e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Profesjonalne programowanie w Pythonie. Poznaj najlepsze praktyki kodowania i zaawansowane koncepcje programowania. Wydanie IV

Micha³ Jaworski, Tarek Ziadé
promocja -44%
cena: 107.05357142857 z 59.95 z
Data wydania: 2022-06-01
stron: 512, miêkka oprawa, format: 165x235

wicej na stronie helion.pl
Python cechuje siê du¿± prostot±, a przy tym jest wszechstronny. Ma bardzo szeroki zakres zastosowania, przez co coraz wiêcej osób podejmuje naukê programowania w tym jêzyku. Python nale¿y do jêzyków najczê¶ciej u¿ywanych przez programistów, którzy tworz± w nim gry i aplikacje webowe. ¦wietnie sprawdza siê ponadto w pracy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Tym, co programi¶ci doceniaj± w Pythonie, jest te¿ obiektywno¶æ. Ucz±c siê, przyswajamy bowiem równie¿ zasady programowania obiektywnego, a wiêc koncepcji dla wielu innych jêzyków.
Oto ksi±¿ka, któr± doceni± i osoby rozpoczynaj±ce przygodê z programowaniem, i programi¶ci znaj±cy ju¿ inne jêzyki. Znajdziesz tu zarówno podstawowe informacje o Pythonie, jak i wskazówki dotycz±ce pisania rozszerzeñ, dziêki którym bêdziesz w stanie korzystaæ z atutów kilku jêzyków. Przydatnym uzupe³nieniem s± liczne przyk³ady, pokazuj±ce, jak rozwi±zywaæ czêste problemy. To ju¿ czwarte wydanie tego praktycznego podrêcznika ? docenianego za to, ¿e pozwala dobrze poznaæ Pythona i uczy, jak pisaæ wydajny i czytelny kod.
Z ksi±¿ki dowiesz siê:
  • jakie s± najwa¿niejsze usprawnienia w Pythonie
  • jak przeprowadziæ izolacjê ¶rodowiska
  • jak u¿ywaæ najnowszych funkcji w Pythonie
  • czym Python siê ró¿ni od innych jêzyków
  • co to jest wspó³bie¿no¶æ i wielow±tkowo¶æ
  • na czym polega programowanie sterowane zdarzeniami
  • jakie s± elementy metaprogramowania
  • jak przeprowadziæ automatyzacjê kontroli jako¶ci
  • jak optymalizowaæ kod

Koduj wszystko w Pythonie. Obiektywnie, strukturalnie i funkcjonalnie!Cena: 59.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Python - Programowanie

Machine learning, Python i data science. Wprowadzenie (44.16z)
Automatyzacja nudnych zadañ z Pythonem. Nauka programowania. Wydanie II (59.95z)
Data Science with Python (109.00z)
MicroPython Cookbook (129.00z)
Nowoczesne Django (59.00z)
Data Mining. Eksploracja danych w sieciach spo³eczno¶ciowych. Wydanie III (44.85z)
Django 3. Praktyczne tworzenie aplikacji sieciowych. Wydanie III (56.96z)
Flask Web Development. Developing Web Applications with Python. 2nd Edition (169.15z)
Azure Data Scientist Associate Certification Guide (159.00z)
Python i praca z danymi. Przetwarzanie, analiza, modelowanie i wizualizacja. Wydanie III (57.85z)
Profesjonalne programowanie w Pythonie. Poznaj najlepsze praktyki kodowania i zaawansowane koncepcje programowania. Wydanie IV (70.85z)
Generative AI with Python and TensorFlow 2 (129.00z)
Practical Time Series Analysis (179.00z)
Zautomatyzuj swoj± firmê z Pythonem. Praktyczne rozwi±zania dla firmowej sieci (41.54z)
Python in a Nutshell. A Desktop Quick Reference. 3rd Edition (254.15z)
Data Science w Pythonie. Kurs video. Przetwarzanie i analiza danych (79.00z)
Introducing Python. Modern Computing in Simple Packages (109.65z)
Learn Python by Building Data Science Applications (109.00z)
Raspberry Pi. Najlepsze projekty (69.00z)
Node Cookbook - Fourth Edition (109.00z)

Pozostae z serii: Inne

Wprowadzenie do Raspberry Pi, wyd. II (28.56z)
ABC komputera. Wydanie 8.1 (21.45z)
Buying a Home: The Missing Manual (76.42z)
Filozofia sukcesu. ¯ycie szczê¶liwe i dostatnie wed³ug Napoleona Hilla (19.20z)
AutoCAD 2020. Kurs video. Podstawy zastosowania programu w architekturze i budownictwie (79.00z)
Projektowanie serwisów WWW. Standardy sieciowe. Wydanie II (57.00z)
UX w projektowaniu witryn internetowych (30.19z)
eXist. A NoSQL Document Database and Application Platform (152.15z)
MySQL Troubleshooting. What To Do When Queries Don't Work (63.74z)
Szczera prawda o nieuczciwo¶ci. Jak ok³amujemy wszystkich, a zw³aszcza samych siebie (30.72z)
Azure Data Scientist Associate Certification Guide (159.00z)
WordPress. 50 genialnych wtyczek. Kurs video (39.00z)
Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow. Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems. 2nd Edition (271.15z)
Learn Programming in Python with Cody Jackson (129.00z)
Riwiera turecka. (wydanie I) (24.90z)
Kod doskona³y. Jak tworzyæ oprogramowanie pozbawione b³êdów. Wydanie II. eBook. Pdf (99.00z)
Internet równie¿ dla seniora (39.89z)
Android UI. Podrêcznik dla projektantów. Smashing Magazine (37.95z)
Chmura obliczeniowa. Rozwi±zania dla biznesu (49.00z)
100 sposobów na Perl. eBook. ePub (31.99z)