e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -45%


Podstawy jêzyka Swift. Programowanie aplikacji dla platformy iOS

Mark A. Lassoff (Author), Tom Stachowitz (Contributor)
promocja -45%
cena: 49 z 26.95 z
Data wydania: 2016-03-18
stron: 232, miêkka oprawa, format: 170x230

wicej na stronie helion.pl
Jêzyk Swift, uwa¿any za nastêpcê Objective-C, bardzo szybko sta³ popularny w¶ród programistów tworz±cych aplikacje na platformê iOS. Dzieje siê tak z wielu przyczyn: Swift w porównaniu ze swoim poprzednikiem charakteryzuje siê du¿o bardziej zwiêz³± i przejrzyst± sk³adni±, a kod napisany w tym jêzyku jest znacznie krótszy i czytelniejszy. Ponadto Swift ³±czy wiele elementów takich jêzyków, jak: JavaScript, Python, Ruby czy C#, dziêki czemu osoby pos³uguj±ce siê tymi jêzykami nie powinny mieæ trudno¶ci z opanowaniem Swifta.

Swift jest jêzykiem kompilowanym o du¿ej wydajno¶ci, z kompilatorem typu LLVM (ang. Low Level Virtual Machine). Oferuje on liczne funkcje wspomagaj±ce programowanie, przy tym jest elastyczny, je¶li chodzi o typy danych. Dziêki swej strukturze umo¿liwia wykorzystywanie paradygmatu programowania funkcyjnego.

Autor tej ksi±¿ki, uznany autorytet w dziedzinie programowania, w przystêpny sposób przedstawi³ podstawy programowania w Swifcie i przygotowa³ ca³y zestaw utrwalaj±cych tê wiedzê æwiczeñ i przyk³adów.
Z racji tego, ¿e Swift jest bardzo nowym i bardzo obiecuj±cym jêzykiem programowania, umiejêtno¶æ tworzenia w nim mo¿e wkrótce staæ siê Twoim atutem — zacznij naukê ju¿ dzi¶!

Dziêki tej ksi±¿ce:
  • Bez problemów rozpoczniesz pracê ze Swiftem
  • Poznasz typy zmiennych
  • Opanujesz polecenia i pêtle
  • Nauczysz siê tworzyæ i uaktualniaæ tablice oraz s³ownik
  • Poznasz rodzaje i metody wykorzystywania funkcji, klas i protoko³ów
  • Stworzysz interfejs aplikacji na iOS8 z u¿yciem Swifta


Cena: 26.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne - Programowanie

Amazon Connect: Up and Running (109.00z)
In¿ynieria oprogramowania (143.20z)
Resource-Oriented Computing with NetKernel. Taking REST Ideas to the Next Level (101.15z)
Microsoft SharePoint 2010 dla programistów (35.91z)
Learn Data Structures and Algorithms with Golang (129.00z)
Raspberry Pi. Przewodnik u¿ytkownika (39.00z)
Learn Amazon SageMaker (139.00z)
Learn QGIS (139.00z)
Poradnik design thinking - czyli jak wykorzystaæ my¶lenie projektowe w biznesie (25.93z)
Zrównowa¿ony kod. Dobre praktyki i heurystyki dla in¿ynierów oprogramowania (99.00z)
Learn ARCore - Fundamentals of Google ARCore (139.00z)
Najlepsze praktyki w Kubernetes. Jak budowaæ udane aplikacje (37.17z)
Programowanie strukturalne i obiektowe. Programowanie obiektowe i programowanie pod Windows. Tom II (24.31z)
Windows Azure. Wprowadzenie do programowania w chmurze (39.00z)
Ansible. Kurs video. Automatyzacja w IT od podstaw (79.00z)
Inteligentne metody komputerowe dla nauki, technologii i gospodarki (32.00z)
Raspberry Pi. Przewodnik u¿ytkownika (21.45z)
Understanding Compression. Data Compression for Modern Developers (135.15z)
Programista samouk. Profesjonalny przewodnik do samodzielnej nauki kodowania (35.99z)
Real World Haskell. Code You Can Believe In (169.15z)

Pozostae z serii: Inne

Wektory, czyli jeszcze wiêcej Corela. Grafika komputerowa dla dzieci (47.20z)
Podrêcznik CSS. Eric Meyer o tworzeniu nowoczesnych uk³adów stron WWW. Smashing Magazine (49.00z)
Windows 7 PL. Zaawansowana administracja systemem (26.95z)
Microsoft Access 2010 PL. Praktyczne podej¶cie (39.00z)
Nie ka¿ mi my¶leæ! O ¿yciowym podej¶ciu do funkcjonalno¶ci stron internetowych. Wydanie III (24.50z)
The DevOps 2.5 Toolkit (139.00z)
Blockchain. Zaawansowane zastosowania ³añcucha bloków. Wydanie II (61.38z)
LEGO Mindstorms EV3. Podstawy programowania. Æwiczenia z rozwi±zaniami (32.45z)
Microsoft Power BI Cookbook - Second Edition (159.00z)
Windows PowerShell 4.0 dla programistów .NET (18.10z)
Adobe Premiere Pro CC. Oficjalny podrêcznik (48.95z)
Ulead Video Studio 11 PL. Pierwsze starcie (18.99z)
Podstawy jêzyka T-SQL Microsoft SQL Server 2016 i Azure SQL Database (75.20z)
Positioning in CSS. Layout Enhancements for the Web (29.67z)
PowerPoint 2007 PL. Ilustrowany przewodnik (19.90z)
Learning OpenDaylight (179.00z)
eBay Hacks. Tips & Tools for Bidding, Buying, and Selling. 2nd Edition (80.74z)
Facebook Graph API. Tworzenie rozbudowanych rozwi±zañ we Flashu. eBook ePub (37.00z)
Google App Engine. Tworzenie wydajnych aplikacji w Javie (54.90z)
ROS Robotics Projects - Second Edition (139.00z)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet pewelka telefon | wczasy nad morzem Dźwirzyno noclegi noclegi nad morzem | dentysta pszów | olejetanio | layartancep