e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -38%


Projektowanie systemów rozproszonych. Wzorce i paradygmaty dla skalowalnych, niezawodnych us³ug

Brendan Burns
promocja -38%
cena: 39.258064516129 z 24.34 z
Data wydania: 2018-10-25
stron: 184, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie helion.pl
Nowoczesne oprogramowanie musi sprostaæ wy¶rubowanym kryteriom: ma cechowaæ siê okre¶lon± niezawodno¶ci± i skalowalno¶ci±, a przy tym powinno korzystaæ z technologii chmury. Naturalnie powinien to byæ dobrze zaprojektowany system rozproszony. Dzi¶ standardem jest korzystanie z aplikacji na wielu urz±dzeniach w ró¿nych lokalizacjach. Niestety, mimo powszechno¶ci systemów rozproszonych ich projektowanie nader czêsto przypomina co¶ w rodzaju czarnej magii, dostêpnej dla nielicznych wtajemniczonych. W efekcie architektura ka¿dego systemu jest unikatowa.
Ta ksi±¿ka jest praktycznym przewodnikiem dla projektantów systemów rozproszonych. Zaprezentowano tu kolekcjê powtarzalnych wzorców oraz zalecanych praktyk programistycznych, dziêki którym rozwijanie niezawodnych systemów rozproszonych stanie siê bardziej przystêpne i wydajne. Poza podstawowymi wzorcami systemów rozproszonych przedstawiono tu równie¿ techniki tworzenia skonteneryzowanych komponentów wielokrotnego u¿ytku. Znalaz³o siê tu tak¿e omówienie zagadnieñ rozwoju kontenerów i orkiestratorów kontenerów, które zasadniczo zmieni³y sposób budowania systemów rozproszonych. Ksi±¿ka ta jest lektur± obowi±zkow± dla ka¿dego projektanta aplikacji, który chce efektywnie budowaæ niezawodne aplikacje rozproszone!
Najwa¿niejsze zagadnienia:
  • wprowadzenie do systemów rozproszonych
  • znaczenie wzorców i komponentów wielokrotnego u¿ytku
  • jednowêz³owe wzorce Przyczepa, Adapter i Ambasador
  • wielowêz³owe wzorce dla replikowania, skalowania i wybierania wêz³ów g³ównych
  • wzorce wsadowego przetwarzania danych na du¿± skalê

Twórz systemy rozproszone: skalowalne, elastyczne, niezawodne!Cena: 24.34 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Architektura oprogramowania w praktyce. Wydanie IV (99.00z)
Koncepcja Domain-Driven Design. Dostosowywanie architektury aplikacji do strategii biznesowej (51.35z)
Tablice informatyczne. Wzorce projektowe (17.00z)
CMake Best Practices (139.00z)
Windows Azure Platforma Cloud Computing dla programistów (31.92z)
Szacowanie oprogramowania Kulisy czarnej magii. Dla praktyków (62.91z)
Applied Akka Patterns. A Hands-On Guide to Designing Distributed Applications (169.15z)
Projektowanie oprogramowania dla zupe³nie pocz±tkuj±cych. Owoce programowania. Wydanie IV (99.00z)
Programowanie strukturalne (39.20z)
In¿ynieria niezawodnych baz danych. Projektowanie systemów odpornych na b³êdy (32.45z)
Programuj tak, aby nie naprawiaæ. Planowanie projektów i systemów (48.95z)
Wyra¿enia regularne. Wprowadzenie (19.20z)
Modern DevOps Practices (139.00z)
Podstawy programowania wspó³bie¿nego i rozproszonego. Klasyka informatyki (44.82z)
Programowanie w jêzyku Go. Koncepcje i przyk³ady. Wydanie II (69.00z)
Learning DevOps (109.00z)
Refaktoryzacja. Ulepszanie struktury istniej±cego kodu. Wydanie II (43.45z)
F# 4.0 dla zaawansowanych. Wydanie IV (29.90z)
Rzecz o istocie informatyki. Algorytmika. Klasyka informatyki (73.87z)
Od monolitu do mikrous³ug. Ewolucyjne wzorce przekszta³cania systemów monolitycznych (34.59z)

Pozostae z serii: Inne

MS PROJECT. Kurs podstawowy (24.31z)
Microsoft Excel 2013 Krok po kroku (52.92z)
Opowie¶ci ukryte w danych. Wyja¶nij dane i wywo³aj dzia³ania za pomoc± narracji (42.21z)
Matematyka dla kierunków ekonomicznych (57.17z)
Brzdêk! Jak odkrêciæ internetowy kurek z pieniêdzmi (39.00z)
SciPy Recipes (139.00z)
Understanding Open Source and Free Software Licensing (126.65z)
Co na to Google? (42.00z)
Uk³ady FPGA w przyk³adach (66.67z)
Mono: A Developer's Not (84.92z)
e-Matematyka wspomagaj±ca ekonomiê (56.58z)
Creative Projects for Rust Programmers (139.00z)
Android Flash. Zaawansowane programowanie aplikacji mobilnych. eBook. Mobi (54.99z)
Kaskadowe arkusze stylów. Æwiczenia praktyczne (14.00z)
Mastering Adobe Captivate 2019 - Fifth Edition (159.00z)
PHP i jQuery. Receptury. eBook. Pdf (44.90z)
Android 6 dla programistów. Techniki tworzenia aplikacji. Wydanie III (42.35z)
Po prostu Office 2007 PL (69.00z)
Fotografia cyfrowa. Ilustrowany przewodnik. Wydanie II (22.90z)
Drupal 7. Zaawansowane programowanie (79.00z)

zajdzyj Serwis laptopów pruszków naprawimy wszystko | pensjonat nad morzem Ostrowo pensjonaty wakacyjny pensjonat | Super szybki, nawet 200Mbit/s z Telewizją i telefonem światłowód Stryszawa w Sucha Beskidzka, Stryszawa, Krzeszów, Kuków | co to jest fumigacja | NAJLEPSZE - strony internetowe Piła