e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: excel
Seria: Inne
Bestseller: TOP-37
Promocja: -36%


Python i Excel. Nowoczesne ¶rodowisko do automatyzacji i analizy danych

Felix Zumstein
promocja -36%
cena: 69 z 44.16 z
Data wydania: 2021-12-21
stron: 280, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl
Bez Excela trudno sobie wyobraziæ wykonywanie ró¿nych z³o¿onych zadañ - to ulubione narzêdzie naukowców, finansistów, analityków danych, a tak¿e profesjonalistów z innych bran¿. Ka¿da z tych dziedzin ma swoje stale rosn±ce wymagania wobec Excela. Firma Microsoft wci±¿ rozwija ten kultowy arkusz kalkulacyjny, jednak jêzyk VBA nie nad±¿a za potrzebami wielu u¿ytkowników. Osoby te czêsto w codziennej pracy korzystaj± z Pythona do automatyzacji zadañ, st±d integracja Excela i Pythona wydaje siê naturalnym i wyj±tkowo obiecuj±cym rozwi±zaniem.
Nie musisz d³u¿ej czekaæ na w³±czenie Pythona jako jêzyka skryptowego Excela - ta ksi±¿ka wyja¶nia, jak je po³±czyæ i wyci±gn±æ z tej integracji maksimum korzy¶ci. To wydanie przeznaczone dla zaawansowanych u¿ytkowników Excela, którzy nie posiadaj± g³êbokiej wiedzy o Pythonie. Pokazuje, w jaki sposób manipulowaæ danymi zawartymi w plikach Excela bez Excela, a tak¿e jak znakomicie zwiêkszaæ mo¿liwo¶ci tego programu poprzez budowê interaktywnych narzêdzi do analizy danych. Niezale¿nie od tego, czy interesuje Ciê praca z samymi arkuszami Excela, czy te¿ chcesz tworzyæ aplikacje Excela, znajdziesz tu mnóstwo wyczerpuj±cych, jasnych i praktycznych wskazówek, popartych zrozumia³ymi przyk³adami przydatnego kodu.
W ksi±¿ce miêdzy innymi:
  • gruntowne podstawy Pythona i korzystania z notatników Jupyter i Visual Studio Code
  • stosowanie biblioteki pandas do zastêpowania typowych obliczeñ w Excelu
  • automatyzacja konsolidacji skoroszytów Excela i tworzenia raportów w Excelu
  • tworzenie interaktywnych narzêdzi Excela za pomoc± xlwings
  • wspó³praca Excela z baz± danych i plikami CSV
  • stosowanie Pythona do zast±pienia VBA, Power Query i Power Pivot

U¿yj Pythona, a pokochasz Excela!Cena: 44.16 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: excel

Excel 2021 PL. Kurs (32.95z)
Excel 2016 PL w biurze i nie tylko (32.45z)
Microsoft Excel 2010. Analiza i modelowanie danych biznesowych (71.28z)
Sposoby na Excel (29.90z)
Excel. 101 formu³ gotowych do u¿ycia (26.95z)
Analiza marketingowa. Praktyczne techniki z wykorzystaniem analizy danych i narzêdzi Excela (48.95z)
MS Excel 2002/XP. Æwiczenia praktyczne (9.90z)
Excel 2003 PL. Ilustrowany przewodnik (19.90z)
Excel. Programowanie w VBA dla bystrzaków. Wydanie V (37.17z)
Excel 2016 PL. Programowanie w VBA. Vademecum Walkenbacha (99.00z)
Excel w praktyce, wydanie sierpieñ 2015 r (37.09z)
Excel w biurze i nie tylko. Wydanie III (59.00z)
Excel 2013 PL. Kurs (21.95z)
Excel 2002/XP PL. Æwiczenia zaawansowane (18.99z)
W 80 zadañ dooko³a Excela. Zaawansowane funkcje arkusza kalkulacyjnego w æwiczeniach (69.00z)
Microsoft Excel 2013. Budowanie modeli danych przy u¿yciu PowerPivot (75.20z)
Microsoft Excel 2010 Analiza i modelowanie danych biznesowych (63.84z)
Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel. Vademecum Walkenbacha (37.95z)
VBA dla Excela 2019 PL. 234 praktyczne przyk³ady (32.45z)
Excel w praktyce, wydanie styczeñ 2015 r (37.09z)

Pozostae z serii: Inne

Deep Learning with PyTorch (139.00z)
EdgeCAM. Komputerowe wspomaganie wytwarzania (39.90z)
Docker. Kurs video. Poziom drugi. Sieci, wolumeny i ustawienia daemona (29.00z)
Pasja Testowania (54.93z)
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedz± kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych. Wydanie 5 (12.90z)
Godzina dziennie z SEO. Wejd¼ na szczyty wyszukiwarek. Wydanie II (37.95z)
Unity 2019. Kurs wideo. Wy¶cigi 2D - ostatnie szlify (29.00z)
Implementing Splunk 7, Third Edition (179.00z)
HTML5. Rusz g³ow±! (47.85z)
Profesjonalne tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych (30.19z)
Superpamiêæ. Trening z Kevinem Trudeau (21.95z)
Bezpiecznie ju¿ by³o. Jak ¿yæ w ¶wiecie sieci, terrorystów i ci±g³ej niepewno¶ci (24.34z)
Single Page Web Applications. Programowanie aplikacji internetowych z JavaScript (43.45z)
Microsoft Internet Information Services (IIS) 7.0. Vademecum administratora (55.08z)
Programowanie z Minecraftem dla dzieci. Poziom podstawowy. Wydanie II (24.70z)
97 Things About Ethics Everyone in Data Science Should Know (169.15z)
Windows 7 PL. Zaawansowana administracja systemem (49.00z)
Wzmacniacze operacyjne teoria i praktyka (84.76z)
The Discipline of Organizing: Informatics Edition. 4th Edition (143.65z)
PHP5. Obiekty, wzorce, narzêdzia (99.00z)

Jedyny profesjonalny operator w gminie stryszawa korzystaj z naszych usług telefonu, internetu i komputerów, wspieraj lokalną działalność a nie obcy kapitał | wolny apartament na nocleg i spanie wolne apartamenty Mielno last minute apartament nad morzem | koparka Piła | autoszyby Mirosławiec - www.autoszyby-walcz.pl | alphaquotes