e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: E-biznes
Seria: Inne


Plemiona 2.0. Zostañ internetowym przywódc±

Seth Godin
cena: 34.90 z
Data wydania: 2010-02-01
stron: 136, twarda oprawa, format: 122x194

wicej na stronie helion.pl
Plemiona to lektura obowi±zkowa dla nas wszystkich. We wspó³czesnym ¶wiecie kwestia przywództwa spoczywa w rêkach ka¿dego z nas.
Bill Bradley, by³y senator USA

Silne plemiê pod wezwaniem

  1. 1. DAWNIEJ mianem plemienia okre¶lali¶my grupê powi±zan± ze sob± pokrewieñstwem, obszarem zamieszkania, jêzykiem, kultem religijnym i zale¿no¶ciami ekonomicznymi.
  2. 2. OBECNIE, kiedy granice miêdzy pañstwami zacieraj± siê, a narodowo¶æ nie jest ju¿ kluczowym elementem powi±zañ spo³ecznych, ta definicja w fascynuj±cy sposób wyewoluowa³a.
  3. 3. PLEMIÊ dzi¶ to grupa ludzi przywi±zanych do jednej, wspólnej idei, celu, pomys³u na ¿ycie prywatne czy zawodowe. Nie ³±czy ich przymus, ale chêæ bycia spójn± i pe³n± pasji grup±.
  4. 4. INTERNET sprawia, ¿e plemiê mo¿e rozszerzyæ pole oddzia³ywania. Blogi, portale spo³eczno¶ciowe - mo¿liwo¶ci s± tysi±ce.Ka¿de plemiê potrzebuje przede wszystkim dwóch rzeczy: PRZYWÓDZTWA oraz zwi±zków z innymi lud¼mi. To jest Twoja szansa - mo¿esz ZNALE¬Æ lub STWORZYÆ plemiê i przewodziæ mu.
Nie ma znaczenia, kim jeste¶ - genialnym programist±, mi³o¶nikiem starych pocztówek, smakoszem win, b³yskotliwym ksiêgowym czy literaturoznawc±. Dzi¶ mo¿esz zrobiæ co¶ naprawdê wielkiego - obj±æ przywództwo nad wspó³pracownikami, klientami, inwestorami, wyznawcami, hobbistami lub czytelnikami.
Mo¿e kieruje Tob± ambicja, empatia, chêæ zbawienia ¶wiata, a mo¿e pobudki czysto finansowe. Cokolwiek daje Ci satysfakcjê - mo¿esz zrealizowaæ swój wielki plan jeszcze dzi¶.
Nowa ksi±¿ka Setha Godina to aktualny wk³ad autora w jego nieustaj±c± pracê nad podanymi w przystêpny sposób wielkimi ideami, które s± w stanie zmieniæ ¶wiat.


Cena: 34.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: E-biznes

Lean Customer Development. Twórz produkty, po które klienci bêd± ustawiaæ siê w kolejkach (39.90z)
Sekrety Bitcoina i innych kryptowalut. Jak zmieniæ wirtualne pieni±dze w realne zyski (34.90z)
Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu (37.00z)
Ask, Measure, Learn. Using Social Media Analytics to Understand and Influence Customer Behavior (84.92z)
Designing Mobile Payment Experiences. Principles and Best Practices for Mobile Commerce (118.15z)
Copywriting sprzeda¿owy. Jêzyk korzy¶ci w praktyce (42.90z)
Skuteczny marketing na TikToku. Jak zdobyæ miliony wy¶wietleñ i tysi±ce obserwatorów w miesi±c (albo szybciej) (59.00z)
NOWE MEDIA pod redakcj± Eryka Mistewicza (26.00z)
Godzina dziennie z mobile marketingiem (37.95z)
eBay: The Missing Manual. The Missing Manual (80.74z)
Prawo dla startupu (44.90z)
Lean Customer Development. Twórz produkty, po które klienci bêd± ustawiaæ siê w kolejkach (21.95z)
Copywriting. Jak sprzedawaæ s³owem (34.20z)
Prawo dla twórców internetowych (34.90z)
Druga pensja z sieci. Jak rozpocz±æ i rozwin±æ dzia³alno¶æ w internecie, nie rezygnuj±c z aktualnej pracy (39.90z)
Superinteligencja. Scenariusze, strategie, zagro¿enia (30.19z)
Sekrety pomiarów w mediach spo³eczno¶ciowych (69.00z)
Lean AI. How Innovative Startups Use Artificial Intelligence to Grow (169.15z)
Present Yourself. Using SlideShare to Grow Your Business (92.65z)
Skuteczny marketing na TikToku. Jak zdobyæ miliony wy¶wietleñ i tysi±ce obserwatorów w miesi±c (albo szybciej) (32.45z)

Pozostae z serii: Inne

Dart: Up and Running (63.74z)
Kompletny przewodnik po DAX. Analiza biznesowa przy u¿yciu Microsoft Excel, SQL Server Analysis Services i Power BI (88.83z)
Okablowanie strukturalne sieci. Teoria i praktyka. Wydanie III. eBook. Pdf (39.90z)
Tajniki C# i .NET Framework. Wydajne aplikacje dziêki zaawansowanym funkcjom jêzyka C# i architektury .NET (59.99z)
Redesign The Web. Smashing Magazine (59.00z)
Praktyczny poradnik poligraficzny. Procesy (48.95z)
CorelDRAW X5 PL. Æwiczenia praktyczne (12.60z)
Elektronika bez oporu. Praktyczne przyk³ady (38.94z)
¦wiat nowych technologii. Czy sztuczna inteligencja zdominuje ¿ycie cz³owieka? (22.50z)
Scratch. Komiksowa przygoda z programowaniem. Wydanie II (21.95z)
Magia s³ów. Jak pisaæ teksty, które porw± t³umy (12.90z)
Spock: Up and Running. Writing Expressive Tests in Java and Groovy (220.15z)
Microsoft Windows Server 2008 R2 Vademecum administratora (73.71z)
MySQL 8 Cookbook (169.00z)
Asembler. Leksykon kieszonkowy. eBook. ePub (22.90z)
CRM. Relacje z klientami (59.00z)
ASP.NET Core MVC 2.0 Cookbook (169.00z)
Tablice informatyczne. C#. Wydanie III (17.00z)
Packet Tracer 6 dla kursów Cisco - Tom4 - Tworzenie plików PKA i praca w trybie Multiuser (29.25z)
ASP.NET w Visual Web Developer 2008. Æwiczenia (24.00z)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet pewelka telefon | wczasy nad morzem Dźwirzyno noclegi noclegi nad morzem | dentysta pszów | noclegi ciechocinek