e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Inne
Seria: Inne


PowerPoint 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik. eBook. ePub

E. A. Vander Veer
cena: 51.99 z
Data wydania: 2012-09-12
stron: 504, oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Poznaj tajniki najnowszej wersji
uniwersalnego narzêdzia do tworzenia prezentacji

 • Tworzenie i formatowanie prezentacji
 • Dodawanie elementów interaktywnych
 • Dostosowywanie PowerPointa do w³asnych potrzeb
Chcesz przedstawiæ ofertê swojej firmy w interesuj±cy sposób i wywrzeæ niezapomniane wra¿enie na odbiorcach? Korzystasz z poprzednich wersji PowerPointa i chcesz sprawdziæ, czy warto u¿ywaæ jego najnowszej edycji? A mo¿e chcesz poznaæ takie mo¿liwo¶ci aplikacji, o których nie napisano w dokumentacji?
PowerPoint to jeden z najpopularniejszych i najczê¶ciej u¿ywanych programów biurowych. Wed³ug statystyk jego u¿ytkownicy tworz± codziennie ponad 30 milionów slajdów! Jego najnowsza wersja, oznaczona symbolem 2007, ró¿ni siê znacznie od swoich poprzedniczek. Ma ca³kowicie przeprojektowany, nowatorski interfejs u¿ytkownika i wiele nowych, ciekawych mo¿liwo¶ci. Umiejêtno¶æ tworzenia profesjonalnych prezentacji za pomoc± PowerPointa jest bardzo mile widziana przez pracodawców, warto zatem dobrze poznaæ ten program!
"PowerPoint 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik" to omówienie mo¿liwo¶ci najnowszej wersji tej aplikacji. Znajdziesz tu nie tylko opis narzêdzi i funkcji, ale tak¿e bezcenne porady, dziêki którym optymalnie wykorzystasz program i szybko rozwi±¿esz wszelkie problemy. Czytaj±c tê ksi±¿kê, nauczysz siê efektywnie korzystaæ z nowego interfejsu u¿ytkownika, stworzysz profesjonalne slajdy i sformatujesz znajduj±ce siê na nich elementy tekstowe i graficzne. Dowiesz siê, jak podnie¶æ atrakcyjno¶æ prezentacji, umieszczaj±c w niej komponenty interaktywne i multimedialne, wykresy oraz arkusze kalkulacyjne. Poznasz sposoby odtwarzania prezentacji, dystrybuowania jej i drukowania materia³ów pomocniczych, które przed pokazem rozdasz jego uczestnikom.
 • Przegl±d nowego interfejsu u¿ytkownika
 • Tworzenie nowej prezentacji na bazie ju¿ istniej±cej b±d¼ szablonu
 • Definiowanie t³a slajdów
 • Nawigowanie pomiêdzy slajdami podczas edycji
 • Edycja i formatowanie elementów tekstowych
 • Wstawianie grafiki, wykresów, diagramów i tabel
 • Odtwarzanie prezentacji
 • Drukowanie slajdów i materia³ów informacyjnych
 • Rysowanie na slajdach
 • Wstawianie przej¶æ pomiêdzy slajdami
 • Dostosowywanie PowerPointa do w³asnych potrzeb
 • Praca grupowa

Naucz siê tworzyæ prezentacje,
dziêki którym przekonasz audytorium do swoich idei.Cena: 51.99 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne

Bioinformatics with Python Cookbook - Third Edition (139.00z)
Marketing wirusowy w internecie. eBook. Pdf (27.90z)
VBA dla Excela 2010 PL. 155 praktycznych przyk³adów. eBook. Pdf (39.00z)
PHP i HTML. Tworzenie dynamicznych stron WWW. eBook. Pdf (31.99z)
FISZKI audio j. angielski Czasowniki dla ¶rednio zaawansowanych (23.20z)
S³owacja. K±pieliska termalne i mineralne (wydanie II) (23.00z)
Palm Pre: The Missing Manual. The Missing Manual (80.74z)
Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu. eBook. Mobi (29.90z)
JavaServer Faces (169.15z)
Zaczynaj od DLACZEGO. Jak wielcy liderzy inspiruj± innych do dzia³ania (29.89z)
Ruby. Leksykon kieszonkowy. eBook. Pdf (13.95z)
Ubuntu Oneiric Ocelot. Przesi±d¼ siê na system open source. eBook. ePub (29.90z)
Ostra jazda (34.10z)
Jeszcze wydajniejsze witryny internetowe. Przyspieszanie dzia³ania serwisów WWW. eBook. ePub (31.99z)
Google+ dla biznesu. eBook. ePub (29.90z)
Joomla! System zarz±dzania tre¶ci±. eBook. ePub (34.90z)
Mastering Apex Programming (159.00z)
Alchemia uwodzenia, czyli jak hipnotycznie kontrolowaæ umys³y, uczucia i zachowania seksualne kobiet (29.00z)
Instant .NET 4.5 Extension Methods How-to (74.99z)
Better, Faster, Lighter Java (118.15z)

Pozostae z serii: Inne

Analiza, cz. 2 (71.20z)
Word 2010 PL. Kurs (34.90z)
OpenStack for Architects (139.00z)
Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli szko³y podstawowej, kl. IV - VI. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (15.90z)
Windows 8 PL. Biblia (119.00z)
HTML i XHTML. Przewodnik encyklopedyczny (66.00z)
Advanced Analytics with PySpark (220.15z)
Dzieciaki na start! Programowanie dla najm³odszych (21.95z)
Modern Computer Architecture and Organization (229.00z)
Ksi±¿ka o fotografowaniu. Wydanie III rozszerzone (69.00z)
Perl. Od podstaw (69.00z)
Aplikacje Google. Wykorzystaj potencja³ darmowych narzêdzi. eBook. Pdf (23.90z)
Machine Learning and Security. Protecting Systems with Data and Algorithms (220.15z)
Programming ColdFusion MX. Creating Dynamic Web Applications. 2nd Edition (203.15z)
PSP Hacks (143.65z)
FISZKI audio j. angielski Matura rozszerzona (23.20z)
Tajniki Java 9 (78.96z)
PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW (79.00z)
Po prostu Office 2003 PL (49.90z)
Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Æwiczenia praktyczne. eBook. Mobi (23.90z)