e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: E-biznes
Seria: Inne


Przedsiêbiorczo¶æ zorganizowana. Startupy, inwestorzy, pieni±dze

Arkadiusz Skuza
cena: 34.90 z
Data wydania: 2015-04-10
stron: 136, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie helion.pl
  • Dlaczego Twój genialny startup nie zarabia, nie dzia³a globalnie?
  • Do czego inwestorzy s± Ci potrzebni? A mo¿e wcale nie s±?
  • Czy KFK, PARP, NCBiR mog± Ci pomóc?
M³odzi Polacy s± bardzo zdolni. Nasi programi¶ci rokrocznie wygrywaj± konkursy o ¶wiatowym zasiêgu. Niemal codziennie s³yszymy o kolejnym polskim wynalazku. Jak grzyby po deszczu wyrastaj± niewielkie, dynamiczne firmy, prowadzone przez dwudziesto- i trzydziestolatków, którzy w kilkuosobowych zespo³ach pracuj± nad udoskonaleniem wymy¶lonej przez siebie idei biznesu online. Tworz± startupy i ca³e serce, czas oraz pieni±dze wk³adaj± w ich rozwój. Jednak zwykle niestety zapominaj± o tym, ¿e nie wystarczy dobry pomys³ — trzeba go jeszcze dobrze sprzedaæ!

Dooko³a wci±¿ s³yszymy, ¿e pieni±dze unijne psuj± rynek, a inwestorzy s± chciwi i zabieraj± zbyt du¿o udzia³ów. Przedsiêbiorcy obawiaj± siê i¶æ t± drog±. Czy maj± jak±¶ alternatywê?

Autor tej ksi±¿ki wie, czym ró¿ni siê genialny pomys³ na biznes od zyskownego. Wielokrotnie pozyskiwa³ kapita³ dla swoich firm w procesach inwestycyjnych. Jest tak¿e ekspertem od startupów i pomaga przedsiêbiorcom dzia³aæ na rynkach miêdzynarodowych. Zna rynek firm prowadzonych przez m³odych przedsiêbiorców w Polsce i USA. Teraz swoj± wiedz± dzieli siê z Tob±, m³ody w³a¶cicielu obiecuj±cej firmy. Dowiesz siê st±d m.in., co powoduje, ¿e polskiemu przedsiêbiorcy trudno przebiæ siê na rynkach zagranicznych, gdzie le¿± ¼ród³a kapita³u inwestycyjnego oraz czy mo¿liwe jest prowadzenie firmy opartej tylko na technologii, z pominiêciem sprzeda¿y i marketingu.

Cena: 34.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: E-biznes

Bitcoin. Wirtualna waluta internetu (16.45z)
E-mail marketing. 10 wyk³adów o skutecznej promocji w sieci (19.20z)
Click Millionaires, czyli internetowi milionerzy. E-biznes na twoich zasadach (39.90z)
Present Yourself. Using SlideShare to Grow Your Business (92.65z)
Lean management po polsku. O dobrych i z³ych praktykach (21.45z)
Firma, czyli Ty. Jak bêd±c Ma³± firm±, mo¿esz robiæ Wielkie rzeczy w biznesie (49.90z)
Symulacja procesów biznesowych. Standardy BPMS i BPMN w praktyce (27.45z)
Co na to Google? (42.00z)
E-biznes. Poradnik praktyka. Wydanie II (21.45z)
AI dla ludzi i firmy. Potencja³ sztucznej inteligencji w biznesie (32.45z)
Testowanie pomys³ów biznesowych. Biblioteka technik eksperymentacyjnych (48.95z)
Polski e-konsument. Dekada zmian (39.90z)
Podrêcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku (54.45z)
Superinteligencja. Scenariusze, strategie, zagro¿enia (35.40z)
Nowoczesny e-mail marketing. Uniwersalny, responsywny i skuteczny mailing w HTML-u (34.90z)
Niskobud¿etowy startup. Zyskowny biznes i ¿ycie bez frustracji (24.50z)
Dzielenie tortu. Jak rozdysponowaæ udzia³y w bezkosztowym start-upie (37.00z)
Prawo dla biznesu. E-commerce (26.95z)
Psychologia Sprzeda¿y - droga do sprawczo¶ci, niezale¿no¶ci i pieniêdzy (21.95z)
Metoda Lean Startup. Wykorzystaj innowacyjne narzêdzia i stwórz firmê, która zdobêdzie rynek (49.00z)

Pozostae z serii: Inne

Flash CS4: The Missing Manual. The Missing Manual. 3rd Edition (135.15z)
Real World Instrumentation with Python. Automated Data Acquisition and Control Systems (186.15z)
Practical Finite Element Simulations with SOLIDWORKS 2022 (139.00z)
Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Wydanie II. Æwiczenia praktyczne (37.00z)
NUnit Pocket Reference (33.92z)
Co ludzie sukcesu robi± przed ¶niadaniem (22.68z)
ASP.NET Core 5 and React - Second Edition (129.00z)
Wysoko wydajny PostgreSQL 9.0. eBook. ePub (62.90z)
Beginning Perl for Bioinformatics (135.15z)
Photoshop w trampkach. Stwórz w³asny album rodzinny (14.85z)
Python. Wprowadzenie. Wydanie IV. eBook. Pdf (119.00z)
Grafika w biznesie. Projektowanie elementów to¿samo¶ci wizualnej - logotypy, wizytówki oraz papier firmowy. Wydanie II (26.95z)
Wearable-Tech Projects with the Raspberry Pi Zero (119.00z)
Zarz±dzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 (15.20z)
Funkcje Excela - operacje na tek¶cie i wyszukiwanie danych (9.79z)
Agile. Rusz g³ow±! (48.95z)
Cloud Analytics with Google Cloud Platform (139.00z)
WordPress 3. Instalacja i zarz±dzanie. eBook. Pdf (31.99z)
JavaScript. Kurs video. Programowanie funkcyjne i reaktywne (29.00z)
Microsoft Power Platform Functional Consultant: PL-200 Exam Guide (159.00z)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet pewelka telefon | wczasy nad morzem Dźwirzyno noclegi noclegi nad morzem | dentysta pszów | olejetanio | layartancep