e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji. Wydanie II rozszerzone

Andrzej Batko
cena: 39.00 z
Data wydania: 2011-01-20
stron: 256, twarda oprawa, format: A5

wicej na stronie helion.pl

S³owa mog± byæ BRONI¡,
przynie¶æ BOGACTWO,
zapewniæ W£ADZÊ
i dzia³aæ jak AFRODYZJAK

S³owa… s± w Tobie i wokó³ Ciebie. Mog± byæ broni±, dzia³aæ jak narkotyk, przynie¶æ bogactwo. S³owami kochasz i nienawidzisz. To dziêki nim kszta³tujesz rzeczywisto¶æ - wp³ywasz na innych i samego siebie.
Czy wiesz, ¿e na ¶wiecie - Twoim ¶wiecie - trwa odwieczna walka? Walka o Twoje my¶li, Twoje uczucia i Twój portfel. Do wygrania tej batalii nie wystarcz± zwyk³e sztuczki.

Tutaj konieczna jest prawdziwa sztuka! Sztuka perswazji!
Zdajesz sobie sprawê z tego, ¿e s³owa maj± dostêp do ludzkiej pod¶wiadomo¶ci? I ¿e codziennie bywasz… hipnotyzowany? W³a¶nie tak - hipnotyzowany! Najskuteczniejsze techniki wp³ywania na Twój umys³ ukryte s± miêdzy z pozoru niewinnymi s³owami.
Czy jeste¶ gotów poznaæ nowe narzêdzia, które dadz± Ci ogromn± w³adzê nad umys³ami, uczuciami i zachowaniami innych ludzi? Czy jeste¶ na to wystarczaj±co dojrza³y? Wyobra¼ sobie, ¿e ju¿ posiadasz umiejêtno¶æ porywania ludzi do dzia³ania tak, aby byli przekonani o s³uszno¶ci swoich decyzji, a jednocze¶nie podejmowali je zgodnie z Twoim ¿yczeniem. Masz dar nape³niania ich serc pozytywn± energi±. Zdobywasz ich sympatiê i akceptacjê dla Twoich propozycji. Teraz masz jeszcze wiêksze szanse to osi±gn±æ. Czy¿ ta perspektywa nie jest kusz±ca?
Z kolejnej ods³ony tej bestsellerowej ksi±¿ki dowiesz siê:
  • w jaki sposób szybko opanowaæ techniki perswazji i z powodzeniem je stosowaæ;
  • czy ka¿dy jest tak samo podatny na hipnozê;
  • jak kotwiczyæ stany emocjonalne;
  • kiedy manipulacja staje siê nieetyczna;
  • czy techniki perswazji sprawdzaj± siê tak¿e w zarz±dzaniu samym sob±.Cena: 39.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: ¦wi±teczne prezenty

Pies wojny. Jak oficer SAS sta³ siê pionkiem w afrykañskiej wojnie o ropê (39.90z)
Trening mentalny biegacza. Jak utrzymaæ motywacjê (18.10z)
Sprzeda¿, zarz±dzanie i efektywno¶æ osobista w 101 praktycznych przyk³adach (54.00z)
Made in Japan (27.92z)
Zdrowie masz we krwi! Jak ¿yæ w zgodzie z grup± krwi. Wydanie II (34.90z)
Szkatu³ka pe³na Sahelu. Subsaharyjska ballada (44.90z)
Cypherpunks. Wolno¶æ i przysz³o¶æ internetu (34.90z)
Kot Dalajlamy (27.90z)
Z talentem do gwiazd. Jak robiæ karierê w show-biznesie (39.90z)
Kot Dalajlamy (34.90z)
Model biznesowy. TY (59.00z)
System Bia³oru¶ (29.90z)
Obud¼ swoj± kreatywno¶æ. Jak aktywowaæ twórczy potencja³ umys³u (27.90z)
Nie t³umacz siê, dzia³aj! Odkryj moc samodyscypliny (34.90z)
¦wiat florystyki. Sztuka uk³adania i fotografowania kwiatów (47.00z)
Siedem dróg do relaksacji. Naucz siê, jak pokonaæ stres (24.90z)
Miêdzy rodzicami a dzieæmi. Przyjazne kontakty z pociechami (39.00z)
M±¿, którego nie zna³am (27.90z)
Pokolenia. Wiek deszczu, wiek s³oñca (31.92z)
Schudnij z Kaizen (27.90z)

Pozostae z serii: Inne

Wprowadzenie do badañ operacyjnych z komputerem + CD (44.30z)
Wprowadzenie do Raspberry Pi. Wydanie II (27.20z)
Getting Started with Terraform - Second Edition (119.00z)
Microsoft SharePoint 2013 Krok po kroku (63.84z)
Pokonaj stres. Kurs video. Jak zadbaæ o odporno¶æ psychiczn± w obecnej i ka¿dej trudnej sytuacji (39.00z)
TukTukCinema. Czyli rzecz o Indiach, Gangesie, rado¶ci ¿ycia, wiecznie psuj±cym siê skuterze i Bolku i Lolku (21.45z)
Korporacyjne jezioro danych. Wykorzystaj potencja³ big data w swojej organizacji (26.95z)
Clean Code in Python (159.00z)
SQL in a Nutshell. A Desktop Quick Reference Guide. 3rd Edition (143.65z)
Efficient MySQL Performance (220.15z)
Jak zaprogramowaæ robota. Zastosowanie Raspberry Pi i Pythona w tworzeniu autonomicznych robotów. Wydanie II (64.35z)
ArcGIS Pro 2.x Cookbook (189.00z)
SwiftUI Cookbook - Second Edition (159.00z)
Learn WebAssembly (159.00z)
Access 2010 PL. Æwiczenia praktyczne. eBook. Mobi (19.90z)
Kwalifikacja EE.08. Monta¿ i eksploatacja systemów komputerowych, urz±dzeñ peryferyjnych i sieci. Czê¶æ 1. Urz±dzenia techniki komputerowej. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk (30.36z)
Excel 2013 PL. Programowanie w VBA. Vademecum Walkenbacha (99.00z)
Co ludzie sukcesu robi± przed ¶niadaniem (24.34z)
Królestwo k³amstw. Podró¿ w g³±b ¶wiata cyberprzestêpców (24.69z)
Model biznesowy. TY (37.95z)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet zawoja telefon | zajdzyj Serwis komputerowy ursus naprawimy wszystko | noclegi nad morzem w domkach wolne domki nad morzem Pustkowo last minute domki nad morzem | ciechocinek hotel | Komornik Poznań