowania. Jego popularno¶æ ro¶nie, co wynika z wielo¶ci i ró¿norodno¶ci zastosowañ oraz z tego, ¿e jest darmowy i ³atwo przeno¶ny, mo¿na siê go szybko nauczyæ, a tworzenie kodu Pythona sprawia sporo przyjemno¶ci. Wszystkie te cechy daj± zespo³om deweloperskim strategiczn± przewagê w du¿ych i ma³ych projektach. Aby wykorzystaæ zalety Pythona, konieczne jest zdobycie solidnych podstaw tego jêzyka, a nastêpnie dog³êbne zrozumienie bardziej zaawansowanych koncepcji i porz±dne ich przeæwiczenie podczas pisania w³asnego kodu.
To kompleksowy podrêcznik do nauki programowania w Pythonie. Jego pi±te wydanie zosta³o gruntownie zaktualizowane i rozbudowane o dodatkowe tre¶ci. Omówiono tu najnowsze wersje Pythona w liniach 3.X i 2.X, czyli 3.3 i 2.7, i dodano opisy nowych lub rozszerzonych mechanizmów, takich jak obs³uga formatu JSON, modu³ timeit, pakiet PyPy, metoda os.popen, generatory, rekurencje, s³abe referencje, atrybuty i metody __mro__, __iter__, super, __slots__, metaklasy, deskryptory, funkcja random, pakiet Sphinx i wiele innych. W ksi±¿ce znalaz³o siê mnóstwo æwiczeñ, quizów, pomocnych ilustracji oraz przyk³adów kodu. Jest to kompendium dla ka¿dego, kto chce szybko zacz±æ programowaæ w Pythonie i tworzyæ wydajny kod o wysokiej jako¶ci.
W tej ksi±¿ce przedstawiono miêdzy innymi:
  • sk³adniê Pythona i koncepcje zwi±zane z iteracjami
  • dok³adny opis wa¿niejszych wbudowanych typów obiektów i ich mo¿liwo¶ci
  • struktury programistyczne wy¿szego poziomu
  • programowanie funkcyjne i programowanie zorientowane obiektowo
  • zaawansowane zagadnienia dla profesjonalistów

Ju¿ dzi¶ zacznij pisaæ znakomity kod w Pythonie!Cena: 125.37 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Python - Programowanie

Data science od podstaw. Analiza danych w Pythonie. Wydanie II (42.21z)
Python. Szybko i prosto. Wydanie III (47.40z)
Wysoko wydajny Python. Efektywne programowanie w praktyce. Wydanie II (48.95z)
Klasyczne problemy informatyki w Pythonie (55.20z)
Python. Kurs video. Kreacyjne i strukturalne wzorce projektowe (39.90z)
Scientific Computing with Python - Second Edition (129.00z)
Python. Æwiczenia praktyczne (13.70z)
Matematyka dyskretna dla praktyków. Algorytmy i uczenie maszynowe w Pythonie (44.85z)
Python z ¿ycia wziêty. Rozwi±zywanie problemów za pomoc± kilku linii kodu (43.45z)
Hands-On Python Natural Language Processing (129.00z)
Python. Zacznij programowaæ! (48.95z)
Matematyka w Pythonie. Algebra, statystyka, analiza matematyczna i inne dziedziny (44.16z)
Keras w praktyce. Kurs video. Tworzenie modeli uczenia g³êbokiego (29.00z)
Mastering Reinforcement Learning with Python (139.00z)
Essential Math for Data Science (220.15z)
Advanced Analytics with PySpark (220.15z)
Machine Learning Pocket Reference. Working with Structured Data in Python (101.15z)
Programowanie w Pythonie dla bystrzaków. Wydanie II (35.40z)
Practical Python Programming for IoT (149.00z)
Practical Computer Vision with SimpleCV. The Simple Way to Make Technology See (84.92z)

Pozostae z serii: Inne

Mikrokontrolery PIC w praktycznych zastosowaniach. eBook. Pdf (54.99z)
Active Directory Cookbook. Solutions for Administrators & Developers. 4th Edition (220.15z)
The DevOps 2.2 Toolkit (179.00z)
Excel w praktyce, wydanie styczeñ 2016 r (38.15z)
The Practitioner's Guide to Graph Data. Applying Graph Thinking and Graph Technologies to Solve Complex Problems (254.15z)
C++. Ca³kiem inny ¶wiat (18.00z)
Matematyka dyskretna dla praktyków. Algorytmy i uczenie maszynowe w Pythonie (44.85z)
Java Performance. In-Depth Advice for Tuning and Programming Java 8, 11, and Beyond. 2nd Edition (220.15z)
C++. Æwiczenia praktyczne. Wydanie III. eBook. ePub (23.90z)
LightWave 7. Vademecum profesjonalisty (75.00z)
Mathcad. Zbiór zadañ dla in¿ynierów (50.56z)
Projektowanie systemów CMS przy u¿yciu PHP i jQuery. eBook. ePub (47.00z)
The AI Ladder. Accelerate Your Journey to AI (186.15z)
Microsoft Internet Information Services (IIS) 7.0 Resource Kit (87.92z)
Distributed Systems with Node.js (186.15z)
C#. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami. Wydanie III (28.74z)
Getting Started with Kudu. Perform Fast Analytics on Fast Data (186.15z)
Hands-On Machine Learning on Google Cloud Platform (159.00z)
Responsive Web Design with HTML5 and CSS - Third Edition (139.00z)
SEO Warrior. Essential Techniques for Increasing Web Visibility (152.15z)

Super szybki, nawet 200Mbit/s z Telewizją i telefonem internet światłowodowy w Sucha Beskidzka, Stryszawa, Krzeszów, Kuków | zajdzyj Serwis laptopów naprawimy wszystko | noclegi nad morzem w domkach wolne domki nad morzem Ostrowo last minute domki nad morzem | autokary warszawa | przeprowadzki warszawa