e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


Projektowanie oprogramowania dla zupe³nie pocz±tkuj±cych. Owoce programowania. Wydanie IV

Tony Gaddis
cena: 99.00 z
Data wydania: 2022-04-01
stron: 696, miêkka oprawa, format: 164x239

wicej na stronie helion.pl
Niejeden programista rozpoczyna swoj± przygodê z tworzeniem kodu od zapoznania siê z wybranym jêzykiem programowania. Pó¼niej pisze mniej lub bardziej rozbudowane programy, byæ mo¿e za pomoc± którego¶ frameworku. W ten sposób mo¿na pracowaæ w przypadku prostych aplikacji, jednak nauczenie siê, jak projektowaæ trochê bardziej z³o¿one oprogramowanie, wymaga nieco innego podej¶cia. Konieczne jest zrozumienie sposobu dzia³ania komputera, przetwarzania danych, a tak¿e poznanie ró¿nych podej¶æ do projektowania aplikacji. Dopiero po ugruntowaniu sobie takiej wiedzy mo¿na zacz±æ tworzyæ kod prawdziwie skalowalny, efektywny i ³atwy w utrzymaniu.
Ten doskonale napisany podrêcznik jest przeznaczony dla tych, którzy nie maj± jeszcze praktycznego do¶wiadczenia w projektowaniu i tworzeniu oprogramowania. Niezbêdna wiedza jest tu przekazywana za pomoc± ³atwego do zrozumienia pseudokodu czy schematów blokowych. Omówiono takie zagadnienia jak typy danych, zmienne, operacje wej¶cia - wyj¶cia, struktury steruj±ce, modu³y, funkcje, tablice i pliki, jak równie¿ programowanie obiektowe, tworzenie graficznych interfejsów u¿ytkownika i programów sterowanych zdarzeniami. W ka¿dym rozdziale znalaz³o siê wiele przyk³adowych projektów programów, u³atwiaj±cych utrwalenie zdobytej wiedzy.
Najwa¿niejsze zagadnienia przedstawione w ksi±¿ce:
  • Zwiêz³e podstawy dzia³ania komputera i przetwarzania danych
  • Modu³y, funkcje, struktury warunkowe i cykliczne
  • Algorytmy sortowania
  • Wywo³ania rekurencyjne i przetwarzanie tekstu
  • Programowanie zorientowane obiektowo i wykorzystanie jêzyka UML
  • Tworzenie GUI za pomoc± edytorów takich jak Visual Studio czy NetBeans


Cena: 99.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Programowanie funkcyjne (63.20z)
Algorytmy bez tajemnic (44.90z)
Head First Software Development. Edycja polska (37.95z)
Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów (54.29z)
Refaktoryzacja. Ulepszanie struktury istniej±cego kodu. Wydanie II (43.45z)
Agile Development. Filozofia programowania zwinnego (37.95z)
Budowanie mikrous³ug (69.00z)
Wyra¿enia regularne. Wprowadzenie (19.20z)
Tablice informatyczne. Wzorce projektowe (17.00z)
Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów (48.95z)
Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów (40.20z)
Architektura ewolucyjna. Projektowanie oprogramowania i wsparcie zmian (35.40z)
Koncepcja Domain-Driven Design. Dostosowywanie architektury aplikacji do strategii biznesowej (51.35z)
Zostañ programist±. Kurs video. Fundamentalne zasady i koncepcje programistyczne (29.00z)
Systemy reaktywne. Wzorce projektowe i ich stosowanie (20.90z)
Zrozumieæ programowanie (57.82z)
Ci±g³e dostarczanie oprogramowania. Automatyzacja kompilacji, testowania i wdra¿ania (69.00z)
Podstawy programowania. Kurs video. Projektowanie i modelowanie obiektowe (29.00z)
Adaptywny kod. Zwinne programowanie, wzorce projektowe i SOLID-ne zasady. Wydanie II (34.50z)
Jak staæ siê lepszym programist±. Przewodnik (31.35z)

Pozostae z serii: Inne

Moodle 4 E-Learning Course Development - Fifth Edition (149.00z)
Head First Ajax. Edycja polska. eBook. Pdf (62.90z)
Czytanie kodu. Punkt widzenia twórców oprogramowania open source (54.90z)
Programowanie strukturalne i obiektowe. Programowanie obiektowe i programowanie pod Windows. Tom II (24.31z)
Modele dalszego trwania ¿ycia oraz ich zastosowania w przypadku osób starszych (34.00z)
Java EE 7 Essentials. Enterprise Developer Handbook (186.15z)
Hands-On Linux for Architects (109.00z)
Learning Social Media Analytics with R (189.00z)
Windows Server 2008 PL. Przewodnik encyklopedyczny (37.95z)
Egzamin 70-462 Administrowanie bazami danych Microsoft SQL Server 2012 Training Kit (79.92z)
AVR i ARM7. Programowanie mikrokontrolerów dla ka¿dego (42.35z)
Practical Artificial Intelligence with Swift. From Fundamental Theory to Development of AI-Driven Apps (220.15z)
Unity na start! Programowanie dla nastolatków (28.74z)
React Material-UI Cookbook (129.00z)
Microservices Deployment Cookbook (179.00z)
Mastering pandas - Second Edition (139.00z)
Augmented Reality with Unity AR Foundation (129.00z)
C#. Rusz g³ow±! Wydanie IV (83.85z)
Joomla! Oficjalny podrêcznik (69.00z)
Domowe lekcje matematyki (18.24z)