e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Inne
Seria: Inne


Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja. eBook. Mobi

Pawe³ Frankowski
cena: 31.99 z
Data wydania: 2012-01-27
stron: 280, oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Zaplanuj i wprowad¼ w ¿ycie ¶wietny projekt internetowy!

 • Cele, strategia, technologia - precyzyjnie okre¶l potrzeby i przewiduj skutki swoich dzia³añ
 • Internauci, klienci, sponsorzy - uwzglêdnij ich oczekiwania, mo¿liwo¶ci i zachowania
 • Dokumentacja projektu, kwestie prawne - nie zaniedbuj formalno¶ci: i tak Ciê dopadn±!
Przygotowanie i wdro¿enie profesjonalnego projektu internetowego nie polega wy³±cznie na za³o¿eniu atrakcyjnej wizualnie strony WWW i biernym oczekiwaniu na spodziewane zyski. Za tak± stron±, pe³ni±c± rolê wizytówki firmy, musi przecie¿ staæ ca³a strategia, zwi±zana z kszta³towaniem wizerunku, interakcj± z u¿ytkownikami, budowaniem spo³eczno¶ci internetowej. Tylko w taki sposób nowoczesne przedsiêbiorstwo jest w stanie dotrzymaæ kroku swoim konkurentom, dowiedzieæ siê, jakie elementy jego dzia³alno¶ci s± najbardziej dochodowe, oraz zrozumieæ, co nale¿y zmieniæ, by usatysfakcjonowaæ klientów. Krótko mówi±c, ka¿dy firmowy projekt internetowy wymaga sensownego planowania i aktywnego zarz±dzania na co dzieñ.
W ksi±¿ce "Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja" znajdziesz wszystko to, czego zabrak³o w innych publikacjach dotycz±cych projektowania serwisów internetowych. Ide± jej autora by³o pokazanie ca³ego procesu powstawania witryny: od wyznaczenia strategii, przez okre¶lenie profilu u¿ytkowników, wybór najlepszej technologii, w³a¶ciwe dokumentowanie dzia³añ, a¿ po aspekty prawne. Pawe³ Frankowski nie ogranicza³ siê przy tym do omówienia okre¶lonego rodzaju strony, dlatego te¿ poradnik ten mo¿esz wykorzystaæ przy tworzeniu wszelkich projektów: blogów i stron firmowych, serwisów spo³eczno¶ciowych, forów i sklepów internetowych, stron produktów i innych. Przeczytaj, przemy¶l i… do dzie³a!
 • Cele przy¶wiecaj±ce projektom internetowym
 • Ró¿ne rodzaje stron internetowych
 • Budowanie strategii i jej za³o¿enia
 • Grupy docelowe i sposoby ich okre¶lania
 • Wspó³praca z agencj± interaktywn±
 • Web 2.0 i 3.0
 • Wybór technologii dostosowanej do potrzeb
 • Dokumentacja projektu i zapytania ofertowe
 • Prototypy oraz specyfikacja strony internetowej
 • Logotyp i slogan a znaki towarowe
 • Ochrona konkurencji i prawo autorskie
 • Regulamin strony internetowej i umowy zwi±zane z Internetem
 • Polityka prywatno¶ci i ochrona danych osobowych
 • Wstêp do zarz±dzania wykonaniem projektu

Profesjonalne podej¶cie do projektu internetowego to podstawa sukcesu w sieci!Cena: 31.99 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne

Access 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik. eBook. ePub (69.90z)
ABC jêzyka HTML i XHTML. Wydanie II. eBook. ePub (27.90z)
C#. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami. eBook. ePub (19.90z)
Alchemia uwodzenia, czyli erotyczna manipulacja mê¿czyznami (13.20z)
Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. Lekcje ze Scottem Kelbym. eBook. Mobi (31.99z)
Python. Wprowadzenie. Wydanie IV. eBook. Pdf (119.00z)
Photoshop. Od pomys³u do projektu. eBook. Pdf (47.00z)
FISZKI audio j. norweski Starter (15.19z)
Instant .NET 4.5 Extension Methods How-to (74.99z)
Excel 2007 PL. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II. eBook. Pdf (14.90z)
Inwigilacja. Joanna Chy³ka. Tom 5 (16.45z)
O¶wietlenie. Kreatywna fotografia. eBook. Pdf (47.00z)
ZeroMQ. Messaging for Many Applications (194.65z)
Head First Servlets & JSP. Edycja polska. Wydanie II. eBook. Pdf (99.00z)
E-wangeli¶ci. Ucz siê od najlepszych twórców polskiego internetu. eBook. Mobi (31.99z)
Statystyka matematyczna w Excelu dla szkó³. Æwiczenia praktyczne. eBook. Mobi (10.90z)
MS Project 2007. Æwiczenia praktyczne. eBook. ePub (19.90z)
Wielkie problemy matematyczne (27.72z)
Mê¿czy¼ni wol± uwodzicielki. Jak ich zdobywaæ? (39.00z)
Marketing spo³eczno¶ciowy. Tajniki skutecznej promocji w social media. eBook. Pdf (27.90z)

Pozostae z serii: Inne

Lightning-Fast Mobile App Development with Galio (109.00z)
Fotografowanie kobiet. 500 kreatywnych ujêæ (39.90z)
Tworzenie gier dla pocz±tkuj±cych (60.19z)
Biblia e-biznesu 3.0 (80.85z)
Matematyka dla mened¿erów. Wydanie II (44.16z)
Programming Pig (135.15z)
Algorytmy uczenia maszynowego. Zaawansowane techniki implementacji (55.18z)
Lwów. Miasto Wschodu i Zachodu. Wydanie 7 (16.45z)
B±d¼ Agile. Zwinnie o HR i Employer Brandingu (32.45z)
Cybersecurity Attacks Red Team Strategies (129.00z)
Microsoft Visual C# 2010 Krok po kroku (63.84z)
Matematyka Europejczyka. Zbiór zadañ dla gimnazjum. Klasa 3 (19.90z)
Python. Wprowadzenie. Wydanie V (84.50z)
Efficient Android Threading. Asynchronous Processing Techniques for Android Applications (186.15z)
PHP5. Bezpieczne programowanie. Leksykon kieszonkowy. eBook. Pdf (13.90z)
Zarz±dzanie 3.0. Kierowanie zespo³ami z wykorzystaniem metodyk Agile (48.19z)
Developing Web Apps with Haskell and Yesod. Safety-Driven Web Development. 2nd Edition (126.65z)
Czytanie kodu. Punkt widzenia twórców oprogramowania open source (54.90z)
Pasja Testowania (54.93z)
Using SANs and NAS. Help for Storage Administrators (101.15z)

bezprzewodowy światłowodowy internet maków telefon serwery | NAJLEPSZE REKLAMY - tablice reklamowe Piła | pensjonat nad morzem Władysławowo pensjonaty wakacyjny pensjonat | zapraszamy na bezpłatną wycenę naprawa komputerów warszawa włochy darmowa diagnoza naprawy laptopa | tantra dla par