e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Inne
Seria: Inne


Projektowanie nawigacji strony WWW. Optymalizacja funkcjonalno¶ci witryny. eBook. ePub

James Kalbach
cena: 52.90 z
Data wydania: 2012-08-01
stron: 424, oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Sekrety sukcesu witryn WWW
 • W jaki sposób u¿ytkownicy przegl±daj± witryny WWW?
 • Jak wykorzystaæ ró¿ne typy mechanizmów nawigacyjnych?
 • W jaki sposób dobraæ kolorystykê i liternictwo elementów nawigacyjnych?
Dynamiczny rozwój internetu i technologii sieciowych sprawi³, ¿e korzystanie z sieci sta³o siê równie powszechne jak ogl±danie telewizji i czytanie gazet. Poprzez witryny WWW zdobywamy niezbêdne informacje, zamawiamy towary, p³acimy rachunki i kontaktujemy siê z przyjació³mi. Co sprawia, ¿e w¶ród setek tysiêcy serwisów internetowych posiadaj±cych podobne mo¿liwo¶ci jedne ciesz± siê popularno¶ci± u¿ytkowników, a inne nie? Na pewno na atrakcyjno¶æ strony WWW wp³ywa grafika i tre¶æ, ale przede wszystkim jej funkcjonalno¶æ. Natomiast o wygodzie korzystania ze niej decyduje nawigacja, czyli sposób, w jaki uzyskujemy potrzebne informacje, przechodzimy pomiêdzy stronami i wybieramy interesuj±ce tematy. Wspó³czesne techniki tworzenia witryn WWW - Flash, AJAX i inne - pozwalaj± na kreowanie niezwykle atrakcyjnych interfejsów u¿ytkownika, ale kluczem do sukcesu jest w³a¶nie odpowiedni projekt struktury nawigacyjnej.
Ksi±¿ka "Projektowanie nawigacji strony WWW. Optymalizacja ergonomii witryny " to podrêcznik, który u³atwi poznanie i zastosowanie w praktyce zasad projektowania ergonomicznych i efektownych mechanizmów nawigacyjnych na stronach WWW. Czytaj±c go, dowiesz siê, czego oczekuj± u¿ytkownicy stron WWW, jakie schematy nawigacji stosuje siê najczê¶ciej i jak dobraæ typ nawigacji do przeznaczenia i tre¶ci witryny. Nauczysz siê analizowaæ cele witryny, tworzyæ prototypy i scenariusze nawigacji, okre¶laæ ¶cie¿ki nawigacji i budowaæ elementy menu. Przeczytasz tak¿e o projektowaniu interfejsów u¿ytkownika dla aplikacji sieciowych oraz ³±czeniu mechanizmów nawigacyjnych z wyszukiwawczymi.
 • Podstawowe cele mechanizmów nawigacji w witrynie WWW
 • Teoretyczne modele wyszukiwania
 • Typy mechanizmów nawigacyjnych
 • Metody analizy i oceny projektu nawigacji
 • Tworzenie prototypów i ¶cie¿ek nawigacji
 • Dobór kolorów, czcionek i stylów dla elementów nawigacyjnych
 • Mechanizmy wyszukiwawcze
 • Znakowanie tre¶ci w portalach spo³eczno¶ciowych
 • Interfejsy u¿ytkownika w aplikacjach internetowych

Twórz przejrzyste i wygodne mechanizmy nawigacyjne.Cena: 52.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne

Krótka historia archeologii (24.46z)
Programista poszukiwany. Znajd¼ i zatrudnij najlepszego! eBook. Mobi (29.90z)
Jak wynagradzaæ pracowników w start-upach i ma³ych firmach. Wskazówki dla przedsiêbiorców zarz±dzaj±cych ma³ym zespo³em (49.00z)
Word 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik. eBook. ePub (52.90z)
W drodze do CCNA. Zadania przygotowuj±ce do egzaminu. eBook. Pdf (54.99z)
Testowanie bezpieczeñstwa aplikacji internetowych. Receptury. eBook. ePub (39.00z)
Marketing spo³eczno¶ciowy. Tajniki skutecznej promocji w social media. eBook. Mobi (27.90z)
Bezpieczne programowanie. Aplikacje hakeroodporne. eBook. Pdf (31.99z)
Designing Products People Love. How Great Designers Create Successful Products (143.65z)
Wyra¿enia regularne. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II. eBook. Pdf (13.95z)
Visual Basic .NET w praktyce. B³yskawiczne tworzenie aplikacji. eBook. Mobi (54.99z)
Access 2010 PL. Æwiczenia praktyczne. eBook. Mobi (19.90z)
testowa (1.01z)
PHP 5. Narzêdzia dla ekspertów. eBook. Pdf (62.90z)
Domain-Driven Design with Java - A Practitioner's Guide (139.00z)
Algorytmy. Almanach. eBook. ePub (39.00z)
Apache Oozie. The Workflow Scheduler for Hadoop (143.65z)
Excel 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik. eBook. ePub (79.00z)
¯ydowska m±dro¶æ w biznesie. Jak odnie¶æ prawdziwy sukces dziêki lekcjom z Tory i innych staro¿ytnych tekstów (27.90z)
Grafika w Internecie. eBook. ePub (62.90z)

Pozostae z serii: Inne

Komputer IoT Onion Omega2. Podrêcznik u¿ytkownika (26.95z)
Active Directory Administration Cookbook (209.00z)
Efektywne zarz±dzanie czasem (44.80z)
CorelDRAW X7. Kurs video. Poziom pierwszy. Techniki i narzêdzia pracy grafika komputerowego (29.00z)
OpenGL. Receptury dla programisty (30.19z)
Skrypty pow³oki systemu Linux. Zagadnienia zaawansowane. Wydanie II (59.00z)
Silverlight 4 w dzia³aniu (70.40z)
Joomla! 1.6. Æwiczenia. eBook. Mobi (22.90z)
Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie III zaktualizowane (42.78z)
Wprowadzenie do SQL. Jak generowaæ, pobieraæ i obs³ugiwaæ dane. Wydanie III (43.45z)
Zarz±dzanie projektami dla bystrzaków. Wydanie V (32.95z)
Projekt doskona³y. Zadbaj o komunikacjê z klientem, wysoki poziom UX i zdrowy rozs±dek. Wydanie II (38.35z)
Tajniki jêzyka JavaScript. ECMAScript 6 i dalej (39.90z)
Przygotowani na wszystko. 52 zasady efektywno¶ci wed³ug metody Getting Things Done (12.90z)
Testowanie kodu w praktyce (59.00z)
JavaScript Testing with Jasmine. JavaScript Behavior-Driven Development (55.24z)
Solutions Architect's Handbook (109.00z)
Joomla! Budowa i modyfikacja szablonów. eBook. Pdf (39.00z)
SQL. Szybki start (45.00z)
Bieszczady. Przewodniki górskie (wydanie III) (24.50z)

telefon komputery internet koszarawa hosting serwery strony www | wywrotka Piła | Ciechocinek hotele spa | zapraszamy na bezpłatną wycenę naprawa komputerów ursus darmowa diagnoza naprawy laptopa | masaż tantryczny poznań