e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Programuj tak, aby nie naprawiaæ. Planowanie projektów i systemów

Juval Löwy
promocja -44%
cena: 87.410714285714 z 48.95 z
Data wydania: 2020-12-08
stron: 480, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl
Tworzenie oprogramowania, zw³aszcza du¿ych i z³o¿onych aplikacji, bywa problemem. Czêsto objawy z³ego planowania projektu nie maj± wiele wspólnego z uwarunkowaniami technicznymi: wysoki poziom stresu, du¿a rotacja pracowników, wypalenie zawodowe, brak zaufania, niska samoocena, a nawet ró¿nego rodzaju dolegliwo¶ci fizyczne. Przyczyny tego stanu rzeczy s± podobne: okre¶lane w nierealny sposób koszty, terminy i wymagania. Pó¼niej okazuje siê, ¿e wewnêtrznej z³o¿ono¶ci systemu nikt nie rozumie, nad koniecznymi ci±g³ymi zmianami nikt nie panuje, a wytworzone oprogramowanie jest niemal niemo¿liwe do utrzymania. Jak widaæ, problem jest wielowymiarowy. Wielowymiarowe musi wiêc te¿ byæ narzêdzie, które umo¿liwi jego rozwi±zanie.
W tym praktycznym przewodniku uniwersalne zasady projektowania zosta³y dostosowane do specyfiki wytwarzania oprogramowania. Znalaz³ siê tu zbiór najwa¿niejszych zasad in¿ynierii oprogramowania, jak równie¿ wyczerpuj±cy zestaw narzêdzi i technik do stosowania w projektach programistycznych. Ich zastosowanie sprawi, ¿e gotowy system bêdzie ³atwy do utrzymania, rozszerzalny, nie bêdzie zbyt kosztowny, a jego wykonanie bêdzie realne pod wzglêdem czasu i ryzyka. Koncepcje opisane w ksi±¿ce stanowi± doskona³y punkt wyj¶cia, gdy¿ pozwalaj± sporz±dziæ dobry projekt systemu oprogramowania oraz dobry plan budowy tego systemu. Dopiero to umo¿liwi ukoñczenie pracy w wyznaczonym terminie i bez przekroczenia za³o¿onego bud¿etu, a wytworzony produkt bêdzie ³atwy w utrzymaniu, mo¿liwy do rozszerzania oraz wielokrotnego u¿ycia.
W ksi±¿ce miêdzy innymi:
  • koncepcja projektowania systemu i planowania projektu
  • dekompozycja systemu, jego struktura i ³±czenie komponentów
  • narzêdzia i techniki potrzebne w planowaniu i projektowaniu
  • mierzenie i wyliczanie ryzyka projektu i jego wariantów
  • zaawansowane techniki projektowania systemów o wysokiej z³o¿ono¶ci

Mistrz w projektowaniu oprogramowania rozwa¿a bardzo niewiele opcji!Cena: 48.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Architektura ewolucyjna. Projektowanie oprogramowania i wsparcie zmian (35.40z)
Distributed Tracing in Practice. Instrumenting, Analyzing, and Debugging Microservices (254.15z)
Zaprojektuj bota. Tworzenie interfejsów konwersacyjnych (17.90z)
TDD. Techniki programowania sterowanego testami (17.90z)
DDD dla architektów oprogramowania (99.00z)
Domain-Driven Design. Zapanuj nad z³o¿onym systemem informatycznym (78.69z)
Jenkins 2: Up and Running. Evolve Your Deployment Pipeline for Next Generation Automation (220.15z)
Fundamentals of Software Architecture. An Engineering Approach (254.15z)
Windows Azure Platforma Cloud Computing dla programistów (31.92z)
Domain-Driven Design. Zapanuj nad z³o¿onym systemem informatycznym (54.45z)
F# 4.0 dla zaawansowanych. Wydanie IV (29.90z)
User Story Mapping. Discover the Whole Story, Build the Right Product (143.65z)
Learning Domain-Driven Design (220.15z)
Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów (33.50z)
Mistrz czystego kodu. Kodeks postêpowania profesjonalnych programistów (25.93z)
Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza. Wydanie II (42.35z)
Budowanie mikrous³ug (69.00z)
Programuj tak, aby nie naprawiaæ. Planowanie projektów i systemów (56.07z)
Programowanie strukturalne (41.07z)
Software Engineering at Google. Lessons Learned from Programming Over Time (220.15z)

Pozostae z serii: Inne

SQL Server 2017 Integration Services Cookbook (229.00z)
Po prostu Excel 97 (27.00z)
Programista. Przewodnik po zawodzie (37.95z)
DIY Microcontroller Projects for Hobbyists (129.00z)
Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel. Vademecum Walkenbacha (69.00z)
Java i XML. Wydanie III. eBook. Pdf (44.90z)
Mac OS X Server 10.8 (24.90z)
Windows XP. Instalacja i naprawa. Æwiczenia praktyczne (17.70z)
Programowanie us³ug WCF. Wydanie III (129.00z)
Implementing Oracle Integration Cloud Service (199.00z)
Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II (97.00z)
Egzamin MCTS 70-643 Konfigurowanie infrastruktury aplikacji w Windows Server 2008 (133.56z)
Podstawy zarz±dzania projektami (21.35z)
System Windows. Najlepsze rozwi±zania. eBook. Mobi (79.00z)
3ds max 2010. Animacja 3D od podstaw. Szko³a efektu (54.45z)
Mobile Deep Learning with TensorFlow Lite, ML Kit and Flutter (129.00z)
TensorFlow 1.x Deep Learning Cookbook (179.00z)
Windows Powershell Pocket Reference (38.17z)
Forecasting Time Series Data with Facebook Prophet (139.00z)
ASAP. Jak nauczyæ siê jêzyka obcego tak szybko, jak to mo¿liwe (12.90z)

bezprzewodowy światłowodowy internet grzechynia telefon serwery | transport ziemi Piła | torby papierowe z nadrukiem Piła | http://wycinkadrzew.bydgoszcz.pl/pozwolenia.html