e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Programowanie funkcyjne w jêzyku C++. Tworzenie lepszych aplikacji

Ivan ÄŒukiæ
promocja -44%
cena: 57.946428571429 z 32.45 z
Data wydania: 2019-09-03
stron: 320, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl
Programowanie jest sztuk±, dziêki której mo¿esz stworzyæ co¶ z niczego, przy czym tylko od Ciebie zale¿y, jak doskona³e bêdzie to dzie³o. Dobrze napisany kod jest wydajny, ³atwy w testowaniu, mo¿na go u¿ywaæ ponownie i wykazuje mniejsz± podatno¶æ na b³êdy. Jednym s³owem, taki kod powinien mo¿liwie prosto wyra¿aæ z³o¿on± logikê programu, bezproblemowo obs³ugiwaæ b³êdy i przejrzy¶cie implementowaæ wspó³bie¿no¶æ. Te wymagania pozwoli Ci spe³niæ funkcyjny styl programowania. Jêzyk C++ umo¿liwia programowanie funkcyjne dziêki szablonom, wyra¿eniom lambda i innym wa¿nym opcjom. Pomocne te¿ bêdzie korzystanie z biblioteki STL.
Ta ksi±¿ka jest przeznaczona dla profesjonalnych programistów C++, którzy chc± opanowaæ funkcyjny styl programowania i dziêki temu wykorzystaæ w nowy sposób potê¿ne zalety tego jêzyka. Po interesuj±cym wprowadzeniu do tej metodologii w ksi±¿ce zamieszczono dziesi±tki przyk³adów, schematów i ilustracji wyja¶niaj±cych koncepcje programowania funkcyjnego w C++. Pokazano, jak tworzyæ bezpieczniejszy kod bez obni¿ania wydajno¶ci pracy programu, jak stosowaæ obiekty funkcyjne i funkcje stosowane, algebraiczne typy danych oraz wiele innych. Nie zabrak³o praktycznych przyk³adów kodu, który stanowi znakomite uzupe³nienie prezentowanych tre¶ci.
W tej ksi±¿ce miêdzy innymi:
  • wprowadzenie do programowania funkcyjnego
  • funkcje w C++ i funkcje wy¿szego rzêdu oraz ich rozwijanie
  • warto¶ciowanie leniwe i wykorzystanie go do optymalizacji
  • korzystanie z funktorów i monad
  • funkcyjny sposób testowania i debugowania kodu

Programowanie funkcyjne w C++: twórz najlepsze rozwi±zania!Cena: 32.45 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

Stosowanie wzorców projektowych w C++. Kod wielokrotnego wykorzystania w programowaniu zorientowanym obiektowo (36.48z)
C++. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami. Wydanie III (25.14z)
C++. Dla ka¿dego. Wydanie VII (99.00z)
C++ w 24 godziny. Wydanie VI (79.00z)
Modern CMake for C++ (139.00z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie V (29.40z)
Jêzyk C++ i przetwarzanie wspó³bie¿ne w akcji. Wydanie II (54.45z)
Programowanie wieloplatformowe z C++ i wxWidgets 3 (124.87z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie VI (36.58z)
C++ i Qt. Wprowadzenie do wzorców projektowych. Wydanie II (89.00z)
Jêzyk C++. Kompendium wiedzy. Wydanie IV (81.95z)
Demystified Object-Oriented Programming with C++ (119.00z)
Jêzyk C++ i przetwarzanie wspó³bie¿ne w akcji (48.95z)
C++. Dla ka¿dego. Wydanie VII (54.45z)
Jêzyk C++ i przetwarzanie wspó³bie¿ne w akcji. Wydanie II (61.38z)
C++. Podró¿ po jêzyku dla zaawansowanych. Wydanie II (35.34z)
Opus magnum C++. Misja w nadprzestrzeñ C++14/17. Tom 4 (30.87z)
Podstawy programowania w jêzyku C++ (30.00z)
Jêzyk C++. Owoce programowania. Wydanie IX (92.38z)
Architektura oprogramowania bez tajemnic. Wykorzystaj jêzyk C++ do tworzenia wydajnych aplikacji i systemów (64.35z)

Pozostae z serii: Inne

C++. Æwiczenia praktyczne. Wydanie III (29.00z)
Mikrokontrolery ST7 LITE w przyk³adach (61.90z)
Learn Penetration Testing (129.00z)
Ajax, JavaScript i PHP. Intensywny trening (69.00z)
Responsive Web Design z jQuery (49.00z)
XMPP: The Definitive Guide. Building Real-Time Applications with Jabber Technologies (135.15z)
Praktyczny kurs Java. Wydanie III (59.00z)
SharePoint 2013 PL. Praktyczne zarz±dzanie zasobami informacyjnymi w przedsiêbiorstwie (32.45z)
Ruby. Receptury . eBook. Mobi (79.00z)
Triatlon od A do Z. Treningi do wszystkich dystansów (26.95z)
W 80 zadañ dooko³a Excela. Zaawansowane funkcje arkusza kalkulacyjnego w æwiczeniach (37.95z)
OpenGL. Ksiêga eksperta (84.00z)
Windows Server Cookbook. For Windows Server 2003 & Windows 2000 (169.15z)
bash. Wprowadzenie (44.90z)
Biblia e-biznesu (54.45z)
Google+ dla biznesu (20.35z)
Grid Layout in CSS. Interface Layout for the Web (29.67z)
Head First Ajax. Edycja polska. eBook. Pdf (62.90z)
Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli informatyki w szko³ach ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony (Wydanie II) (8.18z)
Microsoft Excel 2013 Krok po kroku (38.64z)

Jedyny profesjonalny operator w gminie stryszawa korzystaj z naszych usług telefonu, internetu i komputerów, wspieraj lokalną działalność a nie obcy kapitał | wolny apartament na nocleg i spanie wolne apartamenty Mielno last minute apartament nad morzem | koparka Piła | autoszyby Mirosławiec - www.autoszyby-walcz.pl | alphaquotes