e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: photoshop
Seria: Inne


Photoshop. Pluginy i efekty specjalne

Artur Mo¶cicki, Kamil Mo¶cicki
cena: 37.00 z
Data wydania: 2011-04-21
stron: 192, miêkka oprawa, format: B5

wicej na stronie helion.pl

U¿ywaj wtyczek i twórz zaawansowane efekty
za pomoc± kilku klikniêæ mysz±.

Na rynku dostêpnych jest mnóstwo zaawansowanych programów do obróbki zdjêæ. Pozwalaj± one uzyskaæ wiele prostych efektów, poprawiæ jako¶æ fotografii czy pozbyæ siê typowych wad, takich jak efekt czerwonych oczu. Co wyró¿nia program Adobe Photoshop na tle konkurencji? Miêdzy innymi dostêpno¶æ olbrzymiej liczby zró¿nicowanych pluginów, czyli niestandardowych filtrów umo¿liwiaj±cych b³yskawiczne tworzenie zaskakuj±cych efektów specjalnych czy przekszta³canie nieudanych, niewyra¼nych zdjêæ w doskona³e fotografie.
Dziêki ksi±¿ce "Photoshop. Pluginy i efekty specjalne" poznasz kilkadziesi±t najbardziej przydatnych filtrów i ich zastosowania, a tak¿e nauczysz siê z nich korzystaæ. Wykonuj±c seriê prostych, praktycznych æwiczeñ, dowiesz siê, jak za pomoc± kilku klikniêæ mysz± utworzyæ ciekawe efekty kolorystyczne, pozbyæ siê czêsto spotykanych wad, miêdzy innymi zaciemnionych rogów i zniekszta³ceñ obrazu, czy przekszta³ciæ zdjêcie w szkic. Zobaczysz tak¿e, jak po³±czyæ mo¿liwo¶ci wielu filtrów i stworzyæ interesuj±cy fotomonta¿.
  • Instalowanie i uruchamianie wtyczek
  • Przyciemnianie i rozja¶nianie zdjêæ
  • Zaawansowane efekty kolorystyczne
  • Wyostrzanie zdjêæ
  • Przekszta³canie fotografii w szkic
  • Usuwanie zniekszta³ceñ geometrycznych
  • Pozbywanie siê niepo¿±danych elementów
  • Dodawanie ¶niegu i innych zjawisk natury
  • Tworzenie fotomonta¿y

Specjalna oferta

"Two Pilots tylko dla Czytelników ksi±¿ki przygotowa³a specjaln± 25-procentow± zni¿kê na zakup wtyczek Red Eye Pilot, Color Pilot i Wire Pilot (wtyczki zosta³y omówione w rozdziale 7.). Je¶li jeste¶ zainteresowany zakupem wtyczek, wejd¼ na stronê: http://www.colorpilot.com/special_plugins. Czas oferty ograniczony."


Cena: 37.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: photoshop

Photoshop LAB. Zagadka kanionu i inne tajemnice najpotê¿niejszej przestrzeni barw. Wydanie II (38.90z)
Photoshop. Maskowanie i komponowanie. Wydanie II (119.00z)
Photoshop. Efekty specjalne (67.00z)
Adobe Photoshop PL. Oficjalny podrêcznik. Edycja 2020 (43.45z)
Po prostu Photoshop 6/6 CE (55.00z)
Adobe Photoshop CS/CS PL. Oficjalny podrêcznik (64.90z)
Tablice informatyczne. Photoshop CS3/CS3 PL (7.10z)
Photoshop w trampkach. Stwórz w³asny album rodzinny (14.85z)
Oko w oko z Adobe Photoshop CS2 (89.00z)
Photoshop CC. Wszystko, co musisz wiedzieæ o Photoshopie CC (30.40z)
Oko w oko z Adobe Photoshop CS4/CS4 PL (70.95z)
Photoshop CS3 PL. Ilustrowany przewodnik (19.90z)
Adobe Photoshop CS5/CS5 PL. Oficjalny podrêcznik (77.00z)
Adobe Photoshop CS3/CS3 PL. Oficjalny podrêcznik (77.00z)
Photoshop CS2 RAW. Using Adobe Camera Raw, Bridge, and Photoshop to Get the Most out of Your Digital Camera (118.15z)
Adobe Photoshop PL. Oficjalny podrêcznik. Edycja 2020 (47.40z)
Photoshop 7/7 CE. Korekcja i separacja. Vademecum profesjonalisty (129.00z)
Adobe Photoshop 7. Wystarczy jedno klikniêcie! (39.90z)
Adobe Photoshop CS6. Kurs video. Kreatywne efekty w fotografii ¶lubnej (39.00z)
Photoshop CS4 PL. Retusz i restauracja fotografii. Biblia (54.45z)

Pozostae z serii: Inne

FISZKI audio japoñski Starter (15.19z)
Mastering Predictive Analytics with R - Second Edition (189.00z)
JavaScript. Leksykon kieszonkowy (9.90z)
Microsoft Excel 2010 PL. Praktyczne podej¶cie (39.00z)
Systemy ERP. Modelowanie, projektowanie, wdra¿anie (32.45z)
Windows 2000 Professional. Vademecum Profesjonalisty (45.00z)
Sztuka prowadzenia cyberkonfliktu. Atak i obrona w czasie rzeczywistym (43.45z)
Introducing Python. Modern Computing in Simple Packages (109.65z)
Java Fundamentals (109.00z)
Microsoft 365 Mobility and Security - Exam Guide MS-101 (109.00z)
WordPerfect 5.1. Pierwsze kroki (6.30z)
Opowie¶ci w obiektywie. ¦wiat okiem Vincenta Laforeta (67.00z)
C#. Kurs video. Zacznij programowaæ obiektowo! (47.60z)
Ruby. Leksykon kieszonkowy. eBook. ePub (13.95z)
SQL in a Nutshell. A Desktop Quick Reference (152.15z)
W drodze do CCNA. Zadania przygotowuj±ce do egzaminu (37.95z)
C++ In a Nutshell. A Desktop Quick Reference (135.15z)
CSS wed³ug Erica Meyera. Sztuka projektowania stron WWW, CSS wed³ug Erica Meyera. Kolejna ods³ona (99.00z)
100 sposobów na Excel 2007 PL. Tworzenie funkcjonalnych arkuszy . eBook. ePub (44.90z)
Unreal Engine 4 Shaders and Effects Cookbook (109.00z)