e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -36%


Programowanie z Ozobotem

Dorota Kowalczyk
promocja -36%
cena: 44.203125 z 28.29 z
Data wydania: 2020-09-07
stron: 280, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl

Przez zabawê do nauki programowania

Ozobot to niewielki, ale bardzo sprytny robot, którego pokocha³y dzieci oraz docenili rodzice i nauczyciele informatyki. Ten edukacyjny automat, dwukrotny zdobywca polskiego tytu³u Zabawki Roku oraz laureat robotycznych konkursów w USA, ma misjê. Ka¿dego chêtnego, który ukoñczy³ pi±ty rok ¿ycia, gotów jest zabraæ w podró¿ pe³n± radosnego rysowania, ciekawych problemów do rozwi±zania i pracy zespo³owej. Ozobot, bawi±c, uczy programowania. Dzieci bowiem komunikuj± siê z nim za pomoc± kolorowych kodów ― robot odczytuje je i wykonuje dawane mu polecenia.
Nim jednak zajmiemy m³odych adeptów informatyki prac± z Ozobotem, musimy go najpierw odpowiednio przygotowaæ. Jak to zrobiæ? Najlepiej z t± ksi±¿k±! Jej autorka w przystêpny sposób t³umaczy zasady komunikacji z robotem, w tym analizowanie i testowanie konkretnych przypadków, które mog± u¿ytkownikowi sprawiaæ problemy w codziennym u¿ytkowaniu Ozobota. Nie zag³êbiaj±c siê w zbêdne detale, wyja¶nia najwa¿niejsze dla nauczycieli i rodziców kwestie dotycz±ce budowy tego niedu¿ego robota o wielkich mo¿liwo¶ciach. Proponuje tak¿e przystosowanie jej do realizacji w³asnych pomys³ów i podpowiada, jak siê do tego zabraæ.


Cena: 28.29 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne - Programowanie

Julia 1.0 Programming Complete Reference Guide (139.00z)
Zwinny samuraj. Jak programuj± mistrzowie zwinno¶ci (26.95z)
Hands-On High Performance Programming with Qt 5 (139.00z)
Sztuczna inteligencja dla bystrzaków (37.76z)
Operator Training Simulator Handbook (179.00z)
Hello Scratch! Napisz swoj± pierwsz± grê i ucz siê programowania (29.89z)
Qt5 C++ GUI Programming Cookbook - Second Edition (129.00z)
Programowanie strukturalne i obiektowe. Programowanie obiektowe i programowanie pod Windows. Tom II (24.31z)
Programming Pig (135.15z)
Jako¶æ oprogramowania. Podrêcznik dla profesjonalistów (30.87z)
Programista samouk. Profesjonalny przewodnik do samodzielnej nauki kodowania (32.45z)
Terraform. Krótkie wprowadzenie. Tworzenie infrastruktury za pomoc± kodu. Wydanie II (43.47z)
Hands-On Reactive Programming with Clojure - Second Edition (109.00z)
Sztuczna inteligencja dla bystrzaków (32.45z)
Wzorce SOA (54.90z)
Hadoop: The Definitive Guide. The Definitive Guide (152.15z)
Poradnik design thinking - czyli jak wykorzystaæ my¶lenie projektowe w biznesie (25.93z)
Microsoft Dynamics NAV 2016 Financial Management - Second Edition (159.00z)
F#. Zadania z funkcyjnego i imperatywnego programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami (39.20z)
Matematyka. Kurs video. Æwiczenia dla programisty i data science (149.00z)

Pozostae z serii: Inne

Drupal 7 w praktyce. W³asna strona WWW w jeden dzieñ. eBook. Pdf (27.90z)
Podstawy ochrony komputerów (39.00z)
QuickBooks 2013: The Missing Manual. The Official Intuit Guide to QuickBooks 2013 (143.65z)
Java Fundamentals (109.00z)
PHP7. Praktyczny kurs (37.95z)
Jenkins Essentials - Second Edition (149.00z)
Po prostu FrontPage 2003 PL (55.00z)
Java. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami. eBook. Pdf (15.90z)
Word. Makrodefinicje (45.00z)
Pokemon Go: Niezbêdnik gracza. Nieoficjalny przewodnik (26.59z)
Google Wave: Up and Running (101.15z)
Mastering Python for Bioinformatics (330.65z)
Hands-on Full-Stack Web Development with GraphQL and React (139.00z)
.NET Design Patterns (159.00z)
Tablice informatyczne. CSS3. Wydanie II (10.95z)
Raspberry Pi Computer Vision Programming - Second Edition (109.00z)
PHP. Wzorce projektowe (26.95z)
Oracle PL/SQL Programming. 4th Edition (220.15z)
Designing Across Senses. A Multimodal Approach to Product Design (169.15z)
Deep Learning with Keras (189.00z)