e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


Programowanie aplikacji na serwisy spo³eczno¶ciowe

Jonathan LeBlanc
cena: 89.00 z
Data wydania: 2012-12-14
stron: 576, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl

Jedyny podrêcznik o platformie OpenSocial!

Serwisy spo³eczno¶ciowe w zasadzie z dnia na dzieñ opanowa³y Internet. Mówi± o nich wszyscy i korzystaj± z nich wszyscy! Przez krótki okres u¿ywa³y ich tylko osoby prywatne, jednak b³yskawicznie ich potencja³ dostrzeg³y tak¿e firmy. Jest to dla nich najprawdopodobniej najlepszy kana³ komunikacji z klientami. Dlatego podczas tworzenia nowych rozwi±zañ czy nowych serwisów warto rozwa¿yæ integracjê z popularnymi serwisami spo³eczno¶ciowymi oraz wprowadzenie w³asnych elementów tego typu.
To zadanie ma u³atwiæ platforma OpenSocial, na której koncentruje siê ta ksi±¿ka. Dowiesz siê st±d, jak tworzyæ niezale¿ne aplikacje dla istniej±cych serwisów, jak budowaæ grafy powi±zañ spo³eczno¶ciowych oraz tworzyæ produkty spe³niaj±ce oczekiwania samego autora jako u¿ytkownika us³ug spo³eczno¶ciowych.
W trakcie lektury nauczysz siê odwzorowywaæ relacje pomiêdzy u¿ytkownikami oraz dostosowywaæ dostarczane im tre¶ci na podstawie danych zawartych w ich profilach. Ponadto zdobêdziesz solidn± dawkê wiedzy na temat bezpieczeñstwa oraz najlepszych technik autoryzacji u¿ytkowników na platformie OpenSocial. Sprawdzisz, jak przenie¶æ aplikacjê napisan± dla Facebooka na platformê OpenSocial, oraz poznasz niuanse konfigurowania ¶rodowiska produkcyjnego. Ksi±¿ka ta jest wyj±tkow± pozycj± na rynku, po¶wiêcon± platformie OpenSocial. Wykorzystaj jej potencja³ i stwórz nowatorskie oprogramowanie!

Poznaj mo¿liwo¶ci platformy OpenSocial!

  • Skonfiguruj ¶rodowisko produkcyjne
  • Odwzoruj relacje pomiêdzy u¿ytkownikami
  • Stwórz interesuj±ce gad¿ety
  • Skorzystaj z zaawansowanych mechanizmów identyfikacji
  • Przenie¶ aplikacjê z serwisu Facebook na platformê OpenSocial

Postaw na otwarte standardy!Cena: 89.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne - Programowanie

Programowanie w jêzyku Rust (99.73z)
Terraform. Krótkie wprowadzenie. Tworzenie infrastruktury za pomoc± kodu. Wydanie II (43.47z)
Kubernetes w ¶rodowisku produkcyjnym. Jak budowaæ efektywne platformy aplikacji (64.35z)
Programming WCF Services. Design and Build Maintainable Service-Oriented Systems. 4th Edition (220.15z)
Kontrola wersji z systemem Git. Narzêdzia i techniki programistów. Wydanie II (37.95z)
Systems Engineering Demystified (179.00z)
Windows Azure. Wprowadzenie do programowania w chmurze (21.45z)
Data Science i uczenie maszynowe (71.20z)
Grafika - Fizyka - Metody numeryczne. Symulacje fizyczne z wizualizacj± 3D (66.21z)
Deep learning i modelowanie generatywne. Jak nauczyæ komputer malowania, pisania, komponowania i grania (36.85z)
Programowanie sterowników przemys³owych (34.78z)
Orchard CMS: Up and Running (72.24z)
Rzemios³o w czystej formie. Standardy i etyka rzetelnych programistów (99.00z)
Deep Learning for the Life Sciences. Applying Deep Learning to Genomics, Microscopy, Drug Discovery, and More (288.15z)
Sterowniki PLC w praktyce in¿ynierskiej (78.10z)
Modernizing Your Windows Applications with the Windows App SDK and WinUI (159.00z)
Podstawy architektury oprogramowania dla in¿ynierów (49.77z)
Mastering Metasploit - Fourth Edition (139.00z)
Jira 8 Essentials - Fifth Edition (139.00z)
Understanding Compression. Data Compression for Modern Developers (135.15z)

Pozostae z serii: Inne

Introducing Regular Expressions. Unraveling Regular Expressions, Step-by-Step (186.15z)
Red Hat Linux 9. Biblia (139.00z)
Szwajcaria. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1 (39.90z)
Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe dla programistów. Praktyczny przewodnik po sztucznej inteligencji (79.00z)
Office 2010 PL. Nieoficjalny podrêcznik. eBook. ePub (79.00z)
Building Applications with iBeacon. Proximity and Location Services with Bluetooth Low Energy (84.92z)
Office 2003. Programowanie (69.00z)
Profesjonalna fotografia ¶lubna. Od perfekcyjnego warsztatu do dochodowego biznesu (43.45z)
Microsoft Visual Studio 2012. Programowanie w C# (39.90z)
Algorytmy i struktury danych (47.20z)
Wprowadzenie do mikrokontrolerów AVR. Od elektroniki do programowania (82.56z)
Projektowanie zorientowane obiektowo. Wzorce projektowe (35.00z)
Windows Vista PL. Instalacja i naprawa. Æwiczenia praktyczne. Po prostu Windows Vista PL (67.00z)
Learning OpenStack Networking - Third Edition (159.00z)
Windows XP PL. Podstawy obs³ugi systemu (18.99z)
Mastering Swift 3 - Linux (159.00z)
ABC Internetu. Wydanie III (24.00z)
C# 3.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II (27.00z)
Koncepcja Domain-Driven Design. Dostosowywanie architektury aplikacji do strategii biznesowej (51.35z)
Programming Robots with ROS. A Practical Introduction to the Robot Operating System (186.15z)