e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


Programowanie. Teoria i praktyka z wykorzystaniem C++. Wydanie II poprawione

Bjarne Stroustrup
cena: 129.00 z
Data wydania: 2013-05-21
stron: 1096, twarda oprawa, format: 164x239

wicej na stronie helion.pl

Zaczerpnij wiedzê o C++ od samego twórcy jêzyka!

 • Jak zacz±æ pracê w zintegrowanym ¶rodowisku programistycznym?
 • Jak profesjonalnie tworzyæ programy u¿ytkowe?
 • Jak korzystaæ z biblioteki graficznego interfejsu u¿ytkownika?
Je¶li zale¿y Ci na tym, aby zdobyæ rzeteln± wiedzê i perfekcyjne umiejêtno¶ci programowania z u¿yciem jêzyka C++, powiniene¶ uczyæ siê od wybitnego eksperta i twórcy tego jêzyka - Bjarne Stroustrupa, który jako pierwszy zaprojektowa³ i zaimplementowa³ C++. Podrêcznik, który trzymasz w rêku, daje Ci szansê odkrycia wszelkich tajników tego jêzyka, obszernie opisanego w miêdzynarodowym standardzie i obs³uguj±cego najwa¿niejsze techniki programistyczne. C++ umo¿liwia pisanie wydajnego i eleganckiego kodu, a wiêkszo¶æ technik w nim stosowanych mo¿na przenie¶æ do innych jêzyków programowania.
Ksi±¿ka „Programowanie w C++. Teoria i praktyka” zawiera szczegó³owy opis pojêæ i technik programistycznych, a tak¿e samego jêzyka C++, oraz przyk³ady kodu. Znajdziesz tu równie¿ omówienia zagadnieñ zaawansowanych, takich jak przetwarzanie tekstu i testowanie. Z tego podrêcznika dowiesz siê, na czym polega wywo³ywanie funkcji przeci±¿onych i dopasowywanie wyra¿eñ regularnych. Zobaczysz te¿, jaki powinien byæ standard kodowania. Poznasz sposoby projektowania klas graficznych i systemów wbudowanych, tajniki implementacji, wykorzystywania funkcji oraz indywidualizacji operacji wej¶cia i wyj¶cia. Korzystaj±c z tego przewodnika, nauczysz siê od samego mistrza pisaæ doskona³e, wydajne i ³atwe w utrzymaniu programy.
 • Techniki programistyczne
 • Infrastruktura algorytmiczna
 • Biblioteka standardowa C++
 • Instrukcje steruj±ce i obs³uga b³êdów
 • Implementacja i wykorzystanie funkcji
 • Kontrola typów
 • Interfejsy klas
 • Indywidualizacja operacji wej¶cia i wyj¶cia
 • Projektowanie klas graficznych
 • Wektory i pamiêæ wolna
 • Kontenery i iteratory
 • Programowanie systemów wbudowanych
 • Makra

Wykorzystaj wiedzê Bjarne Stroustrupa i pisz profesjonalne programy w C++!


Ksi±¿ka uzupe³niona o zebrane erraty i komentarze merytoryczne do poprzedniego wydania.


Dr Bjarne Stroustrup zaprojektowa³ i jako pierwszy zaimplementowa³ jêzyk C++. Stroustrup kieruje katedr± informatyki w College of Engineering na Uniwersytecie Texas A&M, jest cz³onkiem amerykañskiej National Academy of Engineering oraz AT&T. Jest tak¿e za³o¿ycielem i cz³onkiem komisji standaryzacyjnej ISO w sprawach jêzyka C++.


Cena: 129.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

Cross-Platform Development with Qt 6 and Modern C++ (159.00z)
C++ Optymalizacja kodu (55.44z)
C++. Dla ka¿dego. Wydanie VII (54.45z)
C++. Intensywny kurs (119.20z)
OpenCV 3. Komputerowe rozpoznawanie obrazu w C++ przy u¿yciu biblioteki OpenCV (149.00z)
Programowanie funkcyjne w jêzyku C++. Tworzenie lepszych aplikacji (32.45z)
C++ Data Structures and Algorithm Design Principles (129.00z)
C++ w 24 godziny. Wydanie VI (43.45z)
Learning OpenCV 3. Computer Vision in C++ with the OpenCV Library (313.65z)
C++. Kurs video. Poziom pierwszy. Sk³adnia, podstawowe elementy jêzyka, programowanie proceduralne (49.00z)
C++17 STL. Receptury (43.45z)
Rust High Performance (159.00z)
Architektura oprogramowania bez tajemnic. Wykorzystaj jêzyk C++ do tworzenia wydajnych aplikacji i systemów (64.35z)
USB. Praktyczne programowanie z Windows API w C++. Wydanie II (69.00z)
Boost C++ Application Development Cookbook - Second Edition (189.00z)
Concurrency with Modern C++ (119.00z)
Java 9: Building Robust Modular Applications (339.00z)
Jêzyk C++ mechanizmy, wzorce, biblioteki (54.50z)
C++. Przewodnik dla pocz±tkuj±cych (36.85z)
Wprowadzenie do C++ (31.35z)

Pozostae z serii: Inne

JAVA. Programowanie obiektowe w praktyce (32.30z)
D3 for the Impatient. Interactive Graphics for Programmers and Scientists (186.15z)
Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs. eBook. ePub (39.00z)
Oracle Database 12c i SQL. Programowanie (48.95z)
Word 2010 PL. Pierwsza pomoc (17.90z)
Projektowanie systemów CMS przy u¿yciu PHP i jQuery. eBook. Pdf (47.00z)
PowerPoint 2010 PL. Seria praktyk (39.90z)
iGen. Dlaczego dzieciaki dorastaj±ce w sieci s± mniej zbuntowane, bardziej tolerancyjne i mniej szczê¶liwe (38.02z)
Joomla! 3.x. Praktyczny kurs (37.95z)
Matematyka. Podrêcznik dla studentów kierunków ekonomicznych (25.59z)
Jak fotografowaæ kota (25.54z)
Laboratorium sygna³ów, modulacji i systemów (25.50z)
Egipt. Skarby faraonów i rafy koralowe. Wydanie 1 (19.90z)
Tworzenie stron WWW. Nieoficjalny podrêcznik. Wydanie II. eBook. Mobi (69.90z)
Javascript i jQuery. 131 praktycznych skryptów (59.00z)
Android Things Projects (159.00z)
Leksykon hackingu (19.90z)
Pokemon GO (18.97z)
Python Natural Language Processing (189.00z)
Sekrety cyfrowej ciemni Scotta Kelby'ego. Edycja i obróbka zdjêæ w programie Adobe Photoshop Lightroom 3 (89.00z)