e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Programowanie w jêzyku Clojure

Stuart Halloway, Aaron Bedra
promocja -44%
cena: 53.910714285714 z 30.19 z
Data wydania: 2013-03-29
stron: 312, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl

Przewodnik po Clojure dla ka¿dego!

Clojure to jeden z najciekawszych wspó³czesnych jêzyków programowania funkcyjnego. Jest obecny na rynku od piêciu lat. Jêzyk jest oparty o wirtualn± maszynê jêzyka Java i zachêca u¿ytkowników do programowania wspó³bie¿nego. W ostatnim czasie Clojure gwa³townie zdobywa popularno¶æ i uznanie w¶ród programistów. Dzieje siê tak, poniewa¿ jest dobrze przemy¶lany i wspaniale zaprojektowany, kryje w sobie potencja³ jêzyka Lisp, a do tego jest szybki i dzia³a na dobrze znanej wszystkim wirtualnej maszynie.
Ta ksi±¿ka to kompletny przewodnik po Clojure. Lekturê zaczniesz od poznania jego zalet, sk³adni i zasad programowania. W momencie, kiedy zbudujesz solidne fundamenty, przejdziesz do nauki programowania funkcyjnego, które wymaga pewnej zmiany w sposobie my¶lenia. Ale nie martw siê, z t± ksi±¿k± przyjdzie Ci to z ³atwo¶ci±! W kolejnych rozdzia³ach skupisz siê na programowaniu wspó³bie¿nym, protoko³ach, typach danych i makrach. Zobaczysz równie¿, jak za pomoc± Clojure stworzyæ klasê jêzyka Java, oraz zaznajomisz siê z procesem tworzenia kompletnej aplikacji korzystaj±cej z Clojure. Je¿eli chcesz poszerzyæ swoje horyzonty programistyczne, trafi³e¶ na idealn± ksi±¿kê. Ta inwestycja siê op³aci!
Poznaj zalety Clojure:
  • potencja³ jêzyka Lisp
  • programowanie funkcyjne i wspó³bie¿ne
  • uporz±dkowan± i przemy¶lan± architekturê
  • zasiêg wirtualnej maszyny Java
  • morze nowych mo¿liwo¶ci!

Zmieñ my¶lenie na funkcyjne!Cena: 30.19 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne - Programowanie

Terraform. Krótkie wprowadzenie. Tworzenie infrastruktury za pomoc± kodu. Wydanie II (43.47z)
Windows Azure. Wprowadzenie do programowania w chmurze (39.00z)
Lokalne interfejsy szeregowe w systemach cyfrowych (62.86z)
Mikroserwisy w akcji (66.21z)
Mastering Regular Expressions. 3rd Edition (186.15z)
Deep learning i modelowanie generatywne. Jak nauczyæ komputer malowania, pisania, komponowania i grania (36.85z)
Head First Object-Oriented Analysis and Design. A Brain Friendly Guide to OOA&D (220.15z)
End-to-End Web Testing with Cypress (139.00z)
Kod. Ukryty jêzyk komputerów (48.95z)
Oprogramowanie ³atwe w utrzymaniu. Pisz kod podatny na przysz³e zmiany (39.90z)
Programming Microsoft Dynamics NAV - Fifth Edition (229.00z)
Podstawy algorytmizacji i programowania (50.40z)
Nginx HTTP Server - Fourth Edition (149.00z)
Data Science i uczenie maszynowe (74.59z)
Skrzynka narzêdziowa architekta oprogramowania (39.20z)
My¶lenie obiektowe w programowaniu. Wydanie IV (27.45z)
Qt 5 and OpenCV 4 Computer Vision Projects (129.00z)
M³ody mistrz programowania. Jêzyki Baltie i Scratch dla dzieci (39.90z)
Microsoft Dynamics NAV Development Quick Start Guide (109.00z)
Webpack 5. Kurs video. Kompletny przewodnik dla pocz±tkuj±cych (79.00z)

Pozostae z serii: Inne

HTML5. Programowanie aplikacji. eBook. Pdf (29.90z)
CSS. Kaskadowe arkusze stylów. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie III . eBook. Mobi (54.99z)
Piêciodniowy sprint. Rozwi±zywanie trudnych problemów i testowanie pomys³ów (21.45z)
FISZKI audio j. angielski Konwersacje (15.19z)
Excel z elementami VBA w firmie (54.00z)
Zarz±dzanie projektami z wykorzystaniem darmowego oprogramowania. eBook. Pdf (37.00z)
SEO jako element strategii marketingowej Twojej firmy (26.95z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki. eBook. Pdf (31.99z)
Hands-On Go Programming (99.90z)
SEO dla ka¿dego (29.89z)
MCTS Egzamin 70-652 Konfigurowanie wirtualizacji systemów Windows Server (111.20z)
Azure Data Engineering Cookbook (139.00z)
Arduino: A Technical Reference. A Handbook for Technicians, Engineers, and Makers (186.15z)
Android Studio. Kurs video. Programowanie aplikacji na urz±dzenia mobilne (39.00z)
Naucz ich, jak maj± Ciê traktowaæ! Praktyczny podrêcznik asertywno¶ci. Wydanie II rozszerzone (12.90z)
Delphi Cookbook, (179.00z)
Wstêp do programowania w jêzyku C++ (89.00z)
Mobile Game Development with Unity. Build Once, Deploy Anywhere (186.15z)
Cisco CCNA 200-301. Kurs video. Administrowanie urz±dzeniami Cisco. Czê¶æ 2 (513.50z)
Sztuka kodowania. Sekrety wielkich programistów. eBook. Pdf (54.99z)

bezprzewodowy światłowodowy internet maków telefon serwery | NAJLEPSZE REKLAMY - tablice reklamowe Piła | pensjonat nad morzem Władysławowo pensjonaty wakacyjny pensjonat | zapraszamy na bezpłatną wycenę naprawa komputerów warszawa włochy darmowa diagnoza naprawy laptopa | http://sorellebutik.pl