e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: excel
Seria: Inne
Promocja: -44%


Planowanie i ocena rentowno¶ci przedsiêwziêcia. Finanse z arkuszem kalkulacyjnym

Maciej Skudlik
promocja -44%
cena: 39.196428571429 z 21.95 z
Data wydania: 2015-11-03
stron: 184, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl

Zaprzêgnij Excela do analizy ekonomicznej!

 • Zasady analizy ekonomicznej w praktyce, czyli jak rzetelnie oceniæ rentowno¶æ przedsiêwziêcia
 • Informatyka w akcji, czyli jak zbudowaæ program do analizy przysz³ych zdarzeñ w arkuszu kalkulacyjnym
Przeprowadzenie rzetelnej analizy ekonomicznej nie jest ³atwe i na ogó³ zajmuje bardzo du¿o czasu, ale bez niej nie ocenisz w³a¶ciwie sytuacji i nie oszacujesz rentowno¶ci swoich planów biznesowych. Nie wszystko da siê przyspieszyæ, jednak czê¶æ zadañ mo¿e wykonaæ za Ciebie sprytny program, wspó³pracuj±cy z arkuszem kalkulacyjnym! Je¶li chcesz nauczyæ siê poprawnie prognozowaæ przysz³o¶æ Twojego biznesu, z uwzglêdnieniem wszystkich wa¿nych czynników, a tak¿e tworzyæ programy u³atwiaj±ce Ci pracê, siêgnij po tê ksi±¿kê.

W jej pierwszej czê¶ci znajdziesz omówienie metodologii sporz±dzania analiz ekonomicznych, wraz ze studiami przypadku, wskazaniem potencjalnych niebezpieczeñstw, wykresami i przyk³adowymi obliczeniami. Druga czê¶æ zawiera natomiast szczegó³owy opis kroków koniecznych do stworzenia automatycznego programu obliczaj±cego rentowno¶æ przysz³ych przedsiêwziêæ, wraz z wprowadzanymi formu³ami, zrzutami ekranu i rysunkami u³atwiaj±cymi zrozumienie tre¶ci. Pozwól, by program do analizy ekonomicznej pracowa³ za Ciebie!
 • Rola analizy ekonomicznej i finansowej oraz ró¿nice miêdzy nimi
 • Podstawowe zasady sporz±dzania analizy ekonomicznej
 • Analiza przesz³o¶ci — korzystanie ze sprawozdañ finansowych
 • Wska¼niki rentowno¶ci na ró¿nych poziomach i wska¼niki istotne dla inwestorów
 • Planowanie przysz³ych zdarzeñ, w tym plany operacyjne i strategiczne
 • Analiza przysz³o¶ci — metody podejmowania decyzji, metoda zdyskontowanych przep³ywów pieniê¿nych
 • Budowa strony tytu³owej i aktywnego spisu tre¶ci
 • Budowa arkusza zawieraj±cego wszelkie planowane warto¶ci i za³o¿enia
 • Budowa arkusza obliczeniowego i podsumowuj±cego z rekomendacj±
 • Budowa wykresów przedstawiaj±cych przysz³e przedsiêwziêcie w czytelnej formie graficznej

Wiarygodna analiza ekonomiczna w Twoim komputerze!Cena: 21.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: excel

Excel 2019 PL. Biblia (79.98z)
Python i Excel. Nowoczesne ¶rodowisko do automatyzacji i analizy danych (37.95z)
Excel 2013 i programowanie VBA. Kurs video. Poziom pierwszy. Tworzenie makr dla arkusza kalkulacyjnego (29.00z)
Raporty podsumowuj±ce - teraz 2x szybciej! (42.40z)
Excel 2010 PL. Formu³y (64.35z)
Excel w praktyce, wydanie luty 2015 r (37.09z)
Excel. Programowanie w VBA dla bystrzaków. Wydanie V (37.17z)
Power Pivot dla Excela. Zaawansowane mo¿liwo¶ci (34.30z)
Tablice informatyczne. MS Excel 2007 PL. Funkcje (7.10z)
Excel 2016 VBA i makra (78.06z)
Excel 2013. 101 porad i sztuczek które oszczêdz± Twój czas (44.90z)
Excel w praktyce, wydanie listopad 2015 r (37.09z)
Excel 2010 PL. Rozwi±zywanie problemów dla ka¿dego (34.90z)
Excel 2007 PL. Æwiczenia praktyczne (29.00z)
ABC Excel 2021 PL (43.55z)
Excel 2013 PL. Programowanie w VBA. Vademecum Walkenbacha (70.95z)
Excel 2003: The Missing Manual. The Missing Manual (135.15z)
Excel 2007: The Missing Manual (135.15z)
Office 2016 PL. Kurs (24.34z)
Funkcje w Excelu (31.20z)

Pozostae z serii: Inne

Ocena bezpieczeñstwa sieci wyd. 3 (71.82z)
Microsoft SharePoint 2010: Rozwi±zania oparte na chmurze (31.92z)
Java. Receptury (95.00z)
WSO2 Developer's Guide (179.00z)
Oszukaj mnie, je¶li potrafisz. Proste sposoby przechytrzenia wspó³czesnych kanciarzy (24.70z)
Windows Vista PL. Przewodnik encyklopedyczny. eBook. Pdf (99.00z)
Testowanie oprogramowania w .NET Core 2.0. Kurs video. Poziom pierwszy. Jak pisaæ dobry, niezawodny i ³atwy w utrzymaniu kod (39.00z)
React. Receptury. Poradnik dla zaawansowanych (54.45z)
Server Side development with Node.js and Koa.js Quick Start Guide (109.00z)
Chris Niedenthal Wybrane fotografie 1973-1989 (60.88z)
100 sposobów na sieci bezprzewodowe. Wydanie II (49.00z)
Elementy teorii mnogo¶ci (16.96z)
Zdajemy egzamin ECDL CAD (32.68z)
Wiêcej ni¿ architektura oprogramowania (39.00z)
Mistrz programowania. Zwiêksz efektywno¶æ i zrób karierê. eBook. ePub (29.90z)
Praktyczny kurs SQL. Wydanie II (25.85z)
Photoshop 5. Korekcja i separacja. Vademecum profesjonalisty (84.00z)
Switching to the Mac: The Missing Manual, Leopard Edition. Leopard Edition (143.65z)
Grafika w biznesie. Projektowanie elementów to¿samo¶ci wizualnej - logotypy, wizytówki oraz papier firmowy (39.00z)
Kto Ci ukrad³ marzenia? Czyli autorska metoda realizacji #1000marzeñ (31.92z)