e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -50%


Co ludzie sukcesu robi± przed ¶niadaniem

Laura Vanderkam
promocja -50%
cena: 34.9 z 17.45 z
Data wydania: 2016-05-08
stron: 168, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie helion.pl

Nigdy wiêcej nie traæ czasu!

  • Co ludzie sukcesu robi± przed ¶niadaniem?
  • Co ludzie sukcesu robi± w weekend?
  • Co ludzie sukcesu robi± w pracy?
Praca zawodowa, ¿ycie codzienne, weekendy — czy zastanawia³e¶ siê kiedy¶ nad tym, ile czasu przecieka Ci przez palce, ile godzin i dni marnujesz na bezu¿yteczne, nudne, frustruj±ce zajêcia, ile szans bezpowrotnie w ten sposób odrzucasz? Dlaczego nigdy nie udaje Ci siê wykroiæ wolnej chwili na poczytanie ulubionej ksi±¿ki, naukê jêzyka czy wyjazd w Himalaje? I co robi± inni, którym jako¶ siê to udaje? Wierz lub nie, ale oni maj± dok³adnie tyle samo czasu co Ty, równie skomplikowan± sytuacjê rodzinn±, zawodow± i towarzysk± — tylko s± znacznie lepiej zorganizowani.

Je¶li czujesz, ¿e masz ju¿ do¶æ nerwowych poranków, spó¼nionych terminów, atmosfery wiecznego po¶piechu i bezproduktywnej pracy, siêgnij po tê ksi±¿kê. Znajdziesz tu trzy krótkie poradniki, które odmieni³y ju¿ ¿ycie tysiêcy ludzi. Ich autorka poka¿e Ci, jak po mistrzowsku wykorzystaæ poranki, osi±gn±æ maksimum produktywno¶ci w pracy i spêdziæ weekend tak, by czuæ siê naprawdê fantastycznie. Na potrzeby ksi±¿ki Laura Vanderkam przeprowadzi³a wywiady z najró¿niejszymi lud¼mi sukcesu: dyrektorami, artystami, lud¼mi wolnych zawodów, a tak¿e przekopa³a siê przez mnóstwo badañ dotycz±cych zarz±dzania czasem. Podpowie Ci, jak zmieniæ zgubne nawyki, rozbawi Ciê i sk³oni do my¶lenia.


Cena: 17.45 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Kompetencje osobiste

Zapanuj nad czasem i zostañ panem swojego ¿ycia. Poznaj 10 typów czasu i efektywnie reaguj na wyzwania (32.69z)
Sekrety osobistej efektywno¶ci. Osi±gaj niemo¿liwe i skutecznie zarz±dzaj swoim ¿yciem (21.95z)
Programista poszukiwany. Znajd¼ i zatrudnij najlepszego! (20.35z)
Zmieñ swoje nawyki w 30 dni. Jak w prosty sposób przej±æ kontrolê nad w³asnym ¿yciem (25.54z)
Prawo odwagi. Si³a, która na zawsze odmieni Twoje ¿ycie (34.77z)
Sze¶æ my¶lowych kapeluszy (29.00z)
Kariera programisty. Jak budowaæ do¶wiadczenie, przej¶æ rekrutacjê i zdobyæ pracê marzeñ (60.39z)
Superskuteczne strategie opanowania jêzyków obcych. Twój prywatny coach. Wydanie II (25.93z)
Angielski w biznesie. Kurs video. Poziom pierwszy. Kurs jêzykowy dla zapracowanych (39.00z)
Ty te¿ to masz! Odkryj swoje talenty i zacznij robiæ w ¿yciu to, co lubisz i potrafisz najlepiej (12.90z)
Getting Things Done, czyli sztuka bezstresowej efektywno¶ci. Wydanie II (oprawa twarda) (49.90z)
Getting Things Done dla nastolatków. Jak ogarn±æ wiele spraw i zyskaæ mnóstwo czasu (20.35z)
Mind mapping z komputerem. Uporz±dkuj swoje my¶li (21.95z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych my¶lenie lateralne (18.99z)
ECDL Modu³ 3 Przetwarzanie tekstów (31.20z)
Nie t³umacz siê, dzia³aj! Odkryj moc samodyscypliny (Wydanie ekskluzywne + Audiobook mp3) (38.35z)
Podstawy zarz±dzania projektami (21.35z)
15 tajemnic zarz±dzania czasem. O czym wiedz± ludzie sukcesu? (12.90z)
Angielski dla specjalistów IT. Kurs video. Komunikacja w codziennej pracy (49.00z)
Znajd¼ swoje DLACZEGO. Droga do poczucia spe³nienia i wewnêtrznej motywacji (12.90z)

Pozostae z serii: Inne

Programowanie aplikacji na iPhone 4. Poznaj platformê iOS SDK3 od podstaw (89.00z)
Getting Started with OAuth 2.0. Programming Clients for Secure Web API Authorization and Authentication (72.24z)
Bash Quick Start Guide (109.00z)
CorelDRAW 9 f/x (90.00z)
Photoshop. Pluginy i efekty specjalne (37.00z)
Matematyka Europejczyka. Zeszyt æwiczeñ dla gimnazjum. Klasa 1. Czê¶æ 1 (12.90z)
E-biznes. Poradnik praktyka. Wydanie II (21.45z)
Wzorce projektowe w .NET Core 3. Projektowanie zorientowane obiektowo z wykorzystaniem C# i F# (37.95z)
Przetwarzanie danych w du¿ej skali. Niezawodno¶æ, skalowalno¶æ i ³atwo¶æ konserwacji systemów (48.95z)
Skrypty pow³oki systemu Linux. Receptury. eBook. Mobi (47.00z)
Building Modern Networks (159.00z)
Excel 2007 PL. Formu³y (119.00z)
Postfix. Przewodnik encyklopedyczny (59.00z)
Integracja PHP z Windows (89.00z)
UML 2.0 Pocket Reference. UML Syntax and Usage (55.24z)
QuickBooks 2009: The Missing Manual (101.15z)
E-biznes po godzinach. Jak zarabiaæ w sieci bez rzucania pracy na etacie (21.45z)
Flash 5. Podstawy (55.00z)
AJAX i PHP. Tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych. Wydanie II. eBook. Pdf (37.00z)
Windows 7 PL. Optymalizacja i dostosowywanie systemu (49.00z)

feniks24 | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet hucisko telefon | wolne domki na nocleg w domkach wolne domki Sopot last minute domki nad morzem | hotel spa ciechocinek | cr media