e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Elektronika
Seria: Inne
Promocja: -44%


Poradnik dla dozoru i elektromonterów zdaj±cych egzamin kwalifikacyjny URE Grupy G1

Stanis³aw Paciorek
promocja -44%
cena: 39.196428571429 z 21.95 z
Data wydania: 2020-10-01
stron: 104, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie helion.pl

Przygotuj siê dobrze i uzyskaj potwierdzenie swoich uprawnieñ

Poradnik jest przeznaczony dla pracowników dozoru i elektromonterów pracuj±cych w ró¿nych bran¿ach ― w tym w kopalniach i zak³adach energetycznych ― przygotowuj±cych siê do egzaminu kwalifikacyjnego URE Grupy G1. Certyfikat ten jest zwykle wymagany od osób, które zajmuj± siê eksploatacj± urz±dzeñ elektroenergetycznych w przedsiêbiorstwach lub wykonuj± us³ugi na rzecz innych podmiotów i osób fizycznych.
Podrêcznik omawia w zakresie podstawowym problematykê regulowan± przepisami wydanymi na podstawie Kodeksu pracy, Prawa energetycznego i Prawa budowlanego. Dotyka tak¿e zagadnieñ wynikaj±cych z przepisów wydanych na podstawie Prawa geologicznego i górniczego. Ksi±¿ka zawiera przyk³adowe pytania, które mog± zostaæ zadane podczas egzaminu, wraz z odpowiedziami. Zdany egzamin pozwala uzyskaæ ¶wiadectwo kwalifikacyjne, uprawniaj±ce do samodzielnego wykonywania prac eksploatacyjnych przy urz±dzeniach elektroenergetycznych na stanowiskach dozoru i eksploatacji grupy G1.


Cena: 21.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Elektronika

Encyklopedia elementów elektronicznych. Tom 1. Rezystory, kondensatory, cewki indukcyjne, prze³±czniki, enkodery, przeka¼niki i tranzystory (44.16z)
Drony dla bystrzaków (21.95z)
Zabawy z elektronik±. Ilustrowany przewodnik dla wynalazców i pasjonatów (59.00z)
My¶l jak in¿ynier. Projekty techniczne dla m³odych bystrzaków (17.94z)
Elektronika z Excelem (34.90z)
Modu³y GSM w systemach mikroprocesorowych (71.43z)
Lutowanie od podstaw. Wydanie II (31.85z)
Schematy elektroniczne i elektryczne. Przewodnik dla pocz±tkuj±cych. Wydanie IV (31.36z)
Elektronika dla bystrzaków. Wydanie III (39.20z)
Gad¿ety szpiegowskie. Szalony Geniusz (59.00z)
Multisim.Technika cyfrowa w przyk³adach (64.67z)
Smart Home Hacks. Tips & Tools for Automating Your House (101.15z)
Programowanie uk³adów AVR dla praktyków (89.00z)
Mikrokontrolery PIC w praktycznych zastosowaniach (37.95z)
Elektronika bez oporu. Praktyczne przyk³ady (38.94z)
DSP. Cyfrowe przetwarzanie sygna³ów. Praktyczny poradnik (119.05z)
Projektowanie systemów mikroprocesorowych (66.67z)
Wzmacniacze operacyjne i pomiarowe. Przewodnik projektanta (66.67z)
Projektowanie analogowych uk³adów scalonych (78.10z)
Wspó³czesne uk³ady cyfrowe (56.19z)

Pozostae z serii: Inne

Puppet 4.10 Beginner's Guide - Second Edition (159.00z)
Zrozumieæ g³êbokie uczenie (74.59z)
The Cybersecurity Playbook for Modern Enterprises (129.00z)
Perl dla ka¿dego (65.00z)
Access 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik. eBook. ePub (69.90z)
Implementing Cloud Design Patterns for AWS (109.00z)
Hybrid Cloud for Developers (139.00z)
Beginning Swift (89.90z)
Automatyzacja nudnych zadañ z Pythonem. Nauka programowania (89.00z)
Python i Excel. Nowoczesne ¶rodowisko do automatyzacji i analizy danych (37.95z)
Python. Receptury (99.00z)
Hiszpañski dla bystrzaków. Wydanie II (24.34z)
InDesign 2.0 PL. Æwiczenia (29.90z)
Mikrokontrolery AVR ATtiny w praktyce (61.71z)
Visual Studio 2013. Podrêcznik programowania w C# z zadaniami (32.45z)
Dziwna matematyka. Podró¿ ku nieskoñczono¶ci (24.18z)
Fotografia kulinarna. Od zdjêcia do arcydzie³a. Wydanie II (59.00z)
AutoCAD 2000 i 2000 PL (63.00z)
Korzystanie z us³ug Microsoft Office 365 Prowadzenie ma³ej firmy w chmurze (31.92z)
Fotografia portretowa w naturalnym ¶wietle. Jak to robi± najlepsi (39.90z)

bezprzewodowy światłowodowy internet radiowy maków podhalanski telefon serwery | zajdzyj Serwis laptopów ursus naprawimy wszystko | polecam genialny niepowtarzalny serwis laptopów warszawa sosnkowskiego 33 serwis komputerowy | fumigowanie | sala konferencyjna w Ciechocinku