e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Programowanie
Seria: Inne


Programowanie w systemie Windows. Wydanie IV

Johnson M. Hart
cena: 109.00 z
Data wydania: 2010-10-29
stron: 752, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl
 • Wykorzystaj paralelizm i maksymalizuj wydajno¶æ w systemach wielordzeniowych
 • Zapewnij przeno¶no¶æ miêdzy ¶rodowiskami 64- i 32-bitowymi
 • Popraw skalowalno¶æ za pomoc± w±tków, pul w±tków i mechanizmu IOCP
Wybieraj±c system Windows jako docelow± platformê rozwijanych aplikacji, programi¶ci na ca³ym ¶wiecie sugeruj± siê najczê¶ciej jego du¿± funkcjonalno¶ci± i wymogami biznesowymi. System ten jest bowiem zgodny z wieloma kluczowymi standardami. Obs³uguje miêdzy innymi biblioteki standardowe jêzyków C i C+ oraz uwzglêdnia wiele otwartych standardów wspó³dzia³ania. Dlatego gniazda systemu Windows s± standardowym interfejsem programowania rozwi±zañ sieciowych z dostêpem do TCP/IP i innych protoko³ów sieciowych. W dodatku ka¿da nowa wersja tego systemu jest coraz bardziej zintegrowana z dodatkowymi technologiami z obszaru multimediów, sieci bezprzewodowych, us³ug Web Service, platformy .NET i us³ugi plug-and-play. Niew±tpliwym atutem Windows jest tak¿e zawsze uwa¿any za stabilny, a jednak ci±gle wzbogacany o wa¿ne dodatki interfejs API.
Je¶li zatem szukasz kompletnego, rzetelnego i aktualnego podrêcznika do nauki programowania za pomoc± interfejsu Windows API, w³a¶nie go znalaz³e¶! Ksi±¿ka ta w praktyczny sposób przedstawia wszystkie mechanizmy systemu Windows potrzebne programistom, pokazuj±c, w jaki sposób dzia³aj± funkcje tego systemu i jak wchodz± w interakcje z aplikacjami. Skoncentrowano siê tu na podstawowych us³ugach systemu, w tym na systemie plików, zarz±dzaniu procesami i w±tkami, komunikacji miêdzy procesami, programowaniu sieciowym i synchronizacji. Autor tej ksi±¿ki nie zamierza jednak obci±¿aæ Ciê zbêdn± teori± i nieistotnymi szczegó³ami. Podaje Ci wiedzê opart± na prawdziwych przyk³adach, dziêki czemu szybko i sprawnie opanujesz poruszane tu zagadnienia. Wiadomo¶ci, które tu znajdziesz, pozwol± Ci zrozumieæ interfejs Windows API w takim stopniu, by¶ zdoby³ solidne podstawy do rozwijania programów na platformê .NET Microsoftu.
W ksi±¿ce znajdziesz omówienie miêdzy innymi takich kwestii, jak:
 • wprowadzenie do rodziny systemów operacyjnych Windows
 • wykorzystanie paralelizmu i maksymalizowanie wydajno¶ci w systemach wielordzeniowych
 • u¿ywanie 64-bitowej przestrzeni adresowej oraz zapewnianie przeno¶no¶ci miêdzy ¶rodowiskami 64- i 32-bitowymi
 • zagadnienia zwi±zane z systemami plików, operacjami wej¶cia-wyj¶cia w konsoli, blokowaniem dostêpu do plików i zarz±dzaniem katalogami
 • wprowadzenie do obs³ugi wyj±tków w systemie Windows, w tym do mechanizmu SEH
 • zarz±dzanie i synchronizacja procesów systemu Windows
 • zarz±dzanie pamiêci± i biblioteki DLL
 • szczegó³owe omówienie synchronizacji w±tków systemu Windows, pul w±tków i wydajno¶ci
 • przekszta³canie aplikacji serwerowych na us³ugi systemu Windows
 • zapewnianie przeno¶no¶ci kodu ¼ród³owego oraz wspó³dzia³ania aplikacji z systemów Windows, Linux i UNIX
 • zabezpieczanie obiektów w systemie Windows
 • poprawiaj±ce wydajno¶æ funkcje interfejsu Windows API - blokady SRW i zmienne warunkowe

Oto kompletny, aktualny przewodnik po programowaniu
przy u¿yciu interfejsu Windows API!Cena: 109.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Programowanie

Neural Network Programming with Java - Second Edition (159.00z)
Mastering C++ Programming (189.00z)
Machine Learning Projects for Mobile Applications (139.00z)
Building Google Cloud Platform Solutions (179.00z)
Machine Learning for Mobile (139.00z)
HLSL and Pixel Shaders for XAML Developers (55.24z)
C# 2005. Wprowadzenie (59.00z)
Testing Practitioner Handbook (179.00z)
Agile. Wzorce wdra¿ania praktyk zwinnych (35.40z)
Visual FoxPro 6. Vademecum profesjonalisty (159.00z)
Extreme Programming Pocket Guide (55.24z)
Comprehensive Ruby Programming (159.00z)
Beginning PHP (84.99z)
Modern C++: Efficient and Scalable Application Development (179.00z)
Distributed Computing in Java 9 (179.00z)
Programowanie mobilnych stron internetowych z wykorzystaniem systemów CMS (53.40z)
Julia 1.0 Programming (139.00z)
Deep Learning with PyTorch (139.00z)
Express.js. Tworzenie aplikacji sieciowych w Node.js (59.00z)
Extreme Programming. Leksykon kieszonkowy (9.90z)

Pozostae z serii: Inne

Web Database Applications with PHP and MySQL. 2nd Edition (169.15z)
C# 10 Pocket Reference (101.15z)
Metoda Pose. Bieganie technik± dr. Romanova (44.90z)
Superpamiêæ. Trening z Kevinem Trudeau (39.00z)
Mac Hacks. Tips & Tools for unlocking the power of OS X (84.92z)
Mastering Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement - Second Edition (159.00z)
Advanced JavaScript (109.00z)
HTML5. Podrêcznik programisty (67.00z)
Pisz jak mistrz. Poznaj nawyki codziennego pisania i uwolnij siê od blokady twórczej (12.90z)
PowerPoint 2013. Kurs video. Poziom pierwszy. Tworzenie profesjonalnej prezentacji (19.00z)
Encyklopedia elementów elektronicznych. Tom 2. Tyrystory, uk³ady scalone, uk³ady logiczne, wy¶wietlacze, LED-y i przetworniki akustyczne (37.95z)
Learning Scala. Practical Functional Programming for the JVM (143.65z)
Stephena Hawkinga i Rogera Penrose'a spór o rzeczywisto¶æ (53.26z)
Liczby. Ich dzieje,rodzaje,w³asno¶ci (27.33z)
Photoshop. Ksiêga kana³ów obrazu (77.00z)
Adobe Photoshop CS6/CS6 PL. Oficjalny podrêcznik (77.00z)
Hurtownie danych. Od przetwarzania analitycznego do raportowania. Wydanie II (63.36z)
OpenStack for Architects (139.00z)
Deep learning i modelowanie generatywne. Jak nauczyæ komputer malowania, pisania, komponowania i grania (42.88z)
The Site Reliability Workbook. Practical Ways to Implement SRE (186.15z)

bezprzewodowy światłowodowy internet radiowy maków podhalanski telefon serwery | zajdzyj Serwis laptopów ursus naprawimy wszystko | polecam genialny niepowtarzalny serwis laptopów warszawa sosnkowskiego 33 serwis komputerowy | fumigowanie | domy knurów