e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


Programowanie funkcyjne. Krok po kroku

Joshua Backfield
cena: 49.00 z
Data wydania: 2015-03-12
stron: 160, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie helion.pl

Zmieñ swoje podej¶cie do programowania!

Jêzyki funkcyjne zdobywaj± w¶ród programistów coraz wiêksz± popularno¶æ. Jak bezbole¶nie zmieniæ sposób my¶lenia na funkcyjny? U³atwi Ci to niniejsza ksi±¿ka, w ca³o¶ci po¶wiêcona temu podej¶ciu do programowania.

Poznaj podstawy teoretyczne programowania funkcyjnego, a nastêpnie zacznij zg³êbiaæ tajniki typów funkcyjnych, rekurencji oraz zmiennych niepodlegaj±cych modyfikacji. Z kolejnych rozdzia³ów dowiedz siê, czym s± ewaluacja rygorystyczna i nierygorystyczna. Zobacz te¿, jak wykonaæ dopasowanie do wzorca. Co jeszcze znajdziesz w tej ksi±¿ce? Wprowadzenie do jêzyka Scala, przedstawienie jêzyka Groovy oraz opis technik funkcyjnego programowania obiektowego to tylko niektóre z poruszanych w niej tematów. Je¿eli chcesz zmieniæ sposób programowania na funkcyjny, to doskona³a pozycja dla Ciebie!
  • Dowiesz siê, czemu obecne sprawnie dzia³aj±ce aplikacje lepiej funkcjonuj± z kodem funkcyjnym.
  • Przejdziesz od wzorców stylu imperatywnego do kodu funkcyjnego w kilku podstawowych krokach.
  • Przyspieszysz z jêzykami Groovy i Scala dziêki przyk³adom.
  • Zrozumiesz, w jaki sposób typy funkcyjne s± przekazywane do innych funkcji i zwracane z nich.
  • Przekonwertujesz istniej±ce metody na funkcje czyste, a pêtle na metody rekurencyjne.
  • Przejdziesz od zmiennych mutowalnych do niemutowalnych.
  • Uzyskasz praktyczne do¶wiadczenie w zakresie stosowania instrukcji oraz ewaluacji nierygorystycznej.
  • Bêdziesz stosowa³ programowanie funkcyjne z elementami programowania obiektowego.

Przekonaj siê, jak podej¶cie funkcyjne mo¿e u³atwiæ Ci ¿ycie!Cena: 49.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

User Story Mapping. Discover the Whole Story, Build the Right Product (143.65z)
DDD. Kompendium wiedzy (10.90z)
Szacowanie oprogramowania Kulisy czarnej magii. Dla praktyków (62.91z)
Projektowanie systemów rozproszonych. Wzorce i paradygmaty dla skalowalnych, niezawodnych us³ug (21.95z)
Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza. Wydanie II (49.28z)
Mistrz czystego kodu. Kodeks postêpowania profesjonalnych programistów (25.93z)
Certyfikowany tester ISTQB. Poziom podstawowy (39.50z)
Monolith to Microservices. Evolutionary Patterns to Transform Your Monolith (186.15z)
Seeking SRE. Conversations About Running Production Systems at Scale (169.15z)
Micro:bit. Nauka programowania i elektroniki dla ma³ych oraz du¿ych (27.45z)
Mikrous³ugi oparte na zdarzeniach. Wykorzystywanie danych w organizacji na du¿± skalê (44.16z)
The Software Architect Elevator. Redefining the Architect's Role in the Digital Enterprise (220.15z)
Scratch. Komiksowa przygoda z programowaniem. Wydanie II (21.95z)
Modelowanie i implementacja systemów informatycznych (21.35z)
Tablice informatyczne. Wzorce projektowe (9.35z)
Zaprojektuj bota. Tworzenie interfejsów konwersacyjnych (17.90z)
Platformy integracyjne. Zagadnienia wybrane (49.45z)
Master Apache JMeter - From Load Testing to DevOps (109.00z)
In¿ynieria oprogramowania. Jak zapewniæ jako¶æ tworzonym aplikacjom (25.85z)
Introducing Erlang. Getting Started in Functional Programming. 2nd Edition (143.65z)

Pozostae z serii: Inne

Tajniki jêzyka JavaScript. Zakresy i domkniêcia (49.00z)
Opus magnum C++. Misja w nadprzestrzeñ C++14/17. Tom 4 (26.95z)
Hands-On Network Programming with C# and .NET Core (129.00z)
Democratizing Artificial Intelligence with UiPath (159.00z)
Leading Lean. Ensuring Success and Developing a Framework for Leadership (143.65z)
Expert AWS Development (159.00z)
STL w praktyce. 50 sposobów efektywnego wykorzystania (34.90z)
Inventor. Pierwsze kroki (39.00z)
Robot Operating System Cookbook (139.00z)
Hands-On Software Architecture with C# 8 and .NET Core 3 (119.00z)
Geek w ¶wiecie korporacji. Podrêcznik kariery programisty (21.45z)
Nmap: Network Exploration and Security Auditing Cookbook - Second Edition (189.00z)
Parallel and Concurrent Programming in Haskell. Techniques for Multicore and Multithreaded Programming (169.15z)
PDF Hacks. 100 Industrial-Strength Tips & Tools (84.92z)
Mastering Malware Analysis (159.00z)
W³ochy. Zielony przewodnik (wydanie I) (49.90z)
Hadoop Application Architectures (186.15z)
XML. Wprowadzenie. Wydanie II (49.90z)
GIMP 2.6 dla fotografów - techniki cyfrowej obróbki zdjêæ. Od inspiracji do obrazu (43.45z)
Photoshop CS3/CS3 PL. Kana³y i maski. Biblia (54.45z)

bezprzewodowy światłowodowy internet skawica telefon serwery | przedszkole Piła | z nadrukiem torby papierowe Piła | noclegi ciechocinek