e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -38%


Programowanie funkcyjne w jêzyku C++. Tworzenie lepszych aplikacji

Ivan ÄŒukiæ
promocja -38%
cena: 59 z 36.58 z
Data wydania: 2019-09-03
stron: 320, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl
Programowanie jest sztuk±, dziêki której mo¿esz stworzyæ co¶ z niczego, przy czym tylko od Ciebie zale¿y, jak doskona³e bêdzie to dzie³o. Dobrze napisany kod jest wydajny, ³atwy w testowaniu, mo¿na go u¿ywaæ ponownie i wykazuje mniejsz± podatno¶æ na b³êdy. Jednym s³owem, taki kod powinien mo¿liwie prosto wyra¿aæ z³o¿on± logikê programu, bezproblemowo obs³ugiwaæ b³êdy i przejrzy¶cie implementowaæ wspó³bie¿no¶æ. Te wymagania pozwoli Ci spe³niæ funkcyjny styl programowania. Jêzyk C++ umo¿liwia programowanie funkcyjne dziêki szablonom, wyra¿eniom lambda i innym wa¿nym opcjom. Pomocne te¿ bêdzie korzystanie z biblioteki STL.
Ta ksi±¿ka jest przeznaczona dla profesjonalnych programistów C++, którzy chc± opanowaæ funkcyjny styl programowania i dziêki temu wykorzystaæ w nowy sposób potê¿ne zalety tego jêzyka. Po interesuj±cym wprowadzeniu do tej metodologii w ksi±¿ce zamieszczono dziesi±tki przyk³adów, schematów i ilustracji wyja¶niaj±cych koncepcje programowania funkcyjnego w C++. Pokazano, jak tworzyæ bezpieczniejszy kod bez obni¿ania wydajno¶ci pracy programu, jak stosowaæ obiekty funkcyjne i funkcje stosowane, algebraiczne typy danych oraz wiele innych. Nie zabrak³o praktycznych przyk³adów kodu, który stanowi znakomite uzupe³nienie prezentowanych tre¶ci.
W tej ksi±¿ce miêdzy innymi:
  • wprowadzenie do programowania funkcyjnego
  • funkcje w C++ i funkcje wy¿szego rzêdu oraz ich rozwijanie
  • warto¶ciowanie leniwe i wykorzystanie go do optymalizacji
  • korzystanie z funktorów i monad
  • funkcyjny sposób testowania i debugowania kodu

Programowanie funkcyjne w C++: twórz najlepsze rozwi±zania!Cena: 36.58 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

C++20. Laboratorium (36.85z)
Opus magnum C++ 11. Programowanie w jêzyku C++. Wydanie II poprawione (komplet) (92.95z)
C++ dla bystrzaków. Wydanie VII (37.95z)
C++20. Laboratorium (43.55z)
Developing High-Frequency Trading Systems (139.00z)
OpenCV 3. Komputerowe rozpoznawanie obrazu w C++ przy u¿yciu biblioteki OpenCV (81.95z)
Jêzyk C++. Kompendium wiedzy. Wydanie IV (81.95z)
Opus magnum C++. Misja w nadprzestrzeñ C++14/17. Tom 4 (30.87z)
C++. Biblioteka standardowa. Podrêcznik programisty. Wydanie II (149.00z)
Nowoczesny C++. Zbiór praktycznych zadañ dla przysz³ych ekspertów (31.35z)
Microsoft Visual C++ 2012. Praktyczne przyk³ady (54.90z)
Safe C++. How to avoid common mistakes (101.15z)
Microsoft Visual C++ 2012. Praktyczne przyk³ady (30.20z)
Jêzyk C++ i przetwarzanie wspó³bie¿ne w akcji (89.00z)
C++ w 24 godziny. Wydanie VI (43.45z)
Podstawy programowania w jêzyku C++ (30.00z)
C++ i Qt. Wprowadzenie do wzorców projektowych. Wydanie II (89.00z)
Learning OpenCV 3. Computer Vision in C++ with the OpenCV Library (313.65z)
C++. Kurs video. Poziom drugi. Programowanie obiektowe. Pisanie w³asnych klas (39.60z)
Programowanie wieloplatformowe z C++ i wxWidgets 3 (119.20z)

Pozostae z serii: Inne

Learning Microsoft Azure Storage (159.00z)
Designing Data Visualizations. Representing Informational Relationships (55.24z)
Applied Data Science with Python and Jupyter (109.00z)
Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs. eBook. Pdf (39.00z)
97 Things Every Data Engineer Should Know (169.15z)
JUnit Pocket Guide (33.92z)
Corel PHOTO-PAINT 11. Æwiczenia (15.90z)
Learning iPhone Programming. From Xcode to App Store (76.42z)
Microstation 95 wersja polska (60.00z)
C++ Data Structures and Algorithm Design Principles (129.00z)
ABC jêzyka HTML (18.99z)
Android Studio w 24 godziny. Wygodne programowanie dla platformy Android. Wydanie IV (43.45z)
PostgreSQL. Receptury dla administratora (79.00z)
AutoCAD 2011. Pierwsze kroki. eBook. ePub (27.90z)
Oracle JET for Developers (159.00z)
Wzorce wyszukiwania. Projektowanie nowoczesnych wyszukiwarek (44.90z)
AWS Administration - The Definitive Guide (159.00z)
Excel 2013 PL. Æwiczenia zaawansowane (16.45z)
Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie III zaktualizowane (37.95z)
Migrating to AWS: A Manager's Guide. How to Foster Agility, Reduce Costs, and Bring a Competitive Edge to Your Business (220.15z)