e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Programowanie w jêzyku Go. Koncepcje i przyk³ady. Wydanie II

Mat Ryer
promocja -44%
cena: 67.767857142857 z 37.95 z
Data wydania: 2017-09-13
stron: 384, miêkka oprawa, format: 170x230

wicej na stronie helion.pl
Go jest nowoczesnym jêzykiem programowania rozwijanym przez firmê Google. Ostatnie zmiany sprawi³y, ¿e sta³ siê on komfortowym narzêdziem do tworzenia wydajnych aplikacji. Programi¶ci Go mog± korzystaæ z wci±¿ rosn±cego zbioru pakietów dostêpnych jako open source, dziêki czemu tworz± i wdra¿aj± oprogramowanie o znakomitej jako¶ci. Taki kod od pierwszego dnia dzia³a dobrze, a przy tym imponuje skalowalno¶ci±. Wbudowane mechanizmy Go, takie jak wspó³bie¿no¶æ, zapewniaj± mo¿liwo¶æ uzyskiwania fantastycznych wyników nawet na najprostszym sprzêcie.
Niniejsza ksi±¿ka stanowi znakomite wprowadzenie do programowania w Go. Przyda siê zarówno pocz±tkuj±cym, jak i zaawansowanym programistom. Podstaw± prezentowanych tu projektów s± skalowalno¶æ, wydajno¶æ dzia³ania oraz wysoka dostêpno¶æ. Poza opisem jêzyka przedstawiono tu sporo istotnych koncepcji architektury oprogramowania. Wykorzystano aspekty filozofii wykorzystywanej przez „zwinnych” programistów. Opisano zasady tworzenia aplikacji korzystaj±cych z Google App Engine, pisania i korzystania z mikrous³ug czy te¿ tworzenia obrazów Dockera. Wiedza zdobyta dziêki tej ksi±¿ce u³atwi ka¿demu stosowanie rozwi±zañ najwy¿szej klasy.
Najwa¿niejsze zagadnienia:
  • aplikacje internetowe korzystaj±ce z pakietu NET/HTTP
  • programy obs³ugiwane z poziomu wiersza poleceñ
  • systemy rozproszone i elastyczne dane
  • us³ugi typu RESTful
  • programistyczne korzystanie z magazynu Google Cloud Datastore
  • dobre praktyki przygotowywania aplikacji w Go

Jêzyk Go. Id¼ i programuj!


Mat Ryer — programuje od szóstego roku ¿ycia. Swoje pierwsze eksperymenty przeprowadza³ wraz z ojcem w jêzyku BASIC, a nastêpnie w jêzykach AmigaBASIC i AMOS. Jego kariera zawodowa od pocz±tku by³a zwi±zana z programowaniem. U¿ywa³ wielu ró¿nych jêzyków, a¿ w koñcu zwróci³ uwagê na rozwijany przez Google jêzyk Go. Ryer od lat u¿ywa jêzyka Go do tworzenia przeró¿nych produktów, us³ug i projektów typu open source. Jest gor±cym orêdownikiem tego rozwi±zania. Pisze o Go artyku³y, a podczas ró¿nych wyk³adów i konferencji zachêca programistów, by go wypróbowali.


Cena: 37.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Koncepcja Domain-Driven Design. Dostosowywanie architektury aplikacji do strategii biznesowej (43.45z)
Scratch. Komiksowa przygoda z programowaniem. Wydanie II (21.95z)
Scratch. Komiksowa przygoda z programowaniem (34.90z)
AI - podej¶cie pragmatyczne (47.04z)
Algorytmy. Æwiczenia (19.20z)
Od matematyki do programowania uogólnionego (26.95z)
In¿ynieria oprogramowania. Jak zapewniæ jako¶æ tworzonym aplikacjom (25.85z)
Applied Akka Patterns. A Hands-On Guide to Designing Distributed Applications (169.15z)
Sztuka kodowania. Sekrety wielkich programistów (37.95z)
Projektowanie systemów rozproszonych. Wzorce i paradygmaty dla skalowalnych, niezawodnych us³ug (21.95z)
Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów (33.50z)
Mistrz czystego kodu. Kodeks postêpowania profesjonalnych programistów (24.50z)
Introducing Erlang. Getting Started in Functional Programming. 2nd Edition (143.65z)
In¿ynieria niezawodnych baz danych. Projektowanie systemów odpornych na b³êdy (17.90z)
TDD. Techniki programowania sterowanego testami (32.45z)
Tablice informatyczne. Wzorce projektowe (17.00z)
Czysty kod. Podrêcznik dobrego programisty (37.95z)
Praktyczne podej¶cie do in¿ynierii oprogramowania (133.26z)
Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Najlepsze zasady, wzorce i praktyki (54.45z)
Programowanie funkcyjne (63.20z)

Pozostae z serii: Inne

Zarz±dzanie projektami z wykorzystaniem darmowego oprogramowania (25.85z)
Natural Language Processing with Java Cookbook (129.00z)
Designing AWS Environments (89.90z)
Komputer PC. Æwiczenia praktyczne. Wydanie II (17.00z)
Nagi obiektyw. Sztuka fotografowania aktów i obróbki zdjêæ (79.00z)
HTML5. Programowanie aplikacji (37.00z)
Hands-On MQTT Programming with Python (119.00z)
Kubernetes. Tworzenie niezawodnych systemów rozproszonych (27.84z)
GitHub. Przyjazny przewodnik (18.10z)
VirtueMart. Jak szybko stworzyæ profesjonalny sklep internetowy w Joomla!. eBook. ePub (25.90z)
Deep Learning. Praca z jêzykiem Python i bibliotek± Keras (32.45z)
PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty. Wydanie czwarte (109.00z)
Learning PHP. A Gentle Introduction to the Web's Most Popular Language (152.15z)
Sygna³ i szum. Sztuka prognozowania w erze technologii (26.95z)
Nanomateria³y wêglowe w technologii elektroniki drukowanej (28.00z)
AutoCAD 12 dla pocz±tkuj±cych. Wersja polska (18.00z)
Prezentacje w PowerPoint 2007 PL. Projekty (29.00z)
Po prostu Python (55.00z)
Creating Augmented and Virtual Realities. Theory and Practice for Next-Generation Spatial Computing (186.15z)
Piksele, czyli jeszcze wiêcej Photoshopa. Grafika komputerowa dla dzieci (49.45z)