e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -68%


Programowanie dla najm³odszych. W ruchu, z tabletem, przez zabawê

Urszula Wiejak
promocja -68%
cena: 34.0625 z 10.90 z
Data wydania: 2019-08-06
stron: 176, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl

Przyszli in¿ynierowie i programi¶ci na start!

Programowanie to wspania³a, pe³na przygód zabawa. Ty i Twoje dziecko mo¿ecie siê o tym przekonaæ dziêki tej wyj±tkowej ksi±¿ce. Zosta³a opracowana na bazie kilkuletnich do¶wiadczeñ zgromadzonych przez Akademiê Komputerow± Komputrilo podczas przedszkolnych warsztatów programowania.
Ksi±¿ka jest przeznaczona dla dzieci w wieku 5 lat, ale znakomicie nadaje siê równie¿ dla dzieci starszych, rozpoczynaj±cych przygodê informatyczn±. Szczególny nacisk po³o¿ono na przedstawienie trudnych zagadnieñ w sposób przystêpny dla ka¿dego dziecka oraz na naukê przez zabawê i w ruchu.
  • Proste, interesuj±ce aplikacje
  • Efektywna nauka z tabletem
  • Wskazówki dla rodziców
  • Zagadnienia przydatne do zrozumienia ró¿nych jêzyków programowania
  • Rozwój my¶lenia analitycznego oraz kompetencji cyfrowych
  • Elementy matematyki
  • Nawi±zania do podstawy programowej zajêæ komputerowych i informatyki
  • Rozwi±zanie ka¿dego zadania

Naukê programowania warto zacz±æ ju¿ w przedszkolu!Cena: 10.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne - Programowanie

Hands-On ROS for Robotics Programming (139.00z)
CISA - Certified Information Systems Auditor Study Guide (159.00z)
Learning Functional Programming in Go (179.00z)
Metody klasyfikacji obiektów w wizji komputerowej (41.07z)
Debugging Teams. Przez wspó³pracê do lepszej produktywno¶ci (11.90z)
Learn QGIS (139.00z)
Building Event-Driven Microservices (220.15z)
Learning Chaos Engineering. Discovering and Overcoming System Weaknesses Through Experimentation (220.15z)
Modern Programming: Object Oriented Programming and Best Practices (149.00z)
Jenkins. Kurs video. Zostañ administratorem systemów IT (109.00z)
Writing GNU Emacs Extensions. Editor Customizations and Creations with Lisp (109.65z)
Poradnik design thinking - czyli jak wykorzystaæ my¶lenie projektowe w biznesie (25.93z)
Komputerowe modelowanie zjawisk niszczenia os³on szklanych i ceramicznych (28.46z)
Cloud-Native Observability with OpenTelemetry (119.00z)
Learn Amazon SageMaker (139.00z)
Remote Usability Testing (109.00z)
Konwolucyjne sieci neuronowe. Kurs video. Tensorflow i Keras w rozpoznawaniu obrazów (79.00z)
40 Algorithms Every Programmer Should Know (129.00z)
Knative Cookbook. Building Effective Serverless Applications with Kubernetes and OpenShift (186.15z)
Matematyka. Kurs video. Æwiczenia dla programisty i data science (149.00z)

Pozostae z serii: Inne

Hands-On Linux Administration on Azure - Second Edition (129.00z)
Testy penetracyjne dla zaawansowanych. Hakowanie najlepiej zabezpieczonych sieci na ¶wiecie (38.35z)
E-consumer in Europe — comparative analysis of behaviors (39.00z)
Fotografia cyfrowa w podczerwieni. Warsztaty fotograficzne (32.45z)
Pierwsze kroki z SQL. Praktyczne podej¶cie dla pocz±tkuj±cych (49.00z)
Adobe Photoshop CS/CS PL. Oficjalny podrêcznik (64.90z)
The Information Diet. A Case for Conscious Consumption (67.92z)
Jupyter for Data Science (159.00z)
SQL. Leksykon kieszonkowy. Wydanie IV (38.35z)
Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeñstwo danych. Microsoft Small Business Server 2003. Ksiêga eksperta (99.00z)
Marketing internetowy w ma³ej firmie. Wydanie II zaktualizowane (34.90z)
Projektowanie obiektowe. Role, odpowiedzialno¶æ i wspó³praca (39.90z)
Czempiony biznesu. Strategie trwa³ego sukcesu firm rodzinnych (49.00z)
Marketing internetowy. Szybkie ³±cze z klientami. eBook. Mobi (39.00z)
Lider wystarczaj±co dobry. 12 lekcji autentycznego przywództwa na czasy niepewno¶ci (26.95z)
Symfony2. Rozbudowa frameworka (32.90z)
Fotografia portretowa w naturalnym ¶wietle. Jak to robi± najlepsi (25.93z)
Jython Essentials (118.15z)
Hands-On Networking with Azure (139.00z)
Getting Started with OAuth 2.0. Programming Clients for Secure Web API Authorization and Authentication (72.24z)