e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: photoshop
Seria: Inne


Adobe Photoshop CS6/CS6 PL. Oficjalny podrêcznik

Adobe Creative Team
cena: 77.00 z
Data wydania: 2013-02-21
stron: 376, miêkka oprawa, format: 170x230

wicej na stronie helion.pl

Najszybszy i naj³atwiejszy sposób na poznanie Adobe Photoshop CS6!

Adobe Photoshop to najpopularniejszy program do obróbki grafiki rastrowej. Rozwijany od wielu lat, co roku zaskakuje kolejnymi innowacjami. Jego mo¿liwo¶ci s± ponadprzeciêtne, a graficy nie wyobra¿aj± sobie ¶wiata bez Photoshopa. Nie inaczej jest z jego najnowsz± wersj± CS6. Kolejne nowo¶ci i ulepszenia pozwol± Ci na jeszcze przyjemniejsz± i bardziej wydajn± pracê z Twoimi zdjêciami.
Dziêki tej ksi±¿ce masz szansê b³yskawicznie opanowaæ nowo¶ci z ostatniej wersji oraz funkcje od lat dostêpne w Photoshopie. Zosta³a ona napisana przez najlepszych specjalistów z firmy Adobe, co gwarantuje najwy¿sz± jako¶æ informacji. W trakcie lektury dowiesz siê, jak skonfigurowaæ swój obszar roboczy, korygowaæ zdjêcia, korzystaæ z potencja³u mechanizmu warstw oraz wydajnie u¿ywaæ zaznaczeñ. W kolejnych rozdzia³ach zdobêdziesz informacje na temat masek, kana³ów i ¶cie¿ek. Adobe Photoshop mo¿e równie¿ przydaæ siê do edycji materia³ów wideo - temu tematowi zosta³ po¶wiêcony ca³y rozdzia³. Nauczysz siê st±d tworzyæ elementy trójwymiarowe czy przygotowywaæ plik na potrzeby internetu. Przekonasz siê te¿, ¿e uzyskanie zgodno¶ci kolorów na ekranie i wydruku nie musi byæ takie trudne. To idealny podrêcznik dla wszystkich u¿ytkowników programu, którzy chc± poznaæ Photoshop CS6 lub poszerzyæ swoje umiejêtno¶ci. Nie po¿a³ujesz tego zakupu!
Dziêki tej ksi±¿ce:
  • poznasz nowo¶ci z wersji CS6
  • opanujesz obs³ugê Photoshopa
  • skorygujesz swoje zdjêcia
  • wzbogacisz siê o nowe do¶wiadczenia!

Kompletny przewodnik po ¶wiecie Photoshopa!


Patron medialny:Cena: 77.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: photoshop

Adobe Photoshop 7. Wystarczy jedno klikniêcie! (39.90z)
Photoshop CS5: The Missing Manual (169.15z)
Adobe Photoshop CC. Oficjalny podrêcznik. Wydanie II (77.00z)
Photoshop CS/CS PL. Skuteczne rozwi±zania (39.90z)
Photoshop CS (34.90z)
Photoshop. Podrêcznik u¿ytkownika Lightrooma. Wydanie II (26.95z)
Photoshop CS5 PL. Pierwsza pomoc (19.90z)
Photoshop. Pluginy i efekty specjalne (37.00z)
Photoshop CS. Kurs (34.90z)
Photoshop. Twoje projekty krok po kroku (59.00z)
Photoshop. Twoje projekty krok po kroku (32.45z)
Oko w oko z Adobe Photoshop CS (89.00z)
Photoshop. Profesjonalny retusz i fotomonta¿ (67.00z)
Photoshop. Korekcja i separacja. Vademecum profesjonalisty. Wydanie V (147.00z)
Thinking in Photoshop (39.90z)
Photoshop CS3/CS3 PL. Kana³y i maski. Biblia (54.45z)
Photoshop CS2/CS2 PL. Prosto do celu (47.00z)
Photoshop. Pikantne efekty specjalne (32.45z)
Photoshop Elements 2. Szybki start (65.00z)
Photoshop CS2/CS2 PL. Biblia profesjonalisty (127.00z)

Pozostae z serii: Inne

Dependency Injection in .NET Core 2.0 (179.00z)
Learning Informatica PowerCenter 10.x - Second Edition (189.00z)
Excel. Makrodefinicje (60.00z)
Terraform: Up & Running. Writing Infrastructure as Code. 2nd Edition (220.15z)
Pamiêæ doskona³a. 50 ³amig³ówek, które wytrenuj± Twój mózg i pozwol± Ci zapamiêtaæ wszystko (10.95z)
Node.js w praktyce. Tworzenie skalowalnych aplikacji sieciowych (54.90z)
Spl±tana sieæ. Przewodnik po bezpieczeñstwie nowoczesnych aplikacji WWW. eBook. Mobi (43.90z)
Wprowadzenie do systemów baz danych (99.00z)
Delphi 2006. Æwiczenia praktyczne (17.00z)
R Graphics Cookbook. Practical Recipes for Visualizing Data. 2nd Edition (254.15z)
Hakerzy atakuj±. Jak przej±æ kontrolê nad sieci± (34.90z)
Ruby. Wprowadzenie. eBook. Pdf (27.00z)
Po prostu Premiere 6 (60.00z)
Poznajemy LEGO MINDSTORMS EV3. NARZÊDZIA I TECHNIKI BUDOWANIA I PROGRAMOWANIA ROBOTÓW (47.04z)
Apache Sqoop Cookbook. Unlocking Hadoop for Your Relational Database (55.24z)
jQuery. Rusz g³ow±!. eBook. Pdf (62.90z)
Jak zarabiaæ na blogu i pozostaæ sob± (19.20z)
Angular instalacja i dzia³anie (71.82z)
Beyond Bullet Points. Magia ukryta w Microsoft PowerPoint. Oczaruj s³uchaczy i porwij ich do dzia³ania. Wydanie III (26.95z)
Hurtownie danych. Od przetwarzania analitycznego do raportowania. eBook. ePub (54.99z)