e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Inne
Seria: Inne


Pracuj dla pieniêdzy, projektuj dla przyjemno¶ci. Podrêcznik freelancera

David Airey
cena: 44.90 z
Data wydania: 2013-10-07
stron: 272, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie helion.pl

Uwolnij siê od etatu!

Je¿eli Twoja praca jest Twoj± pasj±, nale¿ysz do grona wyj±tkowo szczê¶liwych ludzi. Nie ma nic przyjemniejszego, ni¿ po¶wiêcaæ siê ulubionemu zajêciu, a jednocze¶nie obserwowaæ stale rosn±cy stan konta. Graficy to grupa osób, którym do¶æ ³atwo przychodzi osi±gniêcie tego idealnego stanu. Mimo i¿ prowadzenie w³asnej dzia³alno¶ci to ogromne wyzwanie, przyjemno¶æ i szansa na sukces s± warte wielu wyrzeczeñ.
W tym fantastycznym przewodniku znajdziesz odpowiedzi na najczê¶ciej zadawane pytania w zakresie zak³adania i prowadzenia w³asnej pracowni graficznej. W trakcie lektury poznasz plusy i minusy w³asnej dzia³alno¶ci gospodarczej (z tego miejsca jeszcze mo¿esz siê wycofaæ), a nastêpnie rozpoczniesz przygotowania do wdro¿enia swoich planów w ¿ycie. Dowiesz siê, jak wybraæ odpowiedni± nazwê dla firmy, dlaczego warto prowadziæ blog oraz na co zwracaæ uwagê przy nawi±zywaniu wspó³pracy z klientami. Ponadto sprawdzisz, jak ich w³a¶ciwie dobieraæ oraz jak przygotowaæ siê do rozmowy z nimi. To obowi±zkowa lektura dla ka¿dego, kto chce wyrwaæ siê z etatowego kieratu!
Siêgnij po tê ksi±¿kê i:
  • poznaj zalety i wady w³asnej dzia³alno¶ci
  • wybierz w³a¶ciw± nazwê dla swojej firmy
  • dowiedz siê, jak wyceniaæ swoj± pracê
  • odnie¶ sukces na rynku

Do³±cz do grona freelancerów!Cena: 44.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne

Sztuka wojny. Traktaty (14.90z)
Open Sources. Voices from the Open Source Revolution (84.92z)
Strengthening Deep Neural Networks. Making AI Less Susceptible to Adversarial Trickery (254.15z)
Gotowanie dla geeków. Nauka stosowana, niez³e sztuczki i wy¿erka (32.45z)
Google Maps Hacks. Foreword by Jens & Lars Rasmussen, Google Maps Tech Leads (101.15z)
MEMS Fundamentals with ANSYS simulation of basic sensors and actuators (38.00z)
Zasady (41.90z)
Virtualization: A Manager's Guide. Big Picture of the Who, What, and Where of Virtualization (55.24z)
WCF od podstaw. Komunikacja sieciowa nowej generacji (49.00z)
97 Things Every Cloud Engineer Should Know (169.15z)
Working with Odoo 10 - Second Edition (179.00z)
Domowe laboratorium naukowe. Zrób to sam (24.70z)
Gotowanie dla geeków. Wydanie II (42.78z)
Learn MongoDB 4.x (129.00z)
Bazy danych. Pierwsze starcie (15.95z)
iWork: The Missing Manual (143.65z)
Tworzenie wizualizacji na panele HMI firmy Siemens (44.90z)
Blender. Architektura i projektowanie. Wydanie II (89.00z)
Learning Elastic Stack 7.0 - Second Edition (109.00z)
Hadoop. Komplety przewodnik. Analiza i przechowywanie danych (48.95z)

Pozostae z serii: Inne

Mapy drogowe produktu - nowe podej¶cie. Wyznaczanie kierunków rozwoju w czasach niepewno¶ci (20.90z)
Podstawy ochrony komputerów (21.45z)
Enterprise Rails (152.15z)
Migrating to AWS: A Manager's Guide. How to Foster Agility, Reduce Costs, and Bring a Competitive Edge to Your Business (220.15z)
Mastering Linux Kernel Development (189.00z)
SolidWorks 2022. Projektowanie maszyn i konstrukcji (149.00z)
Kali Linux. Testy penetracyjne (59.00z)
Windows PowerShell. Leksykon kieszonkowy (10.44z)
Symfonia - kadry i p³ace. Æwiczenia praktyczne (30.00z)
Mastering XenApp (179.00z)
Vue.js w akcji (32.45z)
NetSuite ERP for Administrators (179.00z)
15 tajemnic zarz±dzania czasem. O czym wiedz± ludzie sukcesu? (49.90z)
Twoje dziecko w sieci. Przewodnik po cyfrowym ¶wiecie dla czasami zdezorientowanych rodziców (27.22z)
High Performance MySQL. Optimization, Backups, and Replication. 3rd Edition (194.65z)
Adobe Photoshop PL. Oficjalny podrêcznik. Edycja 2020 (47.40z)
Administrowanie Oracle Enterprise Manager 12c. Poradnik praktyczny. Poradnik praktyczny (53.46z)
Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum. Edycja Mac OS 10.5 (6.68z)
Mastering OpenCV 3 - Second Edition (179.00z)
Zaawansowane uczenie maszynowe z jêzykiem Python (34.20z)

bezprzewodowy światłowodowy internet skawica telefon serwery | przedszkole Piła | z nadrukiem torby papierowe Piła | noclegi ciechocinek | kristiani97