e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Programowanie w Pythonie dla ¶rednio zaawansowanych. Najlepsze praktyki tworzenia czystego kodu

Al Sweigart
promocja -44%
cena: 77.589285714286 z 43.45 z
Data wydania: 2021-12-01
stron: 376, miêkka oprawa, format: 170x230

wicej na stronie helion.pl
Programistów Pythona ograniczaj± tylko wyobra¼nia i technologia. Nic dziwnego, ¿e rzesza osób zafascynowanych Pythonem stale ro¶nie, podobnie jak liczba adeptów programowania w tym jêzyku. Po ugruntowaniu podstaw tworzenia kodu mo¿na ju¿ pisaæ ca³kiem funkcjonalne aplikacje, jednak prawdziwa moc Pythona i satysfakcja z pracy z nim objawiaj± siê dopiero po opanowaniu nieco bardziej z³o¿onych zagadnieñ. Je¶li wiêc znasz podstawow± sk³adniê i najwa¿niejsze zasady rz±dz±ce Pythonem, czas na naukê pisania czystego, czytelnego i ³atwego do utrzymania kodu - kodu pythonicznego!
Dziêki tej ksi±¿ce przyswoisz najlepsze zasady konfigurowania ¶rodowiska programistycznego i praktyki programistyczne poprawiaj±ce czytelno¶æ kodu. Znajdziesz tu mnóstwo przydatnych wskazówek dotycz±cych pos³ugiwania siê wierszem polecenia i takimi narzêdziami jak formatery kodu, kontrolery typów, lintery, a nawet systemy kontroli wersji. Od strony praktycznej poznasz techniki organizacji kodu i tworzenia jego dokumentacji. Nie brak te¿ zaawansowanych zagadnieñ, jak pomiary wydajno¶ci kodu czy analiza algorytmów Big O. Sporo miejsca po¶wiêcono równie¿ pythonicznemu paradygmatowi programowania zorientowanego obiektowo. Dowiesz siê wiêc, jak prawid³owo pisaæ klasy, korzystaæ z mechanizmów dziedziczenia i czym s± metody dunder. To znakomity przewodnik na drodze, któr± musi pokonaæ pocz±tkuj±cy, aby staæ siê profesjonalnym programist± Pythona.
W ksi±¿ce miêdzy innymi:
  • czym jest dobry styl programowania
  • automatyczne formatowanie kodu w Pythonie
  • typowe ¼ród³a b³êdów i ich wykrywanie
  • organizacja plików kodu w projektach
  • programowanie funkcyjne w Pythonie
  • profilowanie wydajno¶ci kodu

Python. Od pocz±tku twórz czysty, doskonale pythoniczny kod!Cena: 43.45 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Python - Programowanie

Python. Uczymy siê programowania (42.35z)
Advanced Deep Learning with Python (139.00z)
Sztuczna inteligencja w finansach. U¿ywaj jêzyka Python do projektowania i wdra¿ania algorytmów AI (54.45z)
Time Series Analysis with Python Cookbook (149.00z)
Data Engineering with AWS (159.00z)
Profesjonalne programowanie w Pythonie. Poznaj najlepsze praktyki kodowania i zaawansowane koncepcje programowania. Wydanie IV (70.85z)
Wysoko wydajny Python. Efektywne programowanie w praktyce. Wydanie II (56.96z)
Receptura na Python. Kurs Video. 54 praktyczne porady dla programistów (109.00z)
Uczenie g³êbokie od zera. Podstawy implementacji w Pythonie (32.45z)
Machine Learning i jêzyk Python. Kurs video. Praktyczne wykorzystanie popularnych bibliotek (109.00z)
Scalable Data Analytics with Azure Data Explorer (159.00z)
Python. Machine learning i deep learning. Biblioteki scikit-learn i TensorFlow 2. Wydanie III (71.40z)
Python w uczeniu maszynowym (55.92z)
Misja Python. Utwórz swoj± kosmiczn± grê! (57.82z)
Hands-On Python Deep Learning for the Web (129.00z)
Twisted Network Programming Essentials. Event-driven Network Programming with Python. 2nd Edition (143.65z)
Python. Nowoczesne programowanie w prostych krokach. Wydanie II (89.00z)
Python. Receptury. Wydanie III (60.39z)
Machine Learning on Kubernetes (119.00z)
ECDL S10. Podstawy programowania w jêzyku Python (31.20z)

Pozostae z serii: Inne

80 sposobów na Ajax. eBook. ePub (43.90z)
Akka Cookbook (189.00z)
Architektura informacji w serwisach internetowych (99.00z)
OpenOffice (29.00z)
Mistrzowskie prezentacje –slajdowy poradnik mówcy doskona³ego. eBook. Pdf (27.90z)
Jeste¶ mark±. Jak odnie¶æ sukces i pozostaæ sob± (26.95z)
Emotionally Intelligent Design. Rethinking How We Create Products (143.65z)
R Cookbook. Proven Recipes for Data Analysis, Statistics, and Graphics. 2nd Edition (254.15z)
Od monolitu do mikrous³ug. Ewolucyjne wzorce przekszta³cania systemów monolitycznych (30.20z)
Scratch. Komiksowa przygoda z programowaniem (20.35z)
Unity. Kurs video. Poziom drugi. Tworzenie gry 2D (29.00z)
Mastering Active Directory (229.00z)
Extending OpenStack (129.00z)
Practical Process Automation (220.15z)
GIMP. Æwiczenia praktyczne (15.95z)
Sztuka infiltracji (24.90z)
The Data Journalism Handbook (55.24z)
Microsoft Excel 2019 Analiza i modelowanie danych biznesowych (107.73z)
Java EE 8. Wzorce projektowe i najlepsze praktyki (31.35z)
ABC internetu. Wydanie VI (29.00z)