e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: php
Seria: Inne


PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty. Wydanie trzecie

Luke Welling, Laura Thomson
cena: 99.00 z
Data wydania: 2005-02-08
stron: 912, twarda oprawa, format: B5

wicej na stronie helion.pl
Tandem PHP i MySQL to niew±tpliwie najpopularniejsze i najpowszechniej rozpoznawane narzêdzia do tworzenia dynamicznych witryn WWW i aplikacji internetowych. Ich popularno¶æ jest wynikiem nie tylko ogromnych mo¿liwo¶ci, ale tak¿e bezp³atnego dostêpu do obu narzêdzi. Za pomoc± PHP i MySQL tworzone s± proste skrypty, mechanizmy zarz±dzania tre¶ci± serwisów WWW, sklepy internetowe i tysi±ce innych aplikacji. Spo³eczno¶æ programistów korzystaj±cych z PHP i MySQL stale siê powiêksza, a producenci tych narzêdzi nieustannie pracuj± nad ich udoskonalaniem.
"PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty. Wydanie trzecie" to kolejne wydanie bestsellerowego podrêcznika opisuj±cego wszystkie aspekty projektowania stron i aplikacji internetowych z wykorzystaniem PHP i MySQL. W trzecim wydaniu ksi±¿ki znale¼æ mo¿na szczegó³owe omówienie mo¿liwo¶ci najnowszych wersji obu narzêdzi - programowania obiektowego, obs³ugi wyj±tków, biblioteki SimpleXML oraz procedur sk³adowanych. Ksi±¿ka zawiera przyk³ady demonstruj±ce wykorzystanie PHP i MySQL do realizacji ró¿nych zadañ zwi±zanych z funkcjonowaniem dynamicznych witryn WWW. Mo¿e to byæ uwierzytelnianie u¿ytkowników, tworzenie koszyka na zakupy, dynamiczne generowanie obrazków oraz dokumentów w formacie PDF, wysy³anie poczty elektronicznej i zarz±dzanie ni± oraz ³±czenie siê z us³ugami WWW za pomoc± XML-a.
 • Podstawy jêzyka PHP w wersji 5.0
 • Programowanie obiektowe w PHP
 • Praca z MySQL
 • Projektowanie bazy danych
 • Operacje na danych zgromadzonych w tabelach
 • Administrowanie baz± danych
 • Projektowanie komercyjnych witryn WWW
 • Bezpieczeñstwo witryn WWW
 • Metody uwierzytelniania u¿ytkowników
 • Interakcja aplikacji z serwerem
 • Mechanizmy kontroli sesji
 • Dynamiczne generowanie grafiki i plików PDF
 • Personalizacja witryny
 • Korzystanie z us³ug sieciowych za pomoc± protoko³u SOAP

Je¶li chcesz nauczyæ siê wszystkiego, co zwi±zane jest z tworzeniem
dynamicznych witryn WWW, koniecznie przeczytaj tê ksi±¿kê.Cena: 99.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: php

PHP i MySQL. Dla ka¿dego (67.00z)
PHP5. Radocha z programowania (29.90z)
PHP-Nuke. Tworzenie witryn WWW (47.00z)
PHP. Stwórz w³asn± stronê internetow± (49.90z)
PHP i MySQL. Dynamiczne strony WWW. Szybki start. Wydanie II (79.00z)
Smarty PHP. Leksykon kieszonkowy (17.90z)
PHP5. Zaawansowane programowanie (79.00z)
PHP4. Leksykon kieszonkowy (9.90z)
100 sposobów na PHP (57.00z)
PHP5 i MySQL. Biblia (99.00z)
PEAR. Programowanie w PHP (44.00z)
PHP5. Obiekty, wzorce, narzêdzia (99.00z)
PHP i MySQL. Aplikacje bazodanowe (79.00z)
PHP5. Kompendium webmastera (69.00z)
PHP5. Tworzenie stron WWW. Æwiczenia praktyczne. Wydanie III . eBook. Pdf (19.90z)
PHP w mgnieniu oka (24.90z)
PHP. Zaawansowane programowanie. Vademecum profesjonalisty (75.00z)
PHP 5. Nowe mo¿liwo¶ci (39.90z)
PHP. 101 praktycznych skryptów (29.60z)
PHP. Rozmówki (29.00z)

Pozostae z serii: Inne

Julia High Performance - Second Edition (94.99z)
Python Machine Learning Blueprints - Second Edition (139.00z)
iOS 5 Programming Cookbook. Solutions & Examples for iPhone, iPad, and iPod touch Apps (186.15z)
ECMAScript Cookbook (139.00z)
DIY Microcontroller Projects for Hobbyists (129.00z)
Skrypty pow³oki systemu Linux. Receptury. Wydanie III (48.95z)
Hands-On Deep Learning with R (109.00z)
Social eCommerce. Increasing Sales and Extending Brand Reach (135.15z)
Microsoft Visual C# 2010 Krok po kroku (88.83z)
Niezawodne zasady web designu. Projektowanie spektakularnych witryn internetowych. Wydanie III (26.95z)
Tableau Prep Cookbook (129.00z)
Responsive Theming for Drupal. Making Your Site Look Good on Any Device (63.74z)
Windows 7 Vademecum Administratora (47.04z)
BIOS. Leksykon kieszonkowy (9.90z)
Kodowanie z Minecraftem.. Buduj wy¿ej, szybciej zbieraj plony, kop g³êbiej i automatyzuj nudne zajêcia (57.82z)
Web 2.0. Przewodnik po strategiach. eBook. Pdf (31.99z)
Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla szkó³ ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Czê¶æ 3 (27.92z)
Jêzyk C (7.20z)
AutoCAD 11 (Ma³y Leksykon) (5.00z)
Tajniki ASP.NET Core 2.0 (88.83z)

Jedyny profesjonalny operator w gminie stryszawa korzystaj z naszych usług telefonu, internetu i komputerów, wspieraj lokalną działalność a nie obcy kapitał | wolny apartament na nocleg i spanie wolne apartamenty Mielno last minute apartament nad morzem | koparka Piła | parafiaostrowek | NAJLEPSZE - pozycjonowanie stron www Piła