e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: access
Seria: Inne


Po prostu Access 2003 PL

Steve Schwartz
cena: 29.90 z
Data wydania: 2004-02-19
stron: 260, miêkka oprawa, format: B5

wicej na stronie helion.pl
Microsoft Access 2003 - sk³adnik pakietu Microsoft Office 2003 - to niezwykle popularny program s³u¿±cy do tworzenia i obs³ugi baz danych. Mo¿esz go u¿ywaæ do przechowywania, porz±dkowania i analizowania informacji o ludziach, miejscach i zdarzeniach dotycz±cych Twojego ¿ycia. Jest on wykorzystywany przez ludzi biznesu, naukowców, handlowców i tych wszystkich, którzy w swojej pracy potrzebuj± dostêpu do du¿ych zbiorów danych. Access u³atwia ich wprowadzanie, wyszukiwanie potrzebnych informacji; potrafi te¿ przedstawiæ wybrany zestaw informacji w formie atrakcyjnych raportów wzbogaconych o ró¿nego rodzaju wykresy.
Dla osoby pragn±cej w krótkim czasie opanowaæ obs³ugê popularnego Accessa nie ma lepszej ksi±¿ki ni¿ "Po prostu Access 2003 PL". Access ró¿ni siê od innych systemów bazodanowych wizualnym projektowaniem tabel, kwerend i raportów. Ksi±¿kê z serii "Po prostu" wyró¿niaj± podobne cechy: przystêpno¶æ oraz wizualny, opieraj±cy siê na licznych ilustracjach i zrzutach ekranowych sposób przedstawiania materia³u.
Ksi±¿ka omawia:
 • Podstawowe pojêcia zwi±zane z bazami danych
 • Interfejs Accessa
 • Tworzenie nowej bazy danych
 • Tworzenie tabel
 • Projektowanie formularzy
 • Wyszukiwanie danych za pomoc± kwerend
 • Tworzenie raportów i zestawieñ
 • Zaawansowane techniki przeszukiwania bazy danych
 • Pracê z tabelami i wykresami przestawnymi
 • Wymianê danych z innymi programami
 • Korzystanie z Accessa w internecie
 • Zarz±dzanie prawami u¿ytkowników Accessa
 • Tworzenie w³asnych menu i pasków narzêdziowych
 • Pisanie makrodefinicji i zapytañ w jêzyku SQL
Ksi±¿ka przeznaczona jest dla osób swobodnie pos³uguj±cych siê systemem Windows, ale nie maj±cych do tej pory styczno¶ci z tematyk± baz danych. "Po prostu Access 2003 PL" to ograniczona do niezbêdnego minimum dawka teorii i mnóstwo praktycznych wskazówek, dziêki którym wykonasz swoj± pracê szybko i bez k³opotów.


Cena: 29.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: access

Access 2010: The Missing Manual (118.15z)
Access 2002/XP. Æwiczenia praktyczne (14.00z)
Access 2000 PL. Æwiczenia praktyczne (14.00z)
Access 2016 PL w biurze i nie tylko (42.35z)
Access 2003 PL. Æwiczenia praktyczne. Wydanie II (18.99z)
Access 2019 PL. Biblia (149.00z)
Zapytania w SQL. Przyjazny przewodnik (54.45z)
Access. Praktyczne tworzenie aplikacji. Gabinet lekarski (39.90z)
Access. Programowanie w VBA (99.00z)
Access 2013 PL. Biblia (81.95z)
Access 2003 PL dla ka¿dego (59.90z)
Access 2013: The Missing Manual (143.65z)
Access 2016 PL. Kurs (21.95z)
Access w biurze i nie tylko (47.00z)
Access 2010 PL. Æwiczenia praktyczne (24.90z)
Acces 2010 Krok po kroku (23.56z)
Access 2007 PL. Kurs (34.90z)
Microsoft Access 2010 PL. Praktyczne podej¶cie (21.45z)
Access 2007 for Starters: The Missing Manual. The Missing Manual (67.92z)
Access 2013 PL. Kurs (21.95z)

Pozostae z serii: Inne

Zaawansowane tworzenie stron WWW. Æwiczenia praktyczne (18.00z)
Learning Concurrency in Kotlin (139.00z)
Debugowanie. Jak wyszukiwaæ i naprawiaæ b³êdy w kodzie oraz im zapobiegaæ (39.00z)
Zrozumieæ Excela. Funkcje i wyra¿enia (29.90z)
HTML5. Tworzenie gier (36.85z)
Linux. Programowanie systemowe. eBook. Mobi (44.90z)
Senior pracuje z edytorem tekstu (33.00z)
Wzmacniacze operacyjne i pomiarowe. Przewodnik projektanta (66.67z)
LEGO. Ksiêga przygód (21.95z)
40 algorytmów, które powinien znaæ ka¿dy programista. Nauka implementacji algorytmów w Pythonie (69.00z)
Microsoft Azure SQL Database Krok po kroku (83.16z)
Google Cloud Certified Professional Cloud Network Engineer Guide (139.00z)
Routing i switching. Praktyczny przewodnik (26.95z)
PHP. Receptury. Wydanie II. eBook. Mobi (79.00z)
ABC Linux. Wydanie II (37.00z)
Komputer PC. Poradnik kupuj±cego (27.00z)
Photoshop 5 f/x. Filtry (52.50z)
Terraform. Krótkie wprowadzenie. Tworzenie infrastruktury za pomoc± kodu. Wydanie II (37.95z)
JavaScript. Programowanie obiektowe (69.00z)
AWS Certified Database - Specialty (DBS-C01) Certification Guide (149.00z)