e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


PHP, MySQL i JavaScript. Wprowadzenie. Wydanie IV

Robin Nixon
promocja -44%
cena: 97.232142857143 z 54.45 z
Data wydania: 2015-06-25
stron: 704, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl

Przewodnik twórcy stron i aplikacji sieciowych!

PHP wraz z baz± danych MySQL oraz jêzykiem JavaScript to potê¿ne trio, dziêki któremu mo¿esz zbudowaæ aplikacjê internetow± dowolnej wielko¶ci. Je¿eli do tego do³o¿ysz mo¿liwo¶ci najnowszej wersji jêzyka HTML (oznaczonej cyfr± 5), CSS3 oraz bibliotekê jQuery, nic nie bêdzie w stanie zatrzymaæ Twojej kreatywno¶ci.

Je¿eli chcesz opanowaæ te narzêdzia i stworzyæ atrakcyjn± oraz funkcjonaln± aplikacjê internetow±, trafi³e¶ na idealn± ksi±¿kê. Znajdziesz tu niezbêdn± wiedzê o jêzyku PHP, bazie danych MySQL, HTML5, CSS3, JavaScripcie i jQuery. Ju¿ od pierwszych stron zaczniesz poznawaæ sk³adniê oraz konstrukcje jêzyka programowania PHP, techniki programowania obiektowego oraz praktyczne porady zwi±zane z u¿ywaniem PHP. Nastêpnie uzupe³nisz wiedzê na temat bazy danych MySQL. Dowiesz siê, jak tworzyæ zapytania SQL oraz w jaki sposób wykorzystaæ dane zawarte w bazie z poziomu PHP. Po opanowaniu „strony serwerowej” przejdziesz do nauki technik tworzenia interaktywnych stron WWW. Zobaczysz, jak u¿ywaæ jêzyka JavaScript, jakie nowo¶ci zawiera HTML5 oraz jak wielki potencja³ kryj± w sobie CSS3 i jQuery. Ksi±¿ka ta jest ciekaw± lektur± dla pasjonatów chc±cych tworzyæ w³asne, zaawansowane aplikacje.
  • Dog³êbnie opanuj jêzyk PHP, pocz±wszy od podstaw a¿ do metod programowania obiektowego.
  • Zapoznaj siê z MySQL, od struktury bazy danych do skomplikowanych zapytañ.
  • Naucz siê u¿ywaæ rozszerzenia MySQLi — udoskonalonego interfejsu PHP dla MySQL.
  • Twórz dynamiczne strony PHP, które dostosowuj± siê do u¿ytkownika.
  • Zarz±dzaj ciasteczkami i sesjami, z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeñstwa.
  • Opanuj jêzyk JavaScript i wzbogaæ go z u¿yciem jQuery.
  • Wykorzystaj ¿±dania Ajax do komunikacji miêdzy przegl±dark± a serwerem.
  • U¿yj CSS2 i CSS3 do opracowania profesjonalnej szaty graficznej stron WWW.
  • Poznaj nowe funkcje HTML5, w tym geolokacjê, obs³ugê d¼wiêku i filmów oraz elementu canvas.

Kompendium wiedzy dla twórcy stron i aplikacji sieciowychCena: 54.45 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: MySQL - Programowanie

MySQL. Darmowa baza danych. Æwiczenia praktyczne. Wydanie II (19.20z)
MySQL. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II (9.35z)
MySQL Troubleshooting. What To Do When Queries Don't Work (63.74z)
MySQL in a Nutshell (118.15z)
PHP i MySQL. Rozmówki (21.95z)
PHP, MySQL i JavaScript. Wprowadzenie. Wydanie V (65.45z)
PHP i MySQL. Witryna WWW oparta na bazie danych. Wydanie IV (32.45z)
MySQL. Darmowa baza danych. Æwiczenia praktyczne. Wydanie II (34.90z)
PHP & MySQL: The Missing Manual. 2nd Edition (143.65z)
PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty. Wydanie V (65.40z)
Head First PHP & MySQL. Edycja polska (54.45z)
PHP i MySQL. Dla ka¿dego. Wydanie II (89.00z)
Learning MySQL and MariaDB. Heading in the Right Direction with MySQL and MariaDB (186.15z)
Szybsza Sieæ z jêzykami PHP, MySQL i JavaScript. Zaawansowane aplikacje z wykorzystaniem najnowszych technologii (22.45z)
Wysoko wydajne MySQL. Sprawdzone strategie dzia³ania na du¿± skalê. Wydanie IV (89.00z)
MySQL. Kurs video. Od podstaw do zagadnieñ zaawansowanych. Tworzenie i analizowanie baz danych (29.00z)
Wydajna praca z MySQL. Efektywne i bezpieczne zarz±dzanie bazami danych (48.95z)
PHP i MySQL. Rozmówki (39.90z)
Zapytania w SQL. Przyjazny przewodnik. Wydanie IV (129.00z)
Zapytania w SQL. Przyjazny przewodnik. Wydanie IV (70.95z)

Pozostae z serii: Inne

Python dla DevOps. Naucz siê bezlito¶nie skutecznej automatyzacji (56.07z)
Wybierz czerwon± pigu³kê (29.90z)
Strategie Red Team. Ofensywne testowanie zabezpieczeñ w praktyce (63.36z)
Windows 8.1 Krok po kroku (88.83z)
CSS3. Podrêcznik nowoczesnego webdevelopera (38.35z)
Tworzenie stron WWW. Almanach (69.00z)
Matematyka-Arkusz maturalny. MegaMatma nr 3. Poziom podstawowy. Zadania z rozwi±zaniami (7.99z)
Ruby on Rails 2.1. Tworzenie nowoczesnych aplikacji internetowych (39.00z)
ECUK. Us³ugi w sieciach informatycznych (8.38z)
Zespo³y wirtualne i rozproszone. Zdalne zarz±dzanie projektem informatycznym (25.14z)
Firebase Cookbook (159.00z)
Aplikacje graficzne na mikrokontroler 89c52, 89s52, 89c55wd, 89c51rb2, 89c51rc2, 89c51rd2, 89c51ed2. Oprogramowanie narzêdziowe i aplikacje dla bootloaderów i systemów ISP (15.00z)
Skuteczne social media. Prowad¼ dzia³ania, osi±gaj zamierzone efekty. Wydanie 2 rozszerzone (26.95z)
CCNP TSHOOT. Oficjalny przewodnik certyfikacji (109.65z)
Microsoft Windows Server 2019. Kurs video. Zaawansowane administrowanie sieci± (49.00z)
Vulkan Cookbook (189.00z)
OpenCL. Akceleracja GPU w praktyce (47.20z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 7 - 8. Czê¶æ 1. Doskonalimy logiczne my¶lenie, rozumowanie, spostrzegawczo¶æ i percepcjê wzrokowo-s³uchow± (18.67z)
Programming Microsoft Dynamics NAV - Fifth Edition (179.00z)
mod_perl. Podrêcznik programisty (69.00z)