e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: E-biznes
Seria: Inne
Promocja: -44%


Prawa ludzkiej natury

Robert Greene
promocja -44%
cena: 75.625 z 42.35 z
Data wydania: 2020-02-26
stron: 568, miêkka oprawa, format: 164x239

wicej na stronie helion.pl
Niejednokrotnie na swojej drodze spotykamy osoby, które stwarzaj± problemy i utrudniaj± ¿ycie. Mog± to byæ szefowie, podw³adni, przyjaciele, znajomi. Najczê¶ciej s± mistrzami gry na emocjach, wydaj± siê czaruj±cy i pe³ni ¶wietnych pomys³ów. Dopiero po czasie okazuje siê, ¿e to psychopatyczne jednostki, które my¶l± tylko o sobie i swoich korzy¶ciach, ewentualnie szkodz± innym, nawet je¶li nic dziêki temu nie uzyskaj±. Z drugiej strony wielu ludzi anga¿uje siê w niew³a¶ciwe projekty czy zakochuje w zupe³nie nieodpowiednich osobach albo postêpuje w sposób nieuchronnie prowadz±cy do katastrofy. Co gorsza, takie autodestrukcyjne wzorce zachowañ siê powtarzaj±.
Ta ksi±¿ka jest swoistym przewodnikiem po meandrach natury cz³owieka. Zawiera zestaw kodów s³u¿±cych do rozszyfrowywania ludzkich zachowañ w pe³nej gamie ich odcieni - tych zwyczajnych, nietypowych, a nawet destrukcyjnych. Poszczególne rozdzia³y odnosz± siê do konkretnych aspektów lub praw ludzkiej natury. Znalaz³ siê tu potê¿ny zasób wiedzy i koncepcji z ró¿nych dziedzin: biologii, psychologii, neurologii, socjologii czy historii. Uwzglêdniono te¿ dzie³a filozofów, którzy przez wieki oddawali siê rozwa¿aniom na temat ludzkiej natury. Pokazano, jak oderwaæ siê od w³asnych emocji, opanowaæ siebie i ¶wiadomie siê rozwijaæ. W konsekwencji mo¿na siê nauczyæ patrzeæ za ludzkie maski i odwa¿nie przeciwstawiaæ konformizmowi, aby rozwin±æ swoje wyj±tkowe poczucie celu.
Dziêki tej ksi±¿ce:
  • staniesz siê spokojnym obserwatorem innych osób
  • zaczniesz po mistrzowsku interpretowaæ sygna³y pochodz±ce od innych
  • nauczysz siê radziæ sobie z lud¼mi o toksycznych typach osobowo¶ci
  • poznasz mechanizmy motywowania i wywierania wp³ywu na innych
  • u³atwisz sobie zmianê negatywnych wzorców w³asnych zachowañ
  • pojmiesz, jak ogromny potencja³ tkwi w Tobie

Natura cz³owieka: oto klucz w Twoich rêkach!Cena: 42.35 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: E-biznes

Jak za³o¿yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Kolejna ods³ona (34.90z)
Informatyka ekonomiczna. Teoria i zastosowania (103.20z)
O biznesie w internecie. Wszystko co chcieliby¶cie wiedzieæ, ale bali¶cie siê zapytaæ (39.90z)
Tajniki skutecznych dotcomów. Jak rozwijaæ firmê w internecie (79.00z)
Testy A/B. Od klikniêcia do klienta (25.93z)
Google Analytics dla marketingowców. Wydanie III (27.45z)
E-wizerunek. Internet jako narzêdzie kreowania image'u w biznesie (44.90z)
E-biznes. Poradnik praktyka. Wydanie II (25.35z)
Bitcoin. Z³oto XXI wieku (31.90z)
Zegar Rozwi±zywania Problemów (23.79z)
Innowacyjno¶æ przepis na sukces. Model (38.02z)
Superinteligencja. Scenariusze, strategie, zagro¿enia (12.90z)
Superinteligencja. Scenariusze, strategie, zagro¿enia (32.45z)
Google Analytics dla marketingowców. Wydanie II (21.95z)
Elastyczne nawyki. Jak kszta³towaæ dobre nawyki w ¿yciu pe³nym zmian (27.45z)
Sekrety pomiarów w mediach spo³eczno¶ciowych (37.95z)
Superinteligencja. Scenariusze, strategie, zagro¿enia (54.90z)
Facebook Ads. Kurs video. Marketing w social mediach (49.00z)
Psychologia Sprzeda¿y - droga do sprawczo¶ci, niezale¿no¶ci i pieniêdzy (21.95z)
Jak za³o¿yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Wydanie II (21.45z)

Pozostae z serii: Inne

Co potrafi Twój iPOD? Podrêcznik u¿ytkownika. Wydanie IV (49.00z)
Learning Ruby (118.15z)
Windows 2000 TCP/IP. Czarna ksiêga (75.00z)
Autodesk Inventor 2022 PL / 2022+ / Fusion 360. Podstawy metodyki projektowania (37.95z)
Microsoft SQL Server 2012. Podstawy jêzyka T-SQL (63.84z)
Inspiruj±ce fotografie. Warszaty fotograficzne (32.45z)
Programowanie mobilnych stron internetowych z wykorzystaniem systemów CMS (48.95z)
Visual Basic 2015 w 24 godziny (48.95z)
Zwyciê¿yæ znaczy prze¿yæ. 20 lat pó¼niej (39.90z)
Efficient MySQL Performance (220.15z)
Mastering Predictive Analytics with scikit-learn and TensorFlow (109.00z)
Go. Rusz g³ow±! (62.37z)
The Art of Writing Efficient Programs (129.00z)
Elixir w akcji (82.98z)
Rozwijanie mikrous³ug w Pythonie. Budowa, testowanie, instalacja i skalowanie (35.99z)
Flash ActionScript. Æwiczenia praktyczne (9.00z)
ECDL. Web editing. Modu³ S6. Syllabus v. 2.0 (31.20z)
Data Science Algorithms in a Week. Second edition (139.00z)
Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podrêcznik (149.00z)
Czas na e-biznes (47.00z)

Jedyny profesjonalny operator w gminie stryszawa korzystaj z naszych usług telefonu, internetu i komputerów, wspieraj lokalną działalność a nie obcy kapitał | wolny apartament na nocleg i spanie wolne apartamenty Mielno last minute apartament nad morzem | koparka Piła | parafiaostrowek | NAJLEPSZE - pozycjonowanie stron www Piła