e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Projektowanie systemów rozproszonych. Wzorce i paradygmaty dla skalowalnych, niezawodnych us³ug

Brendan Burns
promocja -44%
cena: 39.196428571429 z 21.95 z
Data wydania: 2018-10-25
stron: 184, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie helion.pl
Nowoczesne oprogramowanie musi sprostaæ wy¶rubowanym kryteriom: ma cechowaæ siê okre¶lon± niezawodno¶ci± i skalowalno¶ci±, a przy tym powinno korzystaæ z technologii chmury. Naturalnie powinien to byæ dobrze zaprojektowany system rozproszony. Dzi¶ standardem jest korzystanie z aplikacji na wielu urz±dzeniach w ró¿nych lokalizacjach. Niestety, mimo powszechno¶ci systemów rozproszonych ich projektowanie nader czêsto przypomina co¶ w rodzaju czarnej magii, dostêpnej dla nielicznych wtajemniczonych. W efekcie architektura ka¿dego systemu jest unikatowa.
Ta ksi±¿ka jest praktycznym przewodnikiem dla projektantów systemów rozproszonych. Zaprezentowano tu kolekcjê powtarzalnych wzorców oraz zalecanych praktyk programistycznych, dziêki którym rozwijanie niezawodnych systemów rozproszonych stanie siê bardziej przystêpne i wydajne. Poza podstawowymi wzorcami systemów rozproszonych przedstawiono tu równie¿ techniki tworzenia skonteneryzowanych komponentów wielokrotnego u¿ytku. Znalaz³o siê tu tak¿e omówienie zagadnieñ rozwoju kontenerów i orkiestratorów kontenerów, które zasadniczo zmieni³y sposób budowania systemów rozproszonych. Ksi±¿ka ta jest lektur± obowi±zkow± dla ka¿dego projektanta aplikacji, który chce efektywnie budowaæ niezawodne aplikacje rozproszone!
Najwa¿niejsze zagadnienia:
  • wprowadzenie do systemów rozproszonych
  • znaczenie wzorców i komponentów wielokrotnego u¿ytku
  • jednowêz³owe wzorce Przyczepa, Adapter i Ambasador
  • wielowêz³owe wzorce dla replikowania, skalowania i wybierania wêz³ów g³ównych
  • wzorce wsadowego przetwarzania danych na du¿± skalê

Twórz systemy rozproszone: skalowalne, elastyczne, niezawodne!Cena: 21.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Windows Azure Platforma Cloud Computing dla programistów (31.92z)
Building Micro-Frontends (186.15z)
Scratch. Komiksowa przygoda z programowaniem (34.90z)
Systemy ucz±ce siê (39.01z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie IV (21.95z)
Wprowadzenie do mikrokontrolerów AVR. Od elektroniki do programowania (70.95z)
Jêzyk Go. Poznaj i programuj (89.00z)
DevOps Adoption Strategies: Principles, Processes, Tools, and Trends (109.00z)
Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów (48.95z)
Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów (40.20z)
Wyra¿enia regularne. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II (21.95z)
F# 4.0 dla zaawansowanych. Wydanie IV (54.45z)
Scratch. Komiksowa przygoda z programowaniem. Wydanie II (21.95z)
Szacowanie oprogramowania Kulisy czarnej magii. Dla praktyków (62.91z)
Zaprojektuj bota. Tworzenie interfejsów konwersacyjnych (32.45z)
Learning Domain-Driven Design (220.15z)
Refaktoryzacja. Ulepszanie struktury istniej±cego kodu (42.35z)
Fundamentals of Software Architecture. An Engineering Approach (254.15z)
Programuj tak, aby nie naprawiaæ. Planowanie projektów i systemów (56.07z)
Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza. Wydanie II (49.28z)

Pozostae z serii: Inne

Associations and Correlations (109.00z)
PEAR. Programowanie w PHP (44.00z)
Matematyczne przygody z Pythonem (55.20z)
SWiSHmax. Æwiczenia (18.99z)
Windows PowerShell. Leksykon kieszonkowy. eBook. ePub (14.90z)
Elementy geometrii ró¿niczkowej w zadaniach (24.00z)
Cloud Native Java. Designing Resilient Systems with Spring Boot, Spring Cloud, and Cloud Foundry (254.15z)
Excel 2010 PL. Rozwi±zywanie problemów dla ka¿dego. eBook. Mobi (27.90z)
Hands-On Edge Analytics with Azure IoT (129.00z)
StarOffice 5 dla ka¿dego (49.00z)
Ajax on Rails. Build Dynamic Web Applications with Ruby (135.15z)
Google BigQuery: The Definitive Guide. Data Warehousing, Analytics, and Machine Learning at Scale (220.15z)
Protoko³y SNMP i RMON. Vademecum profesjonalisty (129.00z)
C++ i Qt. Wprowadzenie do wzorców projektowych. Wydanie II (48.95z)
Visual C++ 6 dla ka¿dego (60.00z)
Sprawne zarz±dzanie projektami metod± Scrum (52.92z)
ABC Internetu. Wydanie III (24.00z)
Supe³ek NxG (licencja) (71.98z)
Dlaczego prawda jest piêkna (29.71z)
Security Tokens and Stablecoins Quick Start Guide (94.99z)

Jeśli chcesz kupić najlepszy sprzęt, laptop lub komputery sucha beskidzka najtaniej kupisz w Stryszawie. SumerNet Gwarantuje jakość, profesjonalną obsługę i serwis na miejscu. | ciechocinek hotel spa | przeprowadzki warszawa | wolny apartament na nocleg i spanie wolne apartamenty Gdańsk last minute apartament nad morzem | autoszyby Złocieniec - www.autoszyby-walcz.pl