e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: frontpage
Seria: Inne


Po prostu FrontPage 2003 PL

Nolan Hester
cena: 55.00 z
Data wydania: 2004-05-12
stron: 464, miêkka oprawa, format: B5

wicej na stronie helion.pl
FrontPage 2003 jest doskona³ym edytorem stron WWW. Jego podstawow± zalet± jest mo¿liwo¶æ tworzenia stron internetowych przez osoby nie znaj±ce jêzyka HTML. Za pomoc± FrontPage"a 2003 mo¿na b³yskawicznie wykreowaæ witrynê, korzystaj±c jedynie z poleceñ znanych z innych sk³adników pakietu Office - Worda i Excela. FrontPage umo¿liwia zbudowanie struktury nawigacyjnej witryny, jej kolejnych sk³adników, dodanie elementów interaktywnych i multimedialnych oraz umieszczenie ca³o¶ci na serwerze WWW.
Chcesz zaprojektowaæ swoj± witrynê WWW, u¿ywaj±c FrontPage'a? Wykorzystaj wiadomo¶ci zawarte w tej ksi±¿ce! W napisanych prostym i zrozumia³ym jêzykiem bogato ilustrowanych rozdzia³ach znajdziesz wszystko, co jest potrzebne do poznania mo¿liwo¶ci programu i budowania za jego pomoc± stron internetowych. Dziêki lekturze tego tekstu nauczysz siê tworzyæ zarówno pojedyncze strony WWW, jak i ca³e witryny, u¿ywaæ szablonów i wykorzystywaæ elementy graficzne oraz multimedialne.
Znajdziesz tu odpowiedzi na pytania:
  • Jak korzystaæ z interfejsu u¿ytkownika?
  • Jak tworzyæ pojedyncze strony WWW?
  • Jak zdefiniowaæ strukturê witryny i dodaæ hiper³±cza do stron?
  • Jak korzystaæ z szablonów?
  • Jak formatowaæ tekst?
  • Jak wstawiaæ do dokumentu tabele?
  • Jak umie¶ciæ w dokumencie obrazki i je modyfikowaæ?
  • Jak wstawiæ na stronê elementy multimedialne i interaktywne?
  • Jak po³±czyæ stronê z baz± danych?
  • Jak opublikowaæ witrynê na serwerze WWW i jak j± aktualizowaæ?
Je¶li chcesz zaistnieæ w internecie, stwórz w³asn± witrynê WWW. Przekonasz siê, ¿e wykorzystuj±c program FrontPage i tê ksi±¿kê, uda Ci siê osi±gn±æ to szybko i bez problemów.


Cena: 55.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: frontpage

FrontPage 2003 PL. Nie tylko dla webmasterów (14.90z)
Po prostu FrontPage 2002/XP PL (55.00z)

Pozostae z serii: Inne

Informatyka Europejczyka. Zeszyt æwiczeñ dla gimnazjum (10.90z)
Kwalifikacja INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji. Czê¶æ 3. Aplikacje webowe. Podrêcznik do nauki zawodu technik programista (44.92z)
Kali Linux Intrusion and Exploitation Cookbook (179.00z)
Podrêcznik projektantów logo. Smashing Magazine (32.45z)
Po prostu PowerPoint (18.00z)
Testy A/B. Od klikniêcia do klienta (25.93z)
Microsoft Visual Studio 2012. Programowanie w C# (21.95z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych logiczne my¶lenie (15.19z)
Programowanie robotów przemys³owych (49.45z)
Ajax. Biblia (87.00z)
Blockchain. Podstawy technologii ³añcucha bloków w 25 krokach (35.99z)
Elixir. Aby programowanie znów by³o przyjemno¶ci± (31.20z)
Twoja firma w social mediach. Podrêcznik marketingu internetowego dla ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstw (20.35z)
Doing Business on Facebook: The Mini Missing Manual (21.17z)
C# 7.1 i .NET Core 2.0 dla programistów aplikacji wieloplatformowych (60.39z)
Arduino dla pocz±tkuj±cych. Podstawy i szkice. Wydanie II (20.94z)
Modern C++ Programming Cookbook - Second Edition (159.00z)
C#. Rusz g³ow±! (99.00z)
M³odzi giganci programowania. Scratch. Wydanie II (21.95z)
Angular 10. Kurs video. Budowa aplikacji od podstaw (79.00z)

bezprzewodowy światłowodowy internet skawica telefon serwery | przedszkole Piła | z nadrukiem torby papierowe Piła | noclegi ciechocinek | kristiani97