e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Programowanie funkcyjne. Krok po kroku

Joshua Backfield
promocja -44%
cena: 34.285714285714 z 19.20 z
Data wydania: 2015-03-12
stron: 160, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie helion.pl

Zmieñ swoje podej¶cie do programowania!

Jêzyki funkcyjne zdobywaj± w¶ród programistów coraz wiêksz± popularno¶æ. Jak bezbole¶nie zmieniæ sposób my¶lenia na funkcyjny? U³atwi Ci to niniejsza ksi±¿ka, w ca³o¶ci po¶wiêcona temu podej¶ciu do programowania.

Poznaj podstawy teoretyczne programowania funkcyjnego, a nastêpnie zacznij zg³êbiaæ tajniki typów funkcyjnych, rekurencji oraz zmiennych niepodlegaj±cych modyfikacji. Z kolejnych rozdzia³ów dowiedz siê, czym s± ewaluacja rygorystyczna i nierygorystyczna. Zobacz te¿, jak wykonaæ dopasowanie do wzorca. Co jeszcze znajdziesz w tej ksi±¿ce? Wprowadzenie do jêzyka Scala, przedstawienie jêzyka Groovy oraz opis technik funkcyjnego programowania obiektowego to tylko niektóre z poruszanych w niej tematów. Je¿eli chcesz zmieniæ sposób programowania na funkcyjny, to doskona³a pozycja dla Ciebie!
  • Dowiesz siê, czemu obecne sprawnie dzia³aj±ce aplikacje lepiej funkcjonuj± z kodem funkcyjnym.
  • Przejdziesz od wzorców stylu imperatywnego do kodu funkcyjnego w kilku podstawowych krokach.
  • Przyspieszysz z jêzykami Groovy i Scala dziêki przyk³adom.
  • Zrozumiesz, w jaki sposób typy funkcyjne s± przekazywane do innych funkcji i zwracane z nich.
  • Przekonwertujesz istniej±ce metody na funkcje czyste, a pêtle na metody rekurencyjne.
  • Przejdziesz od zmiennych mutowalnych do niemutowalnych.
  • Uzyskasz praktyczne do¶wiadczenie w zakresie stosowania instrukcji oraz ewaluacji nierygorystycznej.
  • Bêdziesz stosowa³ programowanie funkcyjne z elementami programowania obiektowego.

Przekonaj siê, jak podej¶cie funkcyjne mo¿e u³atwiæ Ci ¿ycie!Cena: 19.20 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Programowanie w jêzyku Go. Koncepcje i przyk³ady. Wydanie II (69.00z)
DevOps Paradox (109.00z)
Od monolitu do mikrous³ug. Ewolucyjne wzorce przekszta³cania systemów monolitycznych (34.59z)
Systemy reaktywne. Wzorce projektowe i ich stosowanie (20.90z)
Od monolitu do mikrous³ug. Ewolucyjne wzorce przekszta³cania systemów monolitycznych (30.20z)
Fundamentals of Software Architecture. An Engineering Approach (254.15z)
Wyra¿enia regularne od podstaw (21.95z)
Zrozumieæ programowanie (57.82z)
Modern DevOps Practices (139.00z)
Mistrz czystego kodu. Kodeks postêpowania profesjonalnych programistów (31.20z)
Tablice informatyczne. Wzorce projektowe (9.35z)
Programuj tak, aby nie naprawiaæ. Planowanie projektów i systemów (56.07z)
Systemy ucz±ce siê (39.01z)
Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza (37.95z)
Programowanie strukturalne (41.07z)
Refaktoryzacja. Ulepszanie struktury istniej±cego kodu (46.20z)
Od matematyki do programowania uogólnionego (59.00z)
Metodologia i techniki programowania (12.58z)
Kod doskona³y. Jak tworzyæ oprogramowanie pozbawione b³êdów. Wydanie II (129.00z)
Mistrz czystego kodu. Kodeks postêpowania profesjonalnych programistów (25.93z)

Pozostae z serii: Inne

Programowanie mikrokontrolerów 8051 w jêzyku C - pierwsze kroki (71.28z)
Smart Robotics with LEGO MINDSTORMS Robot Inventor (109.00z)
Continuous Delivery with Docker and Jenkins (179.00z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 1-3 (18.67z)
SQL. Jak osi±gn±æ mistrzostwo w konstruowaniu zapytañ (30.19z)
Analiza, cz. 1 (47.20z)
Po prostu Netscape 3 (22.50z)
Applied Akka Patterns. A Hands-On Guide to Designing Distributed Applications (169.15z)
Implementowanie Microsoft Dynamics AX 2012 za pomoc± Sure Step 2012 (43.47z)
Java. Praktyczne narzêdzia (99.00z)
Minecraft. Kreatywna nauka i zabawa (29.90z)
Instant .NET 4.5 Extension Methods How-to (74.99z)
Windows i sieci komputerowe (16.10z)
Bootstrap. Tworzenie interfejsów stron WWW. Technologia na start! (19.20z)
Wydajna praca z MySQL. Efektywne i bezpieczne zarz±dzanie bazami danych (48.95z)
Visual Studio 2013. Podrêcznik programowania w C# z zadaniami (32.45z)
Mastering Adobe Photoshop Elements 2021 - Third Edition (159.00z)
Android. Programowanie gier na tablety. eBook. ePub (31.99z)
Essential Silverlight 2 Up-to-Date (118.15z)
Mac OS X 10.4 Tiger. Podrêcznik (24.00z)

bezprzewodowy światłowodowy internet grzechynia telefon serwery | transport ziemi Piła | torby papierowe z nadrukiem Piła | http://wycinkadrzew.bydgoszcz.pl/pozwolenia.html