e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Bestseller: TOP-23
Promocja: -36%


Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza. Wydanie II

David Thomas, Andrew Hunt
promocja -36%
cena: 77 z 49.28 z
Data wydania: 2021-02-09
stron: 344, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl

Wydanie jubileuszowe z okazji 20. rocznicy pierwszej edycji

Programi¶ci dysponuj± coraz lepszym, szybszym i wszechstronniejszym sprzêtem. Pojawiaj± siê nowe jêzyki programowania i nowe paradygmaty tworzenia architektury oprogramowania. S± jednak rzeczy, które w ¶wiecie programowania pozostaj± sta³e i niezmienne. Wci±¿ proces stawania siê programist± wymaga od adeptów tego rzemios³a sporego wysi³ku. Akt kodowania to za ma³o. Trzeba zmieniæ sposób my¶lenia, nawyki, zachowania i oczekiwania. Konieczne jest ¶wiadome d±¿enie do stosowania dobrych praktyk. Je¶li pilnuje siê jako¶ci swojej pracy i nieustannie pamiêta, co i po co siê robi, mo¿na w koñcu staæ siê pragmatycznym programist±.
W drugim wydaniu tego kultowego przewodnika wskazówki techniczne harmonijnie ³±cz± siê z aspektami filozofii pragmatycznego programisty. Ksi±¿ka zosta³a zaktualizowana i gruntownie przejrzana, aby teraz, dwadzie¶cia lat po pierwszym wydaniu, ponownie pokazaæ, co to znaczy byæ nowoczesnym, pragmatycznym programist±. Poruszono tu tematy osobistej odpowiedzialno¶ci i rozwoju zawodowego, komunikacji i poznawania prawdziwych wymagañ, nowoczesnych technik architektonicznych oraz coraz wa¿niejszych kwestii zachowania bezpieczeñstwa i prywatno¶ci. Ksi±¿ka sk³ada siê z krótkich rozdzia³ów, które tworz± szeroki kontekst, dziêki czemu zyskasz wiedzê o najlepszych podej¶ciach, unikniesz g³ównych pu³apek, a co najwa¿niejsze - rozwiniesz nawyki i postawy, które stan± siê fundamentem Twojego sukcesu zawodowego.
Dowiedz siê, jak:
  • pisaæ kod dynamiczny, elastyczny i ³atwy do dostosowywania
  • unikaæ pu³apek zwi±zanych z powielaniem wiedzy
  • chroniæ oprogramowanie przed lukami w zabezpieczeniach
  • budowaæ zespo³y pragmatycznych programistów
  • skutecznie testowaæ
  • wzi±æ odpowiedzialno¶æ za swoj± pracê i karierê
Obaj autorzy uczestniczyli w tworzeniu oryginalnego Manifestu Agile i za³o¿eniu Agile Alliance. Wspó³tworzyli te¿ seriê ksi±¿ek The Pragmatic Bookshelf.

Dbaj o swoje rzemios³o i my¶l o tym, co robisz!Cena: 49.28 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Domain-Driven Design. Zapanuj nad z³o¿onym systemem informatycznym (64.35z)
Projektowanie systemów rozproszonych. Wzorce i paradygmaty dla skalowalnych, niezawodnych us³ug (24.34z)
Ci±g³e dostarczanie oprogramowania. Automatyzacja kompilacji, testowania i wdra¿ania (69.00z)
Modern DevOps Practices (139.00z)
Programowanie strukturalne (41.07z)
AI - podej¶cie pragmatyczne (47.04z)
Wprowadzenie do mikrokontrolerów AVR. Od elektroniki do programowania (82.56z)
DDD dla architektów oprogramowania (99.00z)
The Software Architect Elevator. Redefining the Architect's Role in the Digital Enterprise (220.15z)
Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów (48.95z)
Effective Akka. Patterns and Best Practices (63.74z)
Modelowanie i implementacja systemów informatycznych (21.35z)
Programowanie funkcyjne. Krok po kroku (49.00z)
Wyra¿enia regularne. Wprowadzenie (19.20z)
Building Micro-Frontends (186.15z)
Software Engineering at Google. Lessons Learned from Programming Over Time (220.15z)
Jêzyk Go. Poznaj i programuj (89.00z)
Istio: Up and Running. Using a Service Mesh to Connect, Secure, Control, and Observe (186.15z)
Tablice informatyczne. Wzorce projektowe (17.00z)
Szacowanie oprogramowania Kulisy czarnej magii. Dla praktyków (62.91z)

Pozostae z serii: Inne

Excel 2013 PL. Kurs (39.90z)
Jêzyk C. Nowoczesne programowanie. Wydanie II (129.00z)
Algorytmy. Ilustrowany przewodnik (36.85z)
Learn WebAssembly (159.00z)
Go. Rusz g³ow±! (54.45z)
ASP.NET MVC 3 Framework. Zaawansowane programowanie. eBook. ePub (79.00z)
Practical MLOps (288.15z)
Mono: A Developer's Not (84.92z)
Windows 7 PL. Zaawansowana administracja systemem. eBook. Mobi (39.00z)
Piêtrzenie nawyków. 97 ma³ych zmian, które odmieni± Twoje ¿ycie (12.90z)
Microsoft SQL Server 2012. Krok po kroku (63.84z)
Pamiêæ. No¶niki i systemy przechowywania danych (43.99z)
Kliknij tutaj, aby zabiæ wszystkich. Bezpieczeñstwo i przetrwanie w hiperpo³±czonym ¶wiecie (39.90z)
Elektronika i internet rzeczy. Przewodnik dla ludzi z prawdziw± pasj± (48.95z)
AutoCAD 2011 PL. Pierwsze kroki. eBook. Mobi (27.90z)
Nauka programowania opartego na testach. Jak pisaæ przejrzysty kod w kilku jêzykach programowania (32.45z)
Kotlin dla Android Developerów. Kurs video. Programowanie aplikacji (29.00z)
Sekrety pomiarów w mediach spo³eczno¶ciowych. eBook. Pdf (54.99z)
C++. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami. eBook. ePub (15.90z)
Po prostu JavaScript (18.70z)

radiowy oraz szybki bezprzewodowy internet krzeszów telefon voip | wolne miejsca na noclegi w Jantarze wolne pokoje Jantar last minut Mierzeja Wiślana nad morzem | autoszyby Drawsko Pomnorskie, Mirosławiec | zapraszamy na bezpłatną wycenę serwis laptopów ursus tylko u nas darmowa wycena | benabbott