e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: photoshop
Seria: Inne


Photoshop CS3 CE. Kurs

Anna Owczarz-Dadan
cena: 34.90 z
Data wydania: 2007-09-13
stron: 360, miêkka oprawa, format: B5

wicej na stronie helion.pl
Photoshop CS3, podobnie jak poprzednie wersje tego programu, jest potê¿nym narzêdziem umo¿liwiaj±cym obróbkê cyfrowych zdjêæ. Rozwijany od lat, ewoluowa³ wraz ze zmieniaj±cymi siê technikami rejestracji obrazu, by w koñcu staæ siê najwygodniejsz±, kompleksowo wyposa¿on± aplikacj±, wykorzystywan± przez najlepszych grafików na ¶wiecie. Jednocze¶nie prostota jego obs³ugi sprawia, ¿e mog± u¿ywaæ go wszyscy - i przy odrobinie uporu ka¿demu uda siê poprawiæ wygl±d fotografii. Kolejna edycja Photoshopa poza ulepszonym interfejsem oferuje wiele nowych lub znacznie rozbudowanych narzêdzi, których znajomo¶æ pozwoli Ci w pe³ni wykorzystywaæ niesamowite mo¿liwo¶ci programu.
"Photoshop CS3 CE. Kurs" to podrêcznik, w którym znajdziesz przejrzyste omówienie najwa¿niejszych opcji nowej wersji tego programu! Dziêki niemu nauczysz siê miêdzy innymi kadrowania, korzystania z wbudowanych filtrów, pracy na warstwach oraz ³±czenia technik typowej edycji zdjêæ z efektami malarskimi. Poszczególne rozdzia³y podzielone zosta³y na czê¶æ teoretyczn± i praktyczn± zawieraj±c± pytania i æwiczenia, co umo¿liwi Ci orientacjê w stanie w³asnej wiedzy i praktyczne wykorzystanie umiejêtno¶ci zdobytych podczas lektury.
 • Podstawowe dzia³ania na plikach
 • Zaznaczanie, wycinanie i wklejanie
 • Malowanie i rysowanie
 • Zmienianie parametrów okna i dokumentu
 • Praca z warstwami i paleta Warstwy
 • Tworzenie ró¿nych kszta³tów w dokumencie
 • Wype³nianie kszta³tów kolorem i gradientem
 • Kadrowanie i obracanie obrazów
 • Dopasowywanie kolorystyki i jasno¶ci obrazu
 • U¿ywanie narzêdzi maskuj±cych
 • Zabawa z filtrami i usuwanie szumów
 • Wstawianie tekstu
 • Drukowanie zdjêæ

Opanuj sztukê profesjonalnej obróbki zdjêæ!Cena: 34.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: photoshop

Photoshop. Twoje projekty krok po kroku (32.45z)
Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener (43.45z)
Adobe Photoshop CC. Kurs video. Poziom drugi. Zaawansowane techniki i triki dla ka¿dego (39.00z)
Photoshop. Podrêcznik u¿ytkownika Lightrooma. Wydanie II (29.40z)
Po prostu Photoshop 6/6 CE (55.00z)
Photoshop 7/7 CE. Kurs (34.90z)
Photoshop Studio. Obrazy malowane cyfrowo (69.00z)
Photoshop CS/CS PL. Skuteczne rozwi±zania (39.90z)
Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podrêcznik (149.00z)
Po prostu Photoshop CS5/CS5 PL (89.00z)
Photoshop. Pluginy i efekty specjalne (37.00z)
Adobe Photoshop CS5/CS5 PL. Oficjalny podrêcznik (77.00z)
Photoshop CS3. Æwiczenia praktyczne (18.99z)
Photoshop CC: The Missing Manual (169.15z)
Zaklêcia Photoshopa. Edycja zdjêæ. Wydanie II (99.00z)
Photoshop LAB. Zagadka kanionu i inne tajemnice najpotê¿niejszej przestrzeni barw. Wydanie II (38.90z)
Photoshop CS4 PL. Æwiczenia praktyczne. eBook. Pdf (19.90z)
Photoshop CS4/CS4 PL. Biblia (70.95z)
Photoshop CC: The Missing Manual. Covers 2014 release. 2nd Edition (160.65z)
Photoshop. Korekcja i separacja. Vademecum profesjonalisty. Wydanie V (147.00z)

Pozostae z serii: Inne

Pasja testowania. Wydanie II rozszerzone (24.50z)
Flash CS5 PL Professional. Æwiczenia praktyczne. eBook. ePub (23.90z)
Using Docker. Developing and Deploying Software with Containers (220.15z)
Modelowanie systemów informatycznych w jêzyku UML 2.1 (31.20z)
Linux. Wprowadzenie do wiersza poleceñ. Wydanie II (63.36z)
Skazany na sukces. Kariera w Data Science (50.56z)
Practical Artificial Intelligence and Blockchain (129.00z)
Wstêp do programowania w jêzyku C# (49.00z)
Wêdrówki przez czas. Nieoczywiste rozmowy o dziejach Europy (34.59z)
Skup siê! Trening mindfulness dla zestresowanych prac± (39.90z)
Akordy gitarowe dla bystrzaków (21.45z)
Delphi 2. Vademecum profesjonalisty (112.50z)
Java. Æwiczenia praktyczne. Wydanie II (18.99z)
C++ dla bystrzaków. Wydanie VII (37.95z)
ABC Excel 2013 PL (34.90z)
Paj±czek 5 NxG Professional (licencja) (225.00z)
LightWave 7. Vademecum profesjonalisty (75.00z)
Data Forecasting and Segmentation Using Microsoft Excel (139.00z)
Flash, Fireworks i FreeHand f/x (55.00z)
W obronie wolno¶ci (49.00z)

feniks24 | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet hucisko telefon | wolne domki na nocleg w domkach wolne domki Sopot last minute domki nad morzem | hotel spa ciechocinek | cr media