e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: E-biznes
Seria: Inne
Promocja: -83%


Prawa ludzkiej natury

Robert Greene
promocja -83%
cena: 75.882352941176 z 12.90 z
Data wydania: 2021-06-07
stron: 568, miêkka oprawa, format: 164x239

wicej na stronie helion.pl
Niejednokrotnie na swojej drodze spotykamy osoby, które stwarzaj± problemy i utrudniaj± ¿ycie. Mog± to byæ szefowie, podw³adni, przyjaciele, znajomi. Najczê¶ciej s± mistrzami gry na emocjach, wydaj± siê czaruj±cy i pe³ni ¶wietnych pomys³ów. Dopiero po czasie okazuje siê, ¿e to psychopatyczne jednostki, które my¶l± tylko o sobie i swoich korzy¶ciach, ewentualnie szkodz± innym, nawet je¶li nic dziêki temu nie uzyskaj±. Z drugiej strony wielu ludzi anga¿uje siê w niew³a¶ciwe projekty czy zakochuje w zupe³nie nieodpowiednich osobach albo postêpuje w sposób nieuchronnie prowadz±cy do katastrofy. Co gorsza, takie autodestrukcyjne wzorce zachowañ siê powtarzaj±.
Ta ksi±¿ka jest swoistym przewodnikiem po meandrach natury cz³owieka. Zawiera zestaw kodów s³u¿±cych do rozszyfrowywania ludzkich zachowañ w pe³nej gamie ich odcieni - tych zwyczajnych, nietypowych, a nawet destrukcyjnych. Poszczególne rozdzia³y odnosz± siê do konkretnych aspektów lub praw ludzkiej natury. Znalaz³ siê tu potê¿ny zasób wiedzy i koncepcji z ró¿nych dziedzin: biologii, psychologii, neurologii, socjologii czy historii. Uwzglêdniono te¿ dzie³a filozofów, którzy przez wieki oddawali siê rozwa¿aniom na temat ludzkiej natury. Pokazano, jak oderwaæ siê od w³asnych emocji, opanowaæ siebie i ¶wiadomie siê rozwijaæ. W konsekwencji mo¿na siê nauczyæ patrzeæ za ludzkie maski i odwa¿nie przeciwstawiaæ konformizmowi, aby rozwin±æ swoje wyj±tkowe poczucie celu.
Dziêki tej ksi±¿ce:
  • staniesz siê spokojnym obserwatorem innych osób
  • zaczniesz po mistrzowsku interpretowaæ sygna³y pochodz±ce od innych
  • nauczysz siê radziæ sobie z lud¼mi o toksycznych typach osobowo¶ci
  • poznasz mechanizmy motywowania i wywierania wp³ywu na innych
  • u³atwisz sobie zmianê negatywnych wzorców w³asnych zachowañ
  • pojmiesz, jak ogromny potencja³ tkwi w Tobie

Natura cz³owieka: oto klucz w Twoich rêkach!



Cena: 12.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: E-biznes

Niezwyciê¿ona firma. Jak nieustannie odkrywaæ swoj± organizacjê na nowo i czerpaæ z najlepszych modeli biznesowych (56.96z)
Skuteczny marketing na TikToku. Jak zdobyæ miliony wy¶wietleñ i tysi±ce obserwatorów w miesi±c (albo szybciej) (59.00z)
Testy A/B. Od klikniêcia do klienta (19.95z)
Google Analytics dla marketingowców. Wydanie III (32.44z)
osCommerce. Tworzenie sklepów internetowych. Wydanie dla pocz±tkuj±cych (21.95z)
Superinteligencja. Scenariusze, strategie, zagro¿enia (30.19z)
The Global eBook Market: Current Conditions & Future Projections (594.15z)
Bitcoin. Z³oto XXI wieku (31.90z)
Sekrety pomiarów w mediach spo³eczno¶ciowych (69.00z)
Prawo w e-biznesie. Wszystko, co musisz wiedzieæ, ¿eby prowadziæ e-biznes i spaæ spokojnie (44.90z)
Jak zarabiaæ w mediach spo³eczno¶ciowych. Rozwijaj firmê dziêki nowoczesnym narzêdziom marketingowym. Wydanie II (21.95z)
Przedsiêbiorczo¶æ. Jak za³o¿yæ i rozwijaæ w³asn± firmê (30.20z)
Superinteligencja. Scenariusze, strategie, zagro¿enia (35.40z)
Piêkny E-COMMERCE. Jak sprzedawaæ fashion i beauty w Internecie? (56.58z)
Lean. Droga do minimalizmu (12.90z)
Produkty i marki w opinii e-konsumentów (19.20z)
Lean. Droga do minimalizmu (19.20z)
Jednym klikniêciem. Historia Jeffa Bezosa i rosn±cej potêgi Amazon.com (12.90z)
Click Millionaires, czyli internetowi milionerzy. E-biznes na twoich zasadach (39.90z)
Godzina dziennie z mobile marketingiem (69.00z)

Pozostae z serii: Inne

Python Image Processing Cookbook (139.00z)
Flash CS5 PL Professional. Æwiczenia praktyczne (18.24z)
Linux. Receptury (99.00z)
Zwinni. Zbrodnia i Scrum (12.90z)
Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie III zaktualizowane (42.78z)
Access Data Analysis Cookbook (169.15z)
Visual C# 2005. Zapiski programisty (29.90z)
In Search of Certainty. The Science of Our Information Infrastructure (126.65z)
Google Cloud for DevOps Engineers (139.00z)
Jura Krakowsko - Czêstochowska. Z legend± w¶ród Orlich Gniazd. Wydanie 2 (24.90z)
MySQL. Mechanizmy wewnêtrzne bazy danych. eBook. Mobi (29.90z)
Testy penetracyjne nowoczesnych serwisów. Kompendium in¿ynierów bezpieczeñstwa (30.19z)
Spring Security. Kurs video. Metody zabezpieczania aplikacji webowych (29.00z)
Learning Informatica PowerCenter 10.x - Second Edition (189.00z)
Æwiczenia na gitarê dla bystrzaków (19.20z)
Snowflake Cookbook (129.00z)
Scrum. O zwinnym zarz±dzaniu projektami. eBook. Mobi (47.00z)
Wa³kowanie Ameryki. eBook. ePub (27.90z)
Tablice informatyczne. C#. Wydanie II (7.10z)
Mastering Microsoft Endpoint Manager (159.00z)